Sjukdom, ledighet, frånvaro och skador

Ungdomarna är timanställda vilket innebär att ungdomarna får betalt för de timmar de arbetar.

Som grundregel beviljas ingen ledighet för ungdomarna under arbetsperioden. Skulle en ungdom vara frånvarande ska dessa arbetstimmar inte arbetas igen.

Sjukfrånvaro ska anmälas till arbetsplatsen första sjukdagen och styrkas med läkarintyg från och med dag åtta. Ungdomarna har samma rätt och villkor till sjuklön som övrigt anställda. Då den avtalade anställningstiden är kortare än en månad träder enligt sjuklönelagen ”rätt till sjuklön” endast in om ungdomen tillträtt anställningen och därefter varit anställd i 14 kalenderdagar i följd.

Eventuella dagar med frånvaro utan giltigt skäl medräknas inte vid uträkningen av rätten till sjuklön. Påminn alltid ungdomarna om att läkarintyg krävs om de är sjuka mer än sju kalenderdagar (fem arbetsdagar).

Reglerna i sjuklönelagen innebär att det tidigast kan bli aktuellt för en feriearbetare med sjuklön under sommarjobbet den tredje anställningsveckan.

Sjuklön

Dagar som ungdomen inte har rätt till sjuklön kodas SL och dagar ungdomen har rätt till sjuklön kodas SJ. Ungdomen kan ha rätt till sjuklön under treveckorsperioden enligt följande:

 • Ungdomen börjar arbeta måndag första arbetsveckan och insjuknar sedan på måndagen den tredje arbetsveckan och är sjuk resten av veckan.
 • Sjuklön betalas ut tisdag t.o.m. fredag (måndag = karensdag).
 • Alla dagarna kodas SJ.
 • Ungdomen börjar arbeta måndag första veckan och insjuknar arbetsdag 2-5 under första veckan.
 • Ingen sjuklön betalas ut eftersom sjukperioden infaller under de första 14 dagarna, dagarna kodas SL.
 • Ungdomen blir sedan sjuk tisdag-onsdag under vecka tre.
 • Sjuklön betalas ut för onsdag (tisdag = karensdag), båda dagarna kodas SJ.

Otillåten frånvaro

Är en ungdom frånvarande från jobbet utan att meddelat detta räknas det som otillåten frånvaro. Vid frånvaro skrivs anledningen till frånvaron i den digitala tidrapporten. Ange alltid den faktiska tiden som en ungdom har arbetat. 

Om det inte fungerar

Ibland går det inte alltid som man tänkt sig. Om ni under arbetets gång märker att det inte fungerar för ungdomen på er arbetsplats ska ni inledningsvis prata direkt med ungdomen om detta. I dessa samlat är det viktigt att vara konkret och landa i vilken förändring som behövs.

Om ni inte på egen hand kan hitta en lösning eller att ni som arbetsplats behöver någon att bolla med ska ni ta kontakt med feriejobbshandläggaren i den stadsdel som handlägger er arbetsplats.

I regel är det bra att ta en tidig kontakt med feriejobbshandläggaren för att gemensamt göra upp en plan för hur situationen ska hanteras. Ta kontakt exempelvis om en ungdom

 • inte dyker upp
 • missköter sina arbetsuppgifter
 • inte sköter sina arbetstider
 • på annat sätt skapar problem.

Uppdaterad