Tomträtt för skolor/förskolor och kommersiella fastigheter

Du som har en tomträtt betalar varje år en avgift till staden för att få använda marken. Det kallas tomträttsavgäld.

Kommunfullmäktige beslutar hur stor avgiften i enlighet med lagar och praxis.

Tomträttsavgälden är oförändrad under en viss tid, en så kallad avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio år.

Cirka 15–18 månader före avgäldsperiodens utgång skickar exploateringskontoret ut ett brev till dig som tomträttsinnehavaren om att avgälden ska regleras. De nya villkoren regleras i ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet och är sedan oförändrade under nästa avgäldsperiod.

Tomträttsavgäld för kommersiella fastigheter

Tomträtter med kommersiella fastigheter har inga, av Kommunfullmäktige beslutade, schablonmässiga avgälder. Dessa värderas istället separat inför respektive avgäldsperiod.

Tomträttsavgäld för förskolor och skolor

Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2020 förslaget om nya tomträttsavgälder för förskolor och skolor. Den nya avgäldsberäkningen baseras på en procentsats av bostadsavgälderna i samma värdeområde, dock med vissa begränsningar.

För att erhålla rätt avgäld krävs information om årtal för nyupplåtelse respektive reglering och i vilket värdeområde fastigheten är belägen.

Nedan finns tabeller för nyupplåtelse samt 10-årig respektive 20-årig regleringsperiod. Enheten i tabellerna är m2 BTA.

Dokumentet innehåller:
Bilaga 1 Nyupplåtelse
Bilaga 2 10-årig regleringsperiod
Bilaga 3 20-årig regleringsperiod

Tabeller för nyupplåtelse - förskolor och skolor

Överlåtelse av tomträtt

När du säljer din tomträtt måste du meddela Stockholms stad vem som är den nya ägaren. Detta för att den nya ägaren i fortsättningen ska kunna betala tomträttsavgälden.

Uppdaterad