Stora kontorsbyggnader i många våningar och med många fönster.

Näringsliv i Järva

I Järva finns 52 000 personer sysselsatta på 4 200 arbetsplatser.

Kista i Järva är Europas främsta ICT-kluster. Här samsas multinationella företag med små och medelstora företag och nya startup-företag. Alla med stor betydelse inom elektronik, IT och telekom.

Hela Järva präglas av ett mångfacetterat näringsliv med många mindre lokala näringsidkare som fyller en viktig funktion för områdets välfärd och tillväxt. Två områden är extra betydelsefulla som renodlade företagsområden; Akalla verksamhetsområde och Lunda verksamhetsområde.

Urban utveckling ger nya affärsmöjligheter

Stadsutvecklingen knyter ihop olika områden till en tätare stad:

 • Fokus Järva är ett av stadens mest prioriterade stadsutvecklingsprojekt med riktade resurser för bostäder, trivsamma miljöer och utveckling av näringslivet med social hållbarhet i fokus.
 • Kista Science City är ett av landets spetsigaste arbetsplatsområden inom IT och telekom. I närheten planeras för 6 000 nya bostäder. Här ligger även ett stort fokus på utbildning och forskning.
 • I Kista knyts industrin samman med offentlig sektor och den akademiska världen där Stockholms universitet och KTH utbildar drygt 6000 IT-studenter.
 • Tensta, Rinkeby och Spånga stärks genom utveckling av bostäder, offentlig service och nya mötesplatser. Förbättrad koppling till Stora Ursvik i Sundbyberg prioriteras.
 • I Kista, Husby och Akalla utvecklas Hanstavägen till ett urbant stråk och hela området stärks genom utveckling av bostäder, offentlig service och nya mötesplatser.
 • Området runt Spånga centrum har en blandad bebyggelse med villor och flerbostadshus vilket ger området en småstadskaraktär. Här finns möjligheter till stadsutveckling och förtätning som stärker näringslivet.
 • I Kista ska världens högsta trähus byggas – en 140 meter hög kontorsbyggnad.

Över 4 200 arbetsplatser i ett levande näringsliv

Näringslivet i Järva är omfattande med stor branschbredd. 49 procent av alla existerande branscher finns representerade i området.

Fyra profilnäringar med god tillväxt

Sammantaget har Järva fyra profilnäringar:

 • informations- och kommunikationsteknik
 • transport och magasinering
 • byggverksamhet
 • kultur, nöje och fritid.

Stora arbetsplatser inom privat sektor

Arbetsplatser inom privat sektor med mer än 500 anställda:

 • Ericsson AB
 • Tele 2 Sverige AB
 • Samhall AB
 • CGI Sverige AB
 • Atea Sverige AB
 • Coor ILV AB

Många anställda i offentlig sektor

Stockholms stads verksamheter är en viktig arbetsgivare, drygt 2 200 personer är anställda på stadsdelsförvaltningen i Järva. Här ligger även stadens kulturförvaltning. I Kista finns också Totalförsvarets forskningsinstitut, ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.

Verksamhetsområden får fler arbetsplatser

I Järva finns två renodlade verksamhetsområden där även störande verksamheter ges förutsättningar att verka långsiktigt:

 • Akalla verksamhetsområde som ligger mycket strategiskt vid E4:an och Förbifart Stockholm som kommer att gå precis väster om området. Här finns 2 600 anställda på 130 företag med stort fokus på handel, i synnerhet parti- och provisionshandel samt handel med motorfordon.
 • Lunda verksamhetsområde som är strategiskt placerat mellan Barkarby och Spånga, med drygt 4000 anställda på 400 små och stora företag etablerade i form av kontor, showrooms, lager, lättare industrier, fackhandel och tjänsteföretag.

Större mötesplatser

Kistamässan möjliggör för evenemang som kan locka en publik upp mot 3 000 personer.

Järvas lokala centrum

Järva har flera lokala centrum såsom Rinkeby, Tensta och Husby centrum och är även del av den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik. Här finns även Spånga centrum som karaktäriseras av småstadskänslan och Kista Science City som sticker ut med flest arbetstillfällen.

Stadsdelsområde i ständig förändring

Här är några saker som är på gång den närmaste framtiden:

 • Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta lades samman till Järva stadsdelsområde den 1 juli 2023.
 • Genom Fokus Järva görs en bred kraftsamling på stadsutveckling, skola, socialtjänst, kultur, trafik och idrott.
 • De nya bron mellan Rinkeby och Ursvik gör att Rinkeby och den framväxande stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg knyts ihop. Sommaren 2023 öppnades gångbanan och cykelbanan.
 • Tenstaterassen – här planeras 500 nya bostäder på överdäckningen av Hjulstavägen och E18. Överdäckningen ska också fungera som ljudbarriär för trafikbullret och hjälpa till att knyta ihop Tensta med Rinkeby.
 • Bromstens industriområde omvandlas till blandstad. Arbete pågår för att skapa en attraktiv stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola.
 • Kista äng blir en ny stadsdel i norra Kista. Cirka 1600 bostäder, skola och förskola planeras i kvartersstruktur med parker och torg. Detaljplanen har vunnit laga kraft och markarbeten pågår.
 • Arbete med detaljplan pågår för att bygga en idrottsanläggning integrerad med hotell, kontor, butiker och cirka 600 bostäder i Kista. Planområdet ligger mellan Torshamnsgatan och E4 och angränsar till det nya området Kista äng.

Uppdaterad