Guide för kemikaliesmart byggande

Du som är beställare, entreprenör eller leverantör får hjälp i den här guiden i valet av byggvaror för att bygga kemikaliesmart.

Till byggvaror räknas produkter som används i nybyggnation, renovering, ombyggnad och anläggningsarbeten som exempelvis fogmassa, cement, isolering eller träskyddsbehandlat virke.

I byggvaror och byggkemikalier finns många skadliga kemikalier. Dessa kan spridas under hela produktens livscykel:

  • från tillverkning,
  • och användning,
  • till när byggnaden rivs och blir avfall.

Kemikalier kan också utsöndras från byggmaterial som finns inbyggda i hus och det kan leda till förorening av inomhusmiljöer.

Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska, enligt ett av delmålen i Stockholms stads miljöprogram.

För att nå dit behöver du och ditt företag köpa in material för bygg och anläggning som är fria från farliga ämnen. Vi på Stockholms stad ansvarar i vår tur för att ha kompetens, rutiner och resurser för att ställa och följa upp krav när vi uppför eller upplåter mark för byggnader och anläggningar.

Kemikaliekrav vid byggande i Stockholms stad

För att skydda människors hälsa och miljö ställer Stockholms stad kemikaliekrav på de som uppför byggnader och anläggningar i stadens egen regi och vid markupplåtelse till externa aktörer.

Stockholms stad delar in farliga ämnen i utfasningsämnen och i prioriterade riskminskningsämnen utifrån ämnets egenskaper.

Utfasningsämnen

Utfasningsämnen är bland annat ämnen med egenskaper som till exempel är cancerframkallande, hormonstörande eller är svårnedbrytbara i naturen.

Utfasningsämnen kan exempelvis vara kadmium eller vissa mjukgörande ftalater. Du som bygger ska undvika användning av utfasningsämnen.

Prioriterade riskminskningsämnen

Prioriterade riskminskningsämnen har oönskade egenskaper som gör att användningen bör begränsas. Det rör sig till exempel om allergiframkallande nickel och miljöfarlig koppar. Du som bygger ska bedöma riskerna med användningen från fall till fall.

Kemikalieplan och kemikalielexikon

Om du vill veta mer om kraven som ställs i Stockholm stad kan du kan läsa mer om detta i Kemikalieplanen. Du kan också titta närmare i vårt kemikalielexikon för information om ämnen som kan påverka dig och miljön negativt.

Loggbok och miljöbedömningssystem

För att framtidens stockholmare ska veta vilka produkter och ämnen som förekommer i en byggnad när den en dag ska rivas finns loggbokssystemet.

Loggboken möjliggör spårbarhet genom att spara information om produkter som byggs in i en byggnad.

Vid bygg och anläggning på stadens mark ställer Stockholms stad krav på att produkter som används finns bedömda i ett miljöbedömningssystem som Basta, Byggvarubedömningen eller SundaHus. Kravet inkluderar även användning av loggbok. Vid byggnation i stadens regi ska Byggvarubedömningen användas.

Uppdaterad