Kemikaliesmart byggande

I byggvaror finns det många skadliga kemikalier. Vissa kemikalier sprids i naturen när produkten tillverkas och andra när byggnaden rivs och blir till avfall. Kemikalier kan också förorena inomhusmiljön från byggmaterial inomhus.

Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska. Det är ett av målen i Stockholms stads miljöprogram.

För att nå dit krävs att det finns tillgång till bygg- och anläggningsmaterial som är fria från skadliga ämnen. Men det krävs också att det finns kompetens, rutiner och resurser för att ställa och följa upp krav när staden uppför eller upplåter mark för byggnader och anläggningar.

Kemikaliekrav vid byggande i Stockholms stad

För att skydda människors hälsa och miljö ska krav ställas när staden uppför byggnader eller anläggningar i egen regi och vid markupplåtelse. Kraven beskrivs i stadens kemikalieplan. 

Stockholms stads kemikalieplan 2020–2023 (pdf)

Undvik farliga ämnen

Byggvaror som används i nybyggnation, renovering, ombyggnad och anläggningsarbeten ska inte innehålla så kallade utfasningsämnen.

Det är cancerframkallande ämnen och ämnen som kan störa fertiliteten eller påverka arvsanlagen. Det är också hormonstörande ämnen och kemikalier som är mycket svåra att bryta ner, som ansamlas i människor och djurs kroppar eller är direkt giftiga.

Exempel på utfasningsämnen är kadmium och vissa hormonstörande ftalater.

Byggvarorna bör inte heller innehålla så kallade prioriterade riskminskningsämnen.

De är något mindre skadliga än utfasningsämnen men är fortfarande problematiska för människor, djur och miljö.

Exempel är allergiframkallande nickel och miljöfarlig koppar.

Miljöbedömningssystem och loggbok

Vid bygg och anläggning på stadens mark ska alltid ett miljöbedömningssystem inklusive loggbok användas, så som Basta, Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. Vid byggnation i stadens regi ska Byggvarubedömningen användas.

Uppdaterad