Klimatanpassad resepolicy

Som företagare kan du med små medel klimatanpassa transporter och resor. Det gynnar både miljön och ofta även företagets ekonomi, arbetsmiljö och varumärke.

För att underlätta omställningen till hållbara transporter har vi tagit fram förslag som ert företag kan använda i er resepolicy. Förslagen är ett stöd på tre olika nivåer. Nivå 1 ger förslag på en grundnivå, medan nivå 3 har högre ambitioner.

Tjänsteresor

Resfria möten, tåg och kollektivtrafik framför flyg och bil vid längre resor, och cykla eller att åk kollektivt i tjänsten.

 • Vi uppmuntrar resfria möten, att gå eller cykla kortare sträckor, att välja kollektivtrafik och tåg framför bil och flyg samt att minska resandet med egen bil i tjänsten.
 • Det är lättare att välja tåg som färdsätt om medarbetarna får möjlighet att arbeta under restiden och räkna den som arbetstid.
 • Vi ser till att alla i verksamheten känner till och använder vår resepolicy.
 • Vi har teknik som gör det enkelt att genomföra videomöten. Medarbetarna känner till verktyg och kan arbeta obehindrat från distans.
 • Vi ser till att vår resebokare väl känner till vår policy kring tjänsteresor och ger reseförslag utifrån den.
 • Vi följer upp hur långt vi reser i tjänsten med olika färdmedel.
 • Vi har en säker och väderskyddad cykelparkering som passar olika typer av cyklar, även lastcyklar. Platsen är upplyst och det finns möjlighet att låsa fast eller låsa in cykeln.
 • Vi har en lättillgänglig fast cykelpump för medarbetare och besökare som cyklar till arbetsplatsen.
 • Vi har dusch och omklädningsrum samt utrymme för förvaring av kläder på arbetsplatsen för dem som cyklar eller springer till jobbet.
 • Vi har en årlig aktivitet för att uppmuntra gång, cykling eller kollektivåkande, exempelvis att medarbetarna under en period registrerar hur mycket de går, cyklar eller åker kollektivt och deltar i tävling eller utlottning.
 • Personer i ledande ställning föregår med gott exempel och går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet.
 • Vi har realtidsinformation om avgångstider i kollektivtrafiken, till exempel på intranätet och på skärmar i entrén.
 • Vi hjälper våra medarbetare att hitta en samåkningspartner genom interna eller externa samåkningstjänster, till exempel en anslagstavla på arbetsplatsen, webbtjänst eller app.
 • Vi följer regelbundet upp hur våra medarbetare reser till och från arbetet (andel som går, cyklar, reser kollektivt, åker bil samt avstånd) och tar fram handlingsplaner för ett hållbart resande. Vi redovisar även energianvändning och koldioxidutsläpp från resorna.
 • Vi erbjuder våra medarbetare förmånscykel.

Förmånscykel innebär att företaget köper eller leasar en cykel. Medarbetaren betalar förmånsvärdet och företagets kostnad för cykeln. Det blir förmånligt genom att avdraget görs på bruttolönen och genom att inköp av stor volym ger möjlighet till lägre pris. Förmånen kan vara särskilt intressant för dyrare
cyklar, till exempel elcyklar, där månadsvis betalning kan underlätta.

 • Vi erbjuder kostnadsfri service och tillbehör till våra medarbetares privata cyklar. (Ska förmånsbeskattas.)
 • Vi genomför årligen vintercyklingsaktiviteter. Det kan vara gratis byte till dubbdäck eller en kampanj som uppmuntrar till cykling hela året.
 • Våra medarbetare har möjlighet att duscha och byta om på arbetstid.
 • Våra medarbetare har tillgång till ett utrymme med enklare utrustning för att kunna laga och serva sina cyklar.
 • Vi samlar in information om infrastruktur och om hur det fungerar att gå och cykla till arbetsplatsen och vidarebefordrar till den som är ansvarig för
  gång- och cykelfrågor i kommunen.
 • Vi erbjuder förmånsbeskattade periodkort för kollektivtrafiken.
 • Vi installerar laddplatser vid parkeringsplatser som hyrs ut till medarbetare.
 • Vi redovisar energianvändning och koldioxidutsläpp från resor till och från arbetet samt klimatkompenserar för hälften av koldioxidutsläppen (enligt
  principen att arbetsgivaren och medarbetaren har
  ett delat ansvar för resorna till och från arbetet).

