Vällingbys butiksstråk.

Näringsliv i Hässelby-Vällingby

I Hässelby-Vällingby finns 13 000 personer sysselsatta på 2 700 arbetsplatser.

En stor del av utvecklingen i stadsdelen och planerade satsningar rör Vinsta företagsområde som kan utvecklas i takt med utbyggnaden av Förbifart Stockholm.

Urban utveckling ger nya affärsmöjligheter. Stadsutvecklingen knyter ihop olika områden till en tätare stad:

 • Vällingby-Råcksta: Sveriges första ABC-stad med riksintresse för kulturmiljövården ska utvecklas med bostäder, arbetsplatser och service.
 • Vinsta företagsområde: Förbifart Stockholm kommer få på- och avfart vid Vinsta vilket ökar tillgängligheten till området. I området planeras utveckling med verksamheter, bostäder och service.
 • Västra Hässelby-Vinsta-Vällingby: Kollektivtrafikförbindelser ska förbättras i takt med byggandet av nya bostäder. Maltesholmsvägen samt Lövstavägen blir urbana stråk med stärkt koppling till Vinsta och Vällingby.
 • Bergslagsvägen: Bergslagsvägen ska utvecklas som urbant stråk och koppla ihop stadsdelarna.
 • Nytt kraftvärmeverk i Lövsta: I Lövsta planeras för ett modernt kraftvärmeverk samtidigt som bostäder kan byggas på området där Hässelbyverket ligger.
 • Vinsta-Johannelund: Här planeras för 3 500–4 000 bostäder, cirka 3 000 arbetsplatser samt en knutpunkt för kollektivtrafik med ny bussterminal.

2 700 arbetsplatser i ett utvecklingsbart näringsliv

Hässelby-Vällingby är en glesbefolkad stadsdel med många grönområden och näringslivet präglas av en omfattande andel små företag. 40 procent av alla existerande branscher finns representerade i området.

Två profilnäringar med god tillväxt:

• tillverkning
• transport och magasinering.

Stora arbetsplatser inom privat sektor

Arbetsplatser inom privat sektor med mer än 100 anställda:

 • Svenska Bostäder AB
 • System 3 R International AB
 • Attendo Sverige AB
 • Pysslingen förskolor och skolor AB
 • Praktikertjänst AB

Många anställda i stadens förvaltningar

Stockholms stads verksamheter är en viktig arbetsgivare med cirka 1 700 personer anställda på stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby. Här ligger även stadens överförmyndarförvaltning.

Vinsta företagsområde

Vinsta företagsområde har särskilt fokus på branscherna handel, tillverkning och industri, utbildning, forskning och utveckling samt bygg. I och med utbyggnaden av Förbifart Stockholm och Johannelunds tunnelbanestation möjliggörs tillväxt i Vinsta. Potentialen är stor för att utveckla området till en blandad stadsdel med fokus på verksamheter, boende och service. Närområdet kring tunnelbanestationen kan utvecklas till ett lokalt stadsdelscentrum. Att koppla Vinsta närmare till Vällingby och Hässelby gård är prioriterat i planerna.

Hässelby-Vällingbys starka centrum

Vällingby centrum marknadsförs som hjärtat i västerort, med över 100 butiker och ett brett butiksutbud. Utöver Vällingby centrum finns fler levande lokala centrum längs med tunnelbanelinjen som är viktiga för näringslivet. Vinsta företagsområde är den plats med flest arbetstillfällen.

Stadsdelsområde i ständig förändring

Här är några saker som är på gång den närmaste framtiden:

 • Nytt arbetssätt för medborgardialog för att främja invånarnas demokratiska delaktighet.
 • Vällingby Centrum såldes till privat ägande under 2022.
 • Vinsta-Johannelund är ett omfattande stadsutvecklingsområde. Här kommer dagens verksamhetsområde att omvandlas till en stadsmiljö med närmare 4 000 bostäder och cirka 3 000 arbetsplatser. Programmet för området går mot antagande 2023 och med en första byggstart 2026 bedöms området kunna vara färdigt kring 2040.
 • I Hässelby gård, Hässelby villastad, Råcksta, Grimsta, Hässelby strand och Vällingby planeras för kompletterande bostäder, arbetsställen, parker, infrastruktur och skolor.
 • Ett större projekt är omvandlingen av Hässelbyverket till en ny stadsmiljö med cirka 1 500 bostäder. Planprocessen har startat och staden räknar med tillträde till området 2025.

Uppdaterad