Bygga eller starta boende för äldre

Här finns information för dig som vill utveckla stadens service tillsammans med oss genom att bygga bostäder för äldre eller driva boenden.

I framtiden behöver staden fler vård- och omsorgsboenden för ett ökat antal äldre – och hälften ska byggas och drivas i privat regi. Vi vill också att fler ska bygga seniorbostäder i staden för att ge stadens äldre ökade möjligheter att bo i en tillgänglig lägenhet med bibehållen självständighet. 

Äldreförvaltningens service

Äldreförvaltningen ger stöd och information till dig som vill starta ett vård- och omsorgsboende eller seniorbostäder, eller bygga samhällsfastigheter inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Stödet utgår från de behovsbedömningar som görs i stadens äldreboendeplan. Följande kriterier gäller vid förfrågningarna:

  • etableringen är i linje med äldreboendeplanen
  • antalet platser i förhållande till behovet
  • tid för färdigställande i förhållande till behovet
  • huvudmannen för verksamheten bidrar till mångfald inom kundvalet/valfrihet och berörd region.

Kontakta äldreförvaltningen: 
Funktion.ALD.etableringslotsaldre@stockholm.se

Stadsövergripande äldreboendeplan med utblick mot 2040

Staden tar årligen fram en stadsövergripande plan för behovet av vård- och omsorgsboende för personer över 65 år. Boendeplanen beaktar även behovet av seniorbostäder utifrån stadens demografiska utveckling.

I boendeplanen är stadens tretton stadsdelsnämnder indelade i fyra regioner: västerort, innerstaden, östra söderort och västra söderort. 

Boendeplan 2022 med utblick mot 2040 (pdf)

Äldreboendeplanen baseras bland annat på Swecos behovsprognoser för vård- och omsorgsboende. Behovet av platser på vård- och omsorgsboende har av demografiska orsaker successivt minskat de senaste åren.

Staden har idag ett stort överskott av platser i vård- och omsorgsboende. Anledningen är både minskade behov och att staden av strategiska skäl har planerat för ett visst överskott av platser. Dock har överskottet av platser ökat mer än planerat i och med pandemin.

Överskottet beräknas med boendeplanens nuvarande planering kvarstå under hela 2020-talet.

Bedömningen är att behoven av vård- och omsorgsboende, med hänsyn tagen till pandemin, börjar öka något från år 2022. Dessa ökade behov täcks inom nuvarande platser och planering.

Den största behovsökningen sker under mitten av 2030-talet. År 2040 beräknas cirka 8 050 personer vara i behov av vård- och omsorgsboende, en ökning med 2 600 personer jämfört med år 2022.

För att möta de ökade behoven på sikt planeras för ett tillskott av cirka 2 600 platser fram till 2040. Stadens inriktning är att 50 procent ska vara kommunala platser och 50 procent ska vara privata LOV-platser. Uppgifterna kan justeras i kommande planering.

I enlighet med Boendeplan 2022 behövs en utbyggnad om cirka 980 nya kommunala platser. Det motsvarar beroende på storlek cirka elva nya kommunala boenden, varav sex projekt med 530 platser är pågående.

Därmed behövs cirka 1 630 nya privata platser, cirka 20 boenden beroende på storlek. Det finns sju av staden kända privata projekt med 500 platser där planering pågår. Resterande 1 100 platser, cirka 13 boenden, behövs främst under andra halvan av 2030-talet. Var och när dessa kommer att behövas beskriv i tabellen under ”Tabell behov av privat nyproduktion – ospecificerade”.

I Boendeplan 2022 finns mer information om pågående och planerade kommunala och privata projekt.

Västerort

Den nuvarande planeringen innebär ett tillskott på 722 platser fram till 2040, motsvarande nio nya vård- och omsorgsboenden. Cirka 450 av dessa platser avser privat nyproduktion. För samtliga projekt finns en pågående planering och det finns en viss överetablering de närmaste åren.

Inga ytterligare privata projekt bedöms behövas i regionen fram till 2040.

Innerstaden

Den nuvarande planeringen innebär ett tillskott på 870 platser fram till 2040, motsvarande nio nya vård- och omsorgsboenden. Cirka 680 av dessa platser avser privat nyproduktion. Det finns ett överskott på kommunala platser i förhållande till privata platser varför det är önskvärt att privata aktörer etablerar sig i innerstaden.