Hållbar fordonsflotta – bilar och lätta lastbilar under 3,5 ton

Använd fordonen effektivt och välj klimatsmarta fordon, helst fossilfria. Tanka med förnybart drivmedel, installera laddplatser och använd energieffektiva däck.

 • Vi samplanerar bilanvändandet internt så att vi har färre bilar som utnyttjas mer och ser över möjligheten att ersätta fordon som körs under 1 000 mil per år med bilpool, taxi eller annat.
 • Alla bilar och lätta lastbilar vi köper in eller leasar, till exempel tjänstebilar, förmånsbilar och bilpoolsbilar, uppfyller kraven på koldioxidutsläpp i upphandlingsmyndighetens baskrav för inköp av fordon. På webbplatsen miljöfordon.se hittar du all information.
 • I avtal med taxiföretag och hyrbilsföretag ställer vi samma fordonskrav som när vi köper in eller leasar egna bilar.
 • Vi kontrollerar regelbundet våra bilars däck. Rätt däcktryck minskar bränsleförbrukningen.
 • Vi har satt ett mål för hur stor andel av det drivmedel vi tankar som ska vara förnybart.
 • Vi följer upp hur stor andel av våra fordon som uppfyller  upphandlingsmyndighetens baskrav.
 • Vi följer också upp hur stor andel som drivs med förnybart drivmedel samt hur stor andel förnybart bränsle dessa fordon tankas med.
 • Vi väljer endast fordon (lätta lastbilar, tjänstebilar, förmånsbilar och bilpoolsbilar) som går på el eller förnybart bränsle
 • Ett bra sätt att titta på klimatpåverkan från ett fordon är att lägga samman koldioxidutsläpp från avgasröret med koldioxidutsläpp från produktionen av bränslet, så kallat well to wheel-värde (WTW). På miljöfordon.se finns WTW-värden för alla miljöbilar.
 • Vid inköp av däck gör vi ett medvetet val utifrån energi- och bullermärkningen av däck (energimyndigheten.se). De mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent.
 • Vi sätter ett högre mål (till exempel 85 procent) för hur stor andel förnybart drivmedel som ska tankas i företagsbilar, tjänstebilar och egna bilpoolsbilar.
 • Vi har laddplatser för elfordon och laddhybrider samt rutiner för hur dessa ska laddas för att köras så mycket som möjligt på el, till exempel att de alltid ska laddas på natten och efter varje körning.
 • Vi väljer även bort fordon (lätta lastbilar, tjänstebilar, förmånsbilar och bilpoolsbilar) som går på förnybar diesel, på grund av deras kvävedioxidutsläpp.
 • Vi redovisar utsläppen från våra fordon och klimatkompenserar för koldioxidutsläppen.

Hållbara resor till och från arbetsplatsen

Underlätta för medarbetare att gå, cykla eller åka kollektivt till och från arbetsplatsen och i tjänsten.

