Integrationspakten – Dra ditt strå till Stockholm

Integrationspakten är ett unikt medlemsnätverk med medlemmar från samhällets alla sektorer som bestämt sig för att göra något åt det faktum att tusentals människor står utan jobb trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade. De vill dra sitt strå till Stockholm för en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Gör det du också!

Vi följer noga utvecklingen av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har förändrat världen. Länder har inom loppet av ett fåtal dagar fattat beslut som bara för några få veckor sedan beskrivits som helt osannolika. Vid gränserna till grannländer i Europa samlas miljontals människor som flyr krigets fasor. Hela Europa förbereder sig på att ta emot många människor på flykt. Uppskattningen från FN:s flyktingorgan UNHCR är att det kommer att vara 7–8 miljoner människor på flykt i närtid.

Förberedelser och planering inför mottagandet sker parallellt på alla nivåer; globalt, europeiskt, nationellt, regionalt och i varje enskild kommun. I takt med att fler personer söker sig till Stockholm arbetar Stockholms stad tillsammans med länets kommuner och berörda myndigheter inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Staden arbetar med att det finns beredskap och kapacitet vad gäller bland annat bostäder, förskola och skola samt för att kunna möta och stödja till arbete och studier.
 
I takt med att stadens roll och behoven bland de som flytt blir tydligare, konkretiseras också behoven av insatser från aktörer inom näringslivet och civilsamhället. Integrationspaktens medlemsnätverk kommer att ha en viktig roll i att förstärka stadens arbete med att välkomna och möta flyktingarna både vad gäller att skapa meningsfullhet i den nya vardagen och förutsättningar till egen försörjning på sikt.
 
Vi kommer att hålla nätverket uppdaterat på stadens insatser i frågan, samla medlemmar för dialog om samverkan samt sprida goda exempel där medlemmar som agerat kan inspirera andra.

Uppdaterad