Det finns behov av sju privata projekt som ännu är ospecificerade.

Dessa platser kommer inte att täcka behovet på grund av svårigheterna att hitta lämpliga platser för möjlig nyproduktion i innerstaden. Planeringen utgår därför från att övriga regioner täcker ett eventuellt underskott i innerstaden.

Östra söderort

Den nuvarande planeringen innebär ett tillskott på knappt 550 platser i regionen fram till 2040, motsvarande sex nya vård- och omsorgsboenden. Cirka 450 av dessa platser avser kommunal nyproduktion. Regionen har i dagsläget en överkapacitet inom vård- och omsorgsboende, framför allt av privata platser.

På sikt finns behov av ett privat projekt som ännu är ospecificerat.

Västra söderort

Den nuvarande planeringen innebär ett tillskott på knappt 480 platser i regionen fram till 2040, motsvarande sju nya vård- och omsorgsboenden. Cirka 400 av dessa platser avser privat nyproduktion. Regionen har i dagsläget en överkapacitet inom vård- och omsorgsboende, framför allt av kommunala platser varför det önskvärt att fler privata aktörer på sikt etablerar sig i regionen.

På sikt finns behov av fem privata projekt som ännu är ospecificerade.

Tabellen nedan beskriver behov av privata platser/boenden per region och stadsdelsnämnd enligt Boendeplan 2022 som ännu saknar utpekad mark och aktör. Årtal anges för planerat färdigställande.

Behov av privat nyproduktion
Årtal för färdigställande Stadsdelsnämnd Behov av platser
2027 Norra innerstaden 100
2028 Södermalm 100
2030 Kungsholmen 80
2033 Hägersten-Älvsjö 60
2034 Skärholmen 80
2035 Norra innerstaden 100
2036 Enskede-Årsta-Vantör 100
2037 Hägersten-Älvsjö 60
2038 Norra innerstaden 100
2039 Hägersten-Älvsjö 60
2039 Norra innerstaden 100
2040 Hägersten-Älvsjö 80
2040 Södermalm 100
Totalt 11 1 120

 

Äldreboendeplanen ska även beakta efterfrågan samt behovet av seniorbostäder. En stor grupp äldre bor i otillgängliga fastigheter och tillgång till seniorbostäder kan senarelägga deras behov av äldreomsorg. Staden ser gärna att nyproducerade seniorbostäder har tillgång till Staden har slagit fast en ambitionshöjning vad gäller möjligheten att bo i seniorbostad där målet är 3 600–4 200 nya seniorbostäder till år 2040. Staden planerar för cirka 1 500 nya seniorbostäder varför cirka 2 100 till 2 700 seniorlägenheter behöver tillkomma hos andra aktörer.

Staden har kännedom om nyproduktion som omfattar cirka 900 lägenheter vilket innebär att ytterligare 1 200 till 1 800 privata seniorbostäder behöver tillkomma fram till 2040.

Staden ser framför allt behov av fler privata seniorbostäder med hyresrätt.

Förslagen i nedanstående tabell utgår endast från demografisk utveckling. När det gäller efterfrågan och viljan att flytta till en seniorbostad finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till såsom läge, lägenhetens utformning och kostnad. Eventuellt behov i tabellen baseras på en andel om 2,6 procent av befolkningen över 55 år. Behov förändas då projekt tillkommer.

Seniorbostäder år 2040
År 2040 Befolkning
55– år
Befintliga seniorbostäder
inkl. planerade
t.o.m. 2029
Andel totalt Varav
hyres-
rätter
Andel
hyres-
rätter
Behov
lägen-
heter
Västerort 84 091 1 650 2,0% 1 168 1,4% 284
Innerstaden 139 518 2 811 2,0% 2 384 1,7% 398
Östra söderort 77 138 1 233 1,6% 871 1,1% 541
Västra söderort 58 733 160 1,8% 1 008 1,7% 291
Totalt 360 124 6 754 1,9% 5 395 1,5% 1 529

 

Krav och villkor för att bli utförare

I Stockholms stad har den som blivit beviljad äldreboende i många fall möjlighet att själv välja utförare. För att bli utförare inom Stockholms stads äldreomsorg krävs att du deltar i en upphandling.

Uppdaterad