Köpa eller hyra mark

Som företagare kanske du har en idé du vill genomföra. Du har sett ett område eller en tomt som skulle passa ditt företag och vill etablera dig där.

Beroende på hur förhållandena ser ut så kan det innebära att du behöver köpa eller hyra marken för att kunna bedriva din verksamhet.

Om du är osäker på vem som äger marken kan du kontakta Stockholms stads exploateringskontor. Vi kan hjälpa till med att kontrollera vem som äger och förvaltar fastigheten.

Stockholms stad äger cirka 70 procent av inom kommungränsen. En stor del av marken upplåts till privatpersoner och företag.

Arrende

Ett arrende ger en privatperson och ett företag rätt att använda stadens mark. Du som arrenderar mark kallas arrendator. För rätten att använda mark betalar arrendatorn en avgift till staden.

Det finns olika typer av arrenden så som

  • bostadsarrende
  • jordbruksarrende
  • anläggningsarrende
  • lägenhetsarrende.

Reglerna för olika typer av arrenden skiljer sig åt.

Ett arrende är en form av nyttjanderätt och är ett avtal med en enskild eller juridisk person. Vid en försäljning av en fastighet/byggnad följer inte arrendet med automatiskt. Exploateringskontoret måste alltid godkänna en överlåtelse av ett arrendeavtal.

Har du frågor om arrenden, till exempel om du vill överlåta ett arrende eller säga upp ett avtal kan du kontakta exploateringskontoret.

Möjlighet till uppskov

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar därför ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Möjlighet finns att få uppskov av inbetalning för tomträttsavgälder och arrenden, främst för fastigheter inom hotell, konferens och restauranger. Enskild bedömning av möjlighet till uppskov görs av ansvarig förvaltning, exploateringskontoret.

Du som vill söka uppskov, kontakta exploateringskontoret via e-post eller telefon. I kontakter med förvaltningar och bolag behöver du kunna lämna uppgift om ditt kundnummer (eller motsvarande) samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura.

Uppdaterad