Kunskapsintensiv timme om klimatomställningens kompetensförsörjning

På Integrationspaktens sista kunskapsträff för terminen satte vi fokus på vår tids ödesfråga – vilka kompetenser kommer vi att behöva för att klara den gröna omställningen? En högaktuell digital timme med insikter och ambitioner från näringsliv, forskning och politik.

Sveriges klimatmål är högt ställda – både på nationell och lokal nivå. Stockholms stad ska vara klimatpositivt senast 2030 och helt fossilfritt 2040. Vårt sista event för i år lyfte frågor kring kompetensbehov – både möjligheter och utmaningar – för att klara den gröna omställningen.


Sju punkter som summerar en angelägen timme:

  • Stockholm har kommit en bra bit på väg jämfört med många andra städer i Europa – det finns anledning att vara stolt – men det finns också mycket kvar att göra!
  • Den gröna omställningen kommer kräva både samarbete, samhällsförändringar och tekniska lösningar.
  • Branschorganisationerna sitter i förarsätet – men efterfrågar tydligare riktlinjer som håller över tid.
  • Stort fokus på yrkesutbildning inom komvux och yrkeshögskolan – i samverkan med bransch.
  • Klimatomställningen kommer att vara mer påtaglig inom vissa branscher. Elektrifieringen skapar ett ökat kompetensbehov och den cirkulära ekonomin kommer att innebära nya jobb.
  • Vi kommer alla att behöva öka vår förmåga till att lära nytt genom hela livet.
  • Och kanske det viktigaste av allt; för att lyckas måste vi göra det här tillsammans!

Vad betyder grön omställning?

På plats i Stockholmsrummet i Kulturhuset Stadsteatern deltog en bred palett med representanter från flera olika organisationer och branscher. Svenska Miljöinstitutet, IVL, delade med sig av aktuell forskning som definierar fyra olika typer av grön omställning; från fossilbaserad till mer klimatvänlig teknik, grön tillväxt som lyfter vinster i samhället som en ”winwin-lösning”, grön omställning som fokuserar på det cirkulära återanvändandet och slutligen den socioekologiska som bland annat framhåller behovet av förändrade beteendemönster.

Enkelt sammanfattat; vi behöver både nya tekniska lösningar men också se över hur vi lever våra liv!
Arbeten inom välfärden nämndes också som exempel på riktigt gröna jobb och Stockholms stads klimatgeneral Annika Jacobson som deltog på länk, berättade om stadens arbete med den gröna omställningen.

Kompetensbehov, fokus på yrkesutbildning och tydligare riktning framåt

Representanter från arbetsgivarorganisationerna Byggföretagen, Transportföretagen och Installatörsföretagen deltog i ett gemensamt panelsamtal där stora kompetensbehov blev tydliga. Men också ett fokus på behovet av utbildning och vikten av yrkes- och vuxenutbildning i samverkan med bransch. Det efterfrågades även tydliga direktiv från politiken som pekar ut riktningen framåt och som håller över tid.

Genom Sigtunahöjden, ett företag inom besöksnäringen fick vi till oss insikter kring grön omställning från ytterligare en bransch. Vi hann också besöka två medlemmar i nätverket; Ragn-Sells, på deras nya anläggning Ash2Salt som omvandlar flygaska till nya resurser och Skanska, på deras fossilfria byggarbetsplats vid Slakthusområdet. Två filmer om kompetensbehov kopplat till den gröna omställningen och tänkvärda medskick.

Kompetensbristen – ett tillväxthinder

Svenskt Näringsliv var också med oss och bidrog med sin analys; dagens kompetensbrist är en stor utmaning och ett tillväxthinder för företag. Utbildning är en viktig del av lösningen – med behov av reformer från grundskolan upp till forskarnivå. Yrkeshögskolan – med en modell för branschsamverkan inför och under utbildning som bidrar till kvalitet och anställningsbarhet – lyftes som träffsäker men behöver fortsatt expansion.

Stadens vuxenutbildning är extra viktig för arbetslivets kompetensförsörjningsbehov då alldeles för få unga läser en yrkesutbildning. Behovet av effektiva plattformar för samverkan var också ett av Svenskt Näringslivs budskap.

Politikens ambitioner och medskick

Vem ska jobba när Stockholm ställer om? För Arvid Vikman Rindevall, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden är svaret enkelt; alla behöver jobba! Dimensionering av stadens vuxenutbildning är en del i arbetet för att möta olika branschers kompetensbehov. Liksom fortsatt arbete med förberedande insatser – till exempel inom parkskötsel – för att de stockholmare som idag står längst från arbetsmarknaden ska bli en del av den.

Vem ska bygga vår hållbara framtid? Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd i Stockholm, lyfte vårt gemensamma ansvar – att fler aktörer i samhället behöver kroka arm för att vi ska lyckas ställa om.

 – Med rätt kompetens kan vi skapa en bättre framtid – en framtid värd att längta till – nu kör vi! Vi är glada att Integrationspakten – tillsammans med stadens övriga pakter, kan bidra med en relevant plattform för samverkan och ”call to action”. Tillsammans drar vi fler gröna strån till Stockholm!

Uppdaterad