Välja fordon

Skräddarsy företagets fordonsflotta för verksamhetens transportbehov, så kan ni spara pengar och samtidigt minska miljöpåverkan från transporter.

Tidigare var bilen ofta ett standardval för såväl transporter av personer som gods. Idag finns flera bra alternativ till bilar och lastbilar som kan vara både kostnadseffektivare och bättre för miljön.

Numera väljer företag allt oftare att upphandla en mobilitetsflotta som kan bestå av bilar, lastcyklar, elcyklar och tunga fordon. Ofta är det klokt att erbjuda en variation av fordon för att kunna optimera fordonsflottan utifrån de egentliga behoven. 

En stationär fordonspool utgår från att fordonen har en bestämd parkeringsplats och brukas av en begränsad grupp användare, exempelvis ett företag. Friflytande fordonspooler kan nyttjas av alla och saknar fasta parkeringsplatser vilket innebär att fordonen inte behöver köras tillbaka till platsen de hämtades upp på.

Persontransporter

Behöver företaget ha tillgång till ett fordon för kundbesök eller resor i tjänsten? För persontransporter och transporter av mindre varor finns det en rad olika fordonstyper.

Förmånscykel eller leasingcykel som det ibland också kallas är ett bra alternativ för att erbjuda dina anställda ett hälsosamt och tidseffektivt sätt att ta sig till arbetet eller resa privat. De flesta större cykelkedjor erbjuder förmånscyklar idag och även en del biltillverkare.

Genom att erbjuda förmånscyklar kan fler anställda dra fördel av företagets förmåner i jämförelse med förmånsbil. 

Klassisk cykel, elcykel eller en riktig dyrgrip?

Dagens återförsäljare av cyklar erbjuder ofta en bred portal av cyklar att välja på. Tänk på att välja en återförsäljare som har ett brett sortiment av cyklar som kan fylla både vardagscyklistens som motionärens behov. Många kedjor erbjuder alltifrån instegscyklar till cyklar ända upp i lyxklassen vilket gör att förmånscykelerbjudanden kan tilltala en bred skara av anställda.

För elcyklar är det bra att ställa krav på att cyklarna ska ha etiskt producerade batterier som är fria från konfliktmetaller, detta utesluter ofta de allra billigaste modellerna.

Allt fler upptäcker att lastcykeln är ett smidigt sätt att förflytta last eller passagerare i stan. Lastcyklar var populära som arbetsfordon på 30- och 40-talen, men minskade snabbt när bilismen gjorde sitt intåg i städerna.

I en allt tätare stad blir lastcykelns fördelar som mobilitets- och logistiklösning allt tydligare. Allt fler logistikföretag väljer att helt eller delvis gå över till lastcyklar för att öka leveranssäkerheten, fördelar som bara ökar i takt med att staden utvecklar cykelnätet.

Fler upptäcker lastcykeln

I Holland och Danmark, där man sedan 70-talet gjort omfattande satsningar på cykelinfrastruktur finns det gott om lastcyklar. 24 procent av barnfamiljerna i Köpenhamn har lastcykel. Men även för professionellt bruk upptäcker fler och fler lastcykelns smidighet och framkomlighet.

Det finns många exempel både på kommunala förvaltningar och privata företag som använder lastcykel i sin verksamhet i Stockholm och övriga landet.

Många fördelar

Visste du att en el-assisterad lastcykel drar en tiondel så mycket el som en modern elbil med samma mängd gods? Och att 51 procent av alla motoriserade godstransporter i stan går så korta sträckor och med så lite gods att de lika gärna kan göras med lastcykel?

Även för de som inte själva använder lastcykel finns fördelar när transporter flyttas från motoriserade transporter till lastcyklar. Yta frigörs, bullret minskar, krockvåldet vid eventuella kollisioner med cyklister och fotgängare minskar och energiförbrukningen går ner radikalt. 

Kan ni som arbetsgivare erbjuda kollektivtrafikkort till era anställda? Eller kan ni erbjuda kort vid behov?

