Företagarna och arbetsmarknadsförvaltningen skalar upp samverkan kring kompetensbehov

Kompetensbehov, matchning och stöd vid anställning stod i fokus då Företagarna Stockholms stad tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen tog nästa steg för att fler stockholmare ska få möjlighet att bli en del av arbetsmarknaden och företag fortsatt ska kunna växa.

I våras skickade Integrationspaktsmedlemmen Företagarna Stockholms stad ut en enkät till sina medlemmar och av dem som svarade uppgav 60 procent ett anställningsbehov inom 1–3 år.

Av dessa efterfrågade runt 60 procent i sin tur en utbildningsbakgrund som till stor del matchar de stockholmare som finns inom arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet Jobbtorg Stockholm eller som studerar på stadens vuxenutbildning.

Kunskapsutbyte för en effektiv samverkan framåt

Kompetensbehov, stöd till arbetsgivare och en effektiv matchning stod på agendan när arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Företagarna Stockholms stad – som samlar över 3 000 småföretagare och entreprenörer i Stockholm – bjöd in medlemmar till kunskapsutbyte och dialog en kväll i november.

På plats fanns också Företagarnas Riksorganisation med över 60 000 företagare i Sverige – för att berätta om medlemsorganisationerna, deras förutsättningar och anställningsbehov. De flesta företag har runt fyra till fem anställda och många tycker att det är svårt hitta lämpliga medarbetare.

Politiken om att möta näringslivets kompetensbehov

Arvid Vikman Rindevall, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden delade med sig av politikens ambition för att möta näringslivets kompetensbehov. Och nämnde bland annat Integrationspaktens roll som arena och plattform för möten mellan olika aktörer.

Han gav flera exempel på arbetsmarknadsförvaltningens fördjupade samarbeten med arbetsgivare och lyfte arbetsmetoden Supported Employment. Arvid poängterade också yrkesutbildningar inom komvux och yrkeshögskolans betydelse och vikten av branschsamverkan. I en tid av lågkonjunktur och varsel blir studier ännu viktigare – inte minst för dem som står en bit från arbetsmarknaden.

Samverka med Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm

Jobbtorg Stockholm berättade mer ingående om förvaltningens individuella stöd till både deltagare och arbetsgivare för att fler stockholmare ska komma ut i arbete och om insatser i samverkan med arbetsgivare för att möta kompetensbehov. Stadens vuxenutbildning lyfte det breda utbudet av utbildningar – liksom möjligheten att skapa nya.

Dialog med arbetsgivare och branscher är viktig för att säkerställa att utbildningarnas innehåll motsvarar efterfrågan. Men också för att säkra ett kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande, APL, och andra arbetsnära insatser – sambandet mellan en väl fungerande praktikperiod och anställning efter avslutad utbildning är tydlig.

Arbetsförmedlingen om kompetensbehov och stöd till arbetsgivare

Arbetsförmedlingen delade med sig av myndighetens arbete för att möta olika branschers kompetensbehov, bland annat genom arbetsmarknadsutbildning och berättade hur jobbspår – en samverkan mellan arbetsgivare med anställningsbehov, Stockholms stad och Arbetsförmedlingen fungerar i praktiken. Men lyfte också olika former av ekonomiskt stöd till arbetsgivare vid anställning.

Dialog kring företagens behov

Kvällen avslutades med dialog. På plats fanns aktörer inom olika branscher som parfym och kosmetika men också teknisk konsult inom bygg- och anläggningsteknik. Bland behoven som framkom fanns en tydlig efterfrågan på effektiva ingångar till både arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen för hjälp och stöd att hitta rätt kompetens vid anställning.

Goda exempel i syfte att skapa intresse för samverkan

Conny Callin, vice ordförande i Företagarna Stockholms stad ser nu fram emot att skala upp samverkan så den känns relevant för fler av medlemmarna att samlas kring.

– En generell utmaning för småföretagare är också tiden. Därför behövs enkla och bra strukturer som möjliggör ett effektivt samarbete. Men många företagare behöver också bli bättre på att uttrycka och beskriva sitt kompetensbehov.

Eva von Wernstedt, näringslivskoordinator på arbetsmarknadsförvaltningen delade ut en broschyr till företagarna på plats med kontaktväg för arbetsgivarsamverkan och berättade om nästa steg; ett fördjupat samarbete med Företagarna Stockholms stad kring två olika branscher i syfte att skapa bra ”case” – som kan få fler företagare att se vinsten av samverkan.

”If you want to go fast – go alone. If you want to go far – go together”, så löd ett citat som Företagarnas Riksorganisation visade under kvällen. Eva summerar riktningen framåt:

– Nu vill vi hitta en effektiv väg för samverkan och matchning så att ännu fler stockholmare får möjlighet att bli en del av arbetsmarknaden och att företag kan fortsätta att växa!

Vill du veta mer?

Företagarna Stockholms stad i samverkan med Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm. 

Kontakt Jobbtorg Stockholm

E-post: samverkan.jobbtorg@stockholm.se

Kontakt Vuxenutbildning Stockholm

E-post: samarbetevuxenutbildning@edu.stockholm.se

Uppdaterad