Bygga eller starta boende för äldre

Här finns information för dig som vill utveckla stadens service tillsammans med oss genom att bygga bostäder för äldre eller driva boenden.

I framtiden behöver staden fler vård- och omsorgsboenden för ett ökat antal äldre. Stockholms stad kommer att bygga mycket själva men i långa loppet kommer också privata initiativ att behövas. Vi vill också att fler ska bygga seniorbostäder i staden för att ge stadens äldre ökade möjligheter att bo i en tillgänglig lägenhet med bibehållen självständighet. Det behövs fler seniorbostäder i olika upplåtelseformer och med flera olika aktörer.

Äldreförvaltningens service

Äldreförvaltningen ger stöd och information till dig som vill starta ett vård- och omsorgsboende eller seniorbostäder, eller bygga samhällsfastigheter inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Stödet utgår från de behovsbedömningar som görs i stadens äldreboendeplan. Följande kriterier gäller vid förfrågningarna:

  • etableringen är i linje med äldreboendeplanen
  • antalet platser i förhållande till behovet
  • tid för färdigställande i förhållande till behovet
  • huvudmannen för verksamheten bidrar till mångfald inom kundvalet/valfrihet och berörd region.

Kontakta äldreförvaltningen: 
Funktion.ALD.etableringslotsaldre@stockholm.se

Stadsövergripande äldreboendeplan med utblick mot 2040

Staden tar årligen fram en stadsövergripande plan för behovet av vård- och omsorgsboende för personer över 65 år. Boendeplanen beaktar även behovet av seniorbostäder utifrån stadens demografiska utveckling.

I boendeplanen är stadens tretton stadsdelsnämnder indelade i fyra regioner: västerort, innerstaden, östra söderort och västra söderort. 

Äldreboendeplan 2024 med utblick mot 2040 (pdf)

Krav och villkor för att bli utförare

I Stockholms stad har den som blivit beviljad äldreboende i många fall möjlighet att själv välja utförare. För att bli utförare inom Stockholms stads äldreomsorg krävs att du deltar i en upphandling.

Uppdaterad