Till Stockholms innerstad reser de flesta kollektivt. Enligt SL:s och stadens trafikmätningar är 70 procent av alla motoriserade resor över innerstadssnittet kollektivresor. 

För både företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer finns det olika slags SL-biljetter. Genom att resa kollektivt tar ni ett stort miljöansvar. Ni kan också spara många kronor på att välja kollektivtrafiken.

För resande över länsgränsen till Uppsala finns det kombinerade UL- och SL-biljetter.

En bilpool ger ofta ett effektivt nyttjande av fordonsparken. För företaget kan bilpoolen ersätta hyrbilar, tjänstebilar, taxi och privata bilar. Eldrivna fordon i bilpoolen ger dessutom lägre utsläpp och lägre driftskostnader. 

De flesta bilpoolsleverantörerna erbjuder företagspaket med olika nivåer av service inkluderat. Ibland ingår även cyklar och elcyklar i paketen för att täcka fler behov och attrahera bredare målgrupper. Som företag kan ni även skapa konton hos de friflytande bilpoolerna och nyttja deras tjänster.

Idag finns över 4 000 fordon i olika typer av bilpooler fördelade på en rad olika platser i Stockholm. 

För företag går det att minska både fasta och rörliga kostnader med en bilpool. Det är till exempel ofta billigare med bilpool än att personalen kör egen bil, särskilt om ni upphandlar elbilar. I många fall kan bilpoolen stå för en stor del av företagets transportbehov.

Det finns också administrativa fördelar. Alla kostnader samlas på ett ställe och man slipper hantera många reseräkningar. Vissa bilpooler kan redovisa bilkostnaderna per projekt, vilket möjliggör en mycket god uppföljning.

Företaget kan välja flera olika alternativ beroende på behov. Man kan även skaffa ett bokningssystem till sina egna bilar, bilda en egen bilpool med grannföretagen och eller anlita en kommersiell bilpool.

Om du har en miljöbil som förmånsbeskattad tjänstebil får du sänkt förmånsvärde. Detta innebär att du betalar lägre skatt för förmånen att din arbetsgivare betalar bilen åt dig.
 
Diesel- och bensinbilar kan inte få nedsatt förmånsvärde. Miljöbilar har oftast ett högre nybilspris än en jämförbar bil utan miljöteknik. Förmånsvärdet kan då sättas ner till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen utan miljöteknik.
 
En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil.
 
På miljöfordon.se presenteras förmånsvärden för varje miljöbilsmodell. De syns dels under ekonomifliken i träfflistan som visas vid sökningar efter miljöfordon. Förmånsvärden finns också i den detaljerade informationen om varje bilmodell. Förmånsvärdena presenteras med miljöbilsrabatten avdragen, utom i de fall då Skatteverket inte angivit jämförbar modell. I de fallen finns en asterisk (*) vid förmånsvärdet.
 
På Miljöfordon.se går det att söka fordon som uppfyller nationella miljöbilsdefinitioner och upphandlingskrav. 
 

Hur mycket kostar det?

Om du köper en bil på företaget bokförs den som en tillgång i din näringsverksamhet och du gör avskrivningar och får dra av löpande driftskostnader.

Om du använder bilen privat i ringa omfattning (max 10 tillfällen eller 100 mil) räknas det inte som en förmånsbil och du slipper beskattning. Men använder du bilen mer än i ringa omfattning ska du förmånsbeskattas, då tas värdet av förmånsbilen upp som en intäkt i näringsverksamheten.

Om du köper en bil som bara är tänkt att användas i näringsverksamheten bör du föra körjournal, för att kunna visa att du inte använder bilen privat i mer än ringa omfattning.

Lastcyklar med eldrift passar bra för mindre sista-milen transporter

Transport av gods

För transporter av gods finns en mängd alternativ, alltifrån lastcyklar för lätta transporter, till elfordon för mellanstora transporter och miljöanpassade lastbilar för tunga transporter.

