Flygbild över Södra Järva

Södra Järva – jämförelseförfarande

Stockholms stad söker byggaktörer som vill bidra till en attraktiv stadsutveckling i södra Järva.

(2024-05-02)

Hög kvalitet på inkomna ansökningar

Vi vill tacka för deltagande i jämförelseförfarandet för Södra Järva. Det var många aktörer som visade intresse. Totalt inkom 16 ansökningar med generellt sett höga kvalitéer och från en bred blandning av aktörer. Det stora intresset har inneburit en hård konkurrens.

NREP AB har, efter beslut från exploateringsnämnden, erhållit en tidig markreservation efter jämförelseförfarande för Södra Järva. Den tidiga markreservationen innebär att NREP AB, tillsammans med staden, ska medverka i arbetet med framtagandet av en strukturskiss för Rinkeby, Rinkebydalen och södra Spångadalen under ett år framåt.

Efter att strukturskissen är framtagen är stadens ambition att bjuda in till ett markanvisningsförfarande. Vi hoppas att ni i den kommande processen är fortsatt är intresserade av att utveckla södra Järva tillsammans med oss.

Bedömningen av inkomna bidrag i jämförelseförfarandet har genomförts av representanter från exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret och har baserats på förståelse för bland annat utredningsområdenas potential och förutsättningar, ett koncept och en idé om stadsstruktur på översiktlig nivå, redovisning av referensprojekt utifrån social hållbarhet och värdeskapande kvalitéer etc.

NREP AB har presenterat ett tydligt koncept där man både tillvaratar och kompletterar områdenas kvalitéer. De har visat på en god platsförståelse, ett djup och en bredd i sin ambition och med ett genuint engagemang i socialt värdeskapande. NREP har redovisat bra referensprojekt och beskrivning av arbetsprocessen i Tingbjerg. Bedömningsgruppen har gjort en helhetsbedömning av underlaget och anser att NREP AB i högre grad lever upp till de givna kraven och förutsättningarna som krävs för att bäst kunna bistå staden med den kompentens som arbetet med en strukturskiss innebär.

Med vänliga hälsningar, 
Jenny Lindén och Zeinab Jama, projektledare

(2024-01-19 )

Tack för visat intresse! 

Måndagen den 15 januari 2024 var sista dagen att delta i jämförelseförfarandet för Södra Järva och intresset har varit stort. Exploateringskontoret arbetar nu med att utvärdera de inkomna bidragen. Därefter kontaktar vi det/de bolag som vi vill erbjuda en tidig markreservation. Resultatet från jämförelseförfarandet kommer att publiceras i samband med att exploateringsnämnden fattar beslut, preliminärt i februari. 

Med vänlig hälsning
Jenny Lindén och Zeinab Jama

(2024-01-16)
Tiden för inlämning har passerat. /Zeinab Jama, projektledare

(2023-12-13)
Ytterligare en inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar" nedan. Vänliga hälsningar, Jenny Lindén, projektledare

(2023-12-12)
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar" nedan. Vänliga hälsningar, Zeinab Jama, projektledare

Välkommen att delta!

Exploateringskontoret söker byggaktörer som tillsammans med staden vill studera och skissa på en struktur som bidrar till en attraktiv stadsutveckling i södra Järva.

Inbjudan är en del av arbetet med Fokus Järva. Uppdraget Fokus Järva handlar om att stadens olika förvaltningar, fastighetsägare och andra aktörer ska samverka för en socialt hållbar utveckling. Ett viktigt instrument är modellen för socialt värdeskapande analys (SVA). Genom den identifieras faktorer för att tillföra och förstärka sociala värden. I samverkan kan synergieffekter skapas som ger mervärden i stadsutvecklingen. Den byggaktör staden väljer ut och som får tidig markreservation förväntas bidra aktivt i detta arbete.

Inlämning sker enligt instruktioner i dokumentet "Inbjudan", senast 15 januari 2024. Det bolag som lämnar in ansökan ska också vara det bolag som avser teckna överenskommelse om tidig markreservation med exploateringskontoret i det fall ansökan väljs ut i jämförelseförfarandet.  

Alla är välkomna att skicka in en ansökan. 

Frågor och svar

Här besvaras inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till jämförelseförfarandet i Södra Järva. Senaste dag för att skicka in frågor är den 22 december.

Svar: Det är ett jämförelseförfarande i ett steg och bedöms enbart på inlämningsblanketten ”Underlag för jämförelseförfarande”.

Svar: Det är tillåtet att två (eller fler) aktörer går ihop med en gemensam ansökan. Då anges det i inlämningsblanketten.

Kontakt

Kontakta någon av projektledarna om du har frågor.

Jenny Lindén, projektledare
E–post: jenny.m.linden@stockholm.se
Telefon: 08-508 26 699

Zeinab Jama, projektledare
E–post: zeinab.jama@stockholm.se
Telefon: 08-508 26 638

Järvaområdet

Läs mer om området och andra projekt i Järva

Uppdaterad