 • Vi tillåter att våra medarbetare arbetar hemma i den mån det är möjligt med hänsyn till verksamheten.
 • Vi har cykelparkering nära entréerna till arbetsplatsen.
 • Vi informerar alltid om möjligheten att gå, cykla eller åka kollektivt till verksamheten i samband med inbjudningar och på vår hemsida, före informationen om hur man tar sig till oss med bil.
 • Vi erbjuder flextid så långt som möjligt. Flextid gör det lättare för medarbetarna att åka kollektivt.
 • Vi erbjuder alternativ till eget fordon i tjänsten.
 • Våra medarbetare betalar marknadshyra för parkering vid arbetsplatsen, samma avgift som för intilliggande parkeringar eller parkering på gata.
 • Vi har en säker, upplyst och väderskyddad cykelparkering som passar olika typer av cyklar, även lastcyklar.
 • Vi har en lättillgänglig fast cykelpump för medarbetare och besökare som cyklar till arbetsplatsen.
 • Vi har dusch och omklädningsrum samt utrymme för förvaring av kläder på arbetsplatsen för dem som cyklar eller springer till jobbet.
 • Vi har en årlig aktivitet för att uppmuntra gång, cykling eller kollektivåkande, till exempel en tävling där medarbetarna registrerar hur mycket de går, cyklar eller åker kollektivt.
 • Personer i ledande ställning föregår med gott exempel och går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet.
 • Vi har realtidsinformation om avgångstider i kollektivtrafiken, till exempel på intranätet och på skärmar i entrén.
 • Vi hjälper våra medarbetare att hitta samåkningspartner genom samåkningstjänster, till exempel med anslagstavla, webbtjänst eller app.
 • Vi följer regelbundet upp hur våra medarbetare reser till och från arbetet och tar fram handlingsplaner för ett hållbart resande.
 • Vi erbjuder våra medarbetare förmånscykel:
  Förmånscykel innebär att företaget köper eller leasar en cykel. Medarbetaren betalar förmånsvärdet och företagets kostnad för cykeln. Det blir förmånligt genom att avdraget görs på bruttolönen och genom att inköp av stor volym ger möjlighet till lägre pris. 
 • Vi erbjuder kostnadsfri service och tillbehör till våra medarbetares privata cyklar. (Ska förmånsbeskattas.)
 • Vi genomför årligen vintercyklingsaktiviteter. Det kan vara gratis byte till dubbdäck eller en kampanj som uppmuntrar till cykling hela året.
 • Våra medarbetare har möjlighet att duscha och byta om på arbetstid.
 • Våra medarbetare har tillgång till ett utrymme med enklare utrustning för att kunna laga och serva sina cyklar.
 • Vi samlar in information om infrastruktur och om hur det fungerar att gå och cykla till arbetsplatsen och vidarebefordrar till den som är ansvarig för gång- och cykelfrågor i kommunen.
 • Vi erbjuder förmånsbeskattade periodkort för kollektivtrafiken.
 • Vi installerar laddplatser vid parkeringsplatser som hyrs ut till medarbetare.
 • Vi redovisar energianvändning och koldioxidutsläpp från resor till och från arbetet samt klimatkompenserar för hälften av koldioxidutsläppen (enligt principen att arbetsgivaren och medarbetaren har ett delat ansvar för resorna till och från arbetet).

Väljer många av företagets anställda bilen av ren vana? En omfattande studie som gjordes i Stockholms län 2020 visade att mellan 50-70 procent av alla i regionen skulle kunna cykelpendla till sina arbeten på under 30 minuter. 

För att stimulera hållbart resande och främja medarbetarnas hälsa finns initiativet Cykelvänligast, som hjälper företagen att komma igång och erbjuder kostnadsfri rådgivning till företag i hela landet.

Hållbara godstransporter

Ställ miljökrav på leveransen av en vara eller tjänst. Använd gärna cykelbud eller kollektivtrafik. Ställ också krav på drivmedel och koldioxidutsläpp för fordonen.

 • Vi väljer fossilfria transporter som gång, cykel, kollektivtrafik eller elmoped för kortare varutransporter och bud.
 • När vi köper en vara, tjänst, varu- eller godstransport ställer vi krav på att de lätta och tunga lastbilar som används uppfyller Upphandlingsmyndighetens baskrav.
 • För tunga lastbilar ställer vi alltid som lägst krav på Euroklass IV.
 • När vi köper en vara, tjänst, varu- eller godstransport ställer vi krav på att de lätta lastbilar som används uppfyller Upphandlingsmyndighetens avancerade krav.
 • När vi köper en godstransport ställer vi krav på att de tunga fordon som används uppfyller Euroklass V.
 • Tunga fordon räknas som miljöfordon enligt Stockholms och Göteborgs stads definition om de drivs helt eller delvis med elektricitet eller är typgodkända för att drivas med minst ett annat drivmedel än diesel, bensin eller gasol.
 • Vi ställer krav på att en viss andel av drivmedlet till fordonen som kör transporten är förnybart eller el, om inte transporten sker med cykel eller kollektivtrafik.
 • När vi köper en vara, tjänst, varu- eller godstransport ställer vi krav på att de lätta lastbilar som används uppfyller Upphandlingsmyndighetens spjutspetskrav.
 • När vi köper en godstransport ställer vi krav på att de tunga fordon som används uppfyller Euroklass VI och att en viss andel av fordonen, efter en viss tid av kontraktstiden, även uppfyller Stockholms och Göteborgs stads miljölastbilsdefinition.
 • Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med våra större leverantörer för att minimera antalet transporter på väg eller med flyg genom att öka fyllnadsgraden och se över möjligheten till fler tåg- eller sjötransporter. Vi samordnar också våra varutransporter till verksamheten där det är möjligt.

Bränslekollen

Det finns en hel del olika drivmedel och alla påverkar tyvärr klimatet. Det bästa är att minska sitt bilresande eller avstå helt. För dig som behöver bilen kan det vara klokt att kolla upp om din bil kan köras på mer miljöanpassat bränsle.

Uppdaterad