För lätta transporter kan du välja mellan alltifrån lastcyklar till skåpbilar.

Många transportbolag väljer idag att flytta över sin fordonsflotta till snabba och kostnadseffektiva lastcyklar för att få ut sina varor. Lastcyklar påverkas inte av den övriga trafiken vilket gör det enklare att planera logistiken. Du vet hur lång tid det tar att plocka upp varor och du får nöjda kunder som får sina leveranser på utsatt tid. 

Elassisterade alternativ är att föredra för tyngre gods och gör det även möjligt för föraren att justera assistansnivå efter kondition och dagsform.

Skåpbilar kan också vara ett alternativ, men tänk på att det innebär tid för att hitta parkering, högre servicekostnader och ibland även en minskad leveranssäkerhet. Välj skåpbilar endast om ni förflyttar skrymmande eller större gods.

Att investera i hållbara transporter handlar om att minska koldioxidutsläpp, men lokalt i storstäder handlar det lika mycket om att minska buller och inte minst utsläpp av kväveoxider och farliga partiklar.

För att nå nollutsläppsleveranser i citykärnan är cykeln ett av de redan testade alternativen. Där har exempelvis företaget Move by bike levererat mat till skolor och äldreboende under flera år. Vi ser även flera andra företag som DHL (huvudbild på sidan), Velove och Airmee som växer starkt.

Idag finns en lång rad mindre elfordon som kompletterar traditionella cyklar och elcyklar som är godkända för att användas på cykelbanor. Dessa fordon avlastar gaturummet och når brukarna snabbt med olika varor under dagtid då belastningen på cykelbanorna är låg. Kring detta kan man bygga vidare med samlastningsterminaler, hubbar och förbättra leveransrutiner.

För leveranser på större avstånd är fortfarande lastbilar det vanligaste alternativet. Elektrifieringen har påbörjats men går långsamt.

För transport av större volymer över större avstånd är tunga lastbilar fortfarande den dominerande fordonstypen. På Miljöfordon.se kan du se en sammanställd lista på lastbilar över 3,5 ton som går på el och förnybara bränslen.

För att få köra tung buss eller tung lastbil inom Stockholms miljözon klass 1 måste fordonet uppfylla de miljökrav som framgår i informationsfoldern Miljözoner i Sverige.

Företag behöver tillstånd

Stockholm har lokala regler för dig som kör bussar, lastbilar och andra fordon som är längre än 12 meter, tyngre än 3,5 ton och bredare än 3,5 meter.

Ellastbil för tyngre transporter

Arbetsmaskiner och fordon

Arbetsmaskinerna är en stor, dold utsläppskälla som i Stockholm beräknas stå för hela 15–19 procent av utsläppen från transporter. Variationen beror på byggkonjunkturens växlingar.

Arbetsmaskiner kan vara allt från tunga traktorer, kranar och grävmaskiner som används för anläggningsarbeten eller inom industri, skog och jordbruk, till mindre maskiner som villaägarens gräsklippare och lövblåsare.

Stora utsläpp

Enligt Naturvårdsverkets statistik motsvarade de nationella utsläppen från arbetsmaskiner cirka tre miljoner ton koldioxid år 2018. Det är sex procent av de totala utsläppen i landet, men arbetsmaskinerna stod samtidigt också för hela 13 procent av utsläppen av kväveoxider.

Under flera decennier har utsläppsmängderna varit relativt konstanta men nu börjar elektrifieringen ta ordentlig fart för mindre maskiner. För de största maskintyperna återstår däremot ännu mycket att göra.

Ellastbil för varutransporter

Nytt bidrag

Hösten 2020 började Energimyndigheten betala ut en ny premie som ska förenkla övergången till fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner.

Det statliga stödet ges till företag, kommuner och regioner som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller etanol och större arbetsmaskiner som drivs på el. Stödet för ellastbilar och arbetsmaskiner utgår med högst 20 procent av inköpspriset.

Uppdaterad