Minderåriga och arbetsmiljö

De allra flesta av ungdomarna som feriearbetar är minderåriga och omfattas därmed av särskilda regler i arbetslivet.

Regler om hur minderåriga får arbeta finns i Arbetsmiljölagen (AML) kapitel 5 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga AFS 2012:3, dessa kan inte förhandlas bort. Föreskrifterna gäller för ungdomar under 18 år som är arbetstagare och reglerar arbetsuppgifter. De ger även allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Likabehandling

En viktig del i alla verksamheter där feriearbetare ska arbeta är att arbetsplatsen kännetecknas av respekt för alla människors lika värde. Arbetsplatserna ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering.

Arbetsmiljön ska vara fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Alla medarbetare behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Att tänka på inför och under arbetsperioden

Ni som arbetsplats har skyddsansvar enligt lag, och ansvarar för att se till att arbetsmiljön är tillfredställande och att eventuella risker för minderåriga elimineras.

Det kan hända olyckor och sjukdomsfall som gör att vi snabbt behöver kontakta en anhöriga eller annan kontaktperson. Vi behöver därför ha namn och telefonnummer till kontaktpersoner som vi kan ringa. Fyll i blanketten nedan redan första arbetsdagen.

Närmast anhörig feriearbetare Stockholms stad (pdf)

En riskbedömning ska göras av arbetsuppgifterna. Om ungdomen får nya arbetsuppgifter ska alltid en ny riskbedömning genomföras

Åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen så att sjukdomar och olycksfall förebyggs.

Ni som är ansvariga på arbetsplatsen ska anmäla till ert skyddsombud att ni har anställt en minderårig för feriejobb.

Checklista för riskbedömning

Här finns en checklista för riskbedömning som arbetsplatsen kan använda för att säkerställa att ni vidtagit nödvändiga åtgärder för att ta emot en ungdom på er arbetsplats. Dokumentet sparar ni hos er på arbetsplatsen.

Riskbedömning feriearbete (docx)

Se till att handledarstöd finns tillgängligt på arbetsplatsen hela arbetsdagen.

Ni som råder över en arbetsplats har ett ansvar för de personer som arbetar på arbetsplatsen. Det innebär att det är ansvarig chef på arbetsplatsen som också har ansvar för ungdomens säkerhet även om ungdomen är anställd av stadsdelsförvaltningen (3 kap 12§ 1a st. arbetsmiljölagen, AML)

Säkerställ att ungdomen har lämpliga arbetsuppgifter som inte undantränger ordinarie personal eller vikarier.

Vid behov ska ni tillhandahålla arbetskläder.

Om en ungdom skulle råka ut för någon incident ska detta omgående rapporteras till anställande förvaltning och anmälas till Arbetsmiljöverket.

  • kontakta stadsdelsförvaltningen snarast om problem uppstår.

Uppdaterad