Flickor tränar fotboll på en konstgräsplan.

Bygga idrottsanläggningar eller utföra idrottsverksamhet

Stockholm behöver fler idrottsanläggningar. Här finns information för dig som vill utveckla stadens service tillsammans med oss, genom att bygga idrottsanläggningar eller utföra idrottsverksamhet.

Idrottsförvaltningen vill öppna staden som arena och erbjuda stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil.

Idrottsförvaltningen ger stöd och vägledning till aktörer som:

 • planerar att etablera eller utföra idrottsverksamhet i Stockholms stad
 • behöver rådgivning för att utveckla och etablera verksamhet i befintliga lokaler eller i nya lokaler
 • har frågor om etablering av lokaler för idrottsverksamhet.

Hör av dig för att få veta mer! Vi hjälper dig gärna genom processen.

Långsiktig planering för idrottsanläggningar

Ett Stockholm som växer både i storlek och antal invånare innebär en ökad efterfrågan på idrottsanläggningar och ytor för fysisk aktivitet.

Redan idag är behovet av ytterligare anläggningar större än utbudet vilket innebär att det behöver tillkomma nya anläggningar i såväl befintliga och nya områden.

Anläggningar och ytor för fysisk aktivitet behövs för många olika typer av idrotter och aktiviteter. Stadens målsättning är att kunna erbjuda idrottsanläggningar som passar alla oavsett ambitionsnivå eller önskad organisationsform.

Pågående och planerade idrottsprojekt

Stockholm är en motions- och idrottsstad där alla ska få möjlighet till fysisk aktivitet. I en stad som växer behöver därför tillgången och närheten till idrottsanläggningar säkerställas. Vi bygger mycket nytt och rustar även upp stadens befintliga anläggningar.

På webbplatsen Stockholm växer kan du få veta om pågående och planerade byggprojekt kring idrott, motion och friluftsliv.

Behov av idrottsanläggningar

För att kunna göra antaganden om behoven av olika typer av idrottsanläggningar har staden tagit fram en prognos för detta som gäller fram till 2040.

Behovet av idrottsanläggningar inom olika kategorier beräknas bland annat mot antal barn och unga och förväntad demografisk utveckling av dessa grupper i stadens olika delar, men också mot hur många utövare idrotterna har.

De anläggningstyper för vilka staden tagit fram prognoser för är följande:

 • konstgräsplaner
 • idrottshallar
 • ishallar
 • simhallar
 • friidrottsanläggningar.

Behoven av anläggningar analyseras på geografisk nivå och det lokala behovet beskrivs utifrån stadens stadsdelsområden, där utgångspunkten är att förhållandena ska vara så jämlika som möjligt mellan stadens olika geografiska områden.

Strategi för idrottsanläggningar 2022–2026

Prognoserna redovisas i stadens strategi för idrottsanläggningar 2022–2026. Strategin är tänkt att användas som en utgångspunkt för planering och prioritering av nya idrottsanläggningar i Stockholm.

Strategin beskriver också stadens övergripande styrdokument, behov av antal nya idrottsanläggningar, arbetssätt och inriktningar för utveckling av idrottsanläggningar.

Hör gärna av dig för att få veta mer!

Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar 2022–2026 (pdf)

Vi uppskattar behovet av nya idrottsanläggningar för staden fram till år 2030 till:

 • över 20 konstgräsplaner
 • över 25 idrottshallar
 • cirka 6 ishallar
 • 3 simhallar
 • en friidrottsanläggning.

Behoven ser olika ut inom olika delar i staden. Exempelvis finns ett större behov av nya konstgräsplaner i söderort och ett större behov av nya idrottshallar i västerort.

Förutsatt att behoven av idrottsanläggningar till 2030 kan tillgodoses, är beräknar vi behovet åren 2030–2040 till följande:

 • 8 konstgräsplaner
 • 6 idrottshallar
 • 1–2 ishallar
 • en ny simhall samt kapacitetsökning i de simhallar som rustas upp alternativt ersätts
 • en friidrottsanläggning.

Behoven under denna period är främst koncentrerade till söderort och västerort, där den största befolkningsökningen förväntas ske.

I innerstaden förväntas en mer begränsad befolkningsutveckling, även om befolkningen förväntas öka i vissa områden, däribland Norra Djurgårdsstaden.

Staden har tagit fram standarder kring utformning för olika anläggningstyper. De är viktiga verktyg vid planering och projektering av de olika idrottsanläggningarna, för att de ska bli så ändamålsenliga som möjligt.

I standarderna beskrivs de tekniska och funktionsmässiga krav som behöver uppfyllas för respektive anläggningstyp. Syftet är att dessa ska fungera som stöd vid projektering och byggnation.

Hör gärna av dig för att få veta mer om våra standarder eller om du vill få dem skickade till dig.

Ta kontakt med oss!

Du får kontakt med oss genom att höra av dig kontaktuppgifterna nedan. Vi ser fram emot att höra av dig!

Idrottsförvaltningen

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 27 700 (växel)
E-post
E-post idrott@stockholm.se

Uppdaterad