Människor som solar vid stora soldäck längs vattnet vid Liljeholmskajen.

Befolkning och bostäder i Hägersten-Älvsjö

Hägersten-Älvsjö är idag ett vitalt och mångfunktionellt stadsdelsområde med en varierad och blandad bebyggelse från flera olika tidsepoker.

Hägersten-Älvsjö är ett attraktivt område som ligger nära innerstaden, med tillgång till Mälaren och Vintervikens rekreationsområde.

Befolkningen växer i hela stadsdelsområdet. Sett till antal invånare närmar sig Hägersten-Älvsjö samma storlek som Södermalm. Det är stadsdelarna Västberga, Solberga, Örby Slott, Älvsjö, Liljeholmen och Hägersten som ökar mest procentuellt. Antalet unga 13–24 år ökar mest och i högre takt än staden som helhet. Den antalsmässiga ökningen är stor för de allra äldsta på 80 år eller äldre.

Antalet invånare i Hägersten-Älvsjö ökar med över 28 000 personer, till drygt 154 000 boende år 2045:

  • 125 900 invånare 2022.
  • 135 000 invånare 2030.
  • 154 000 invånare 2045.
Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Hägersten–Älvsjö mellan år 2023–2032.

Uppdaterad