Bygga eller hyra ut lokaler för pedagogisk verksamhet

I takt med att staden växer behövs fler lokaler för pedagogisk verksamhet till barn och unga. Här finns information till dig som vill bidra till stadens utveckling genom att möjliggöra lokaler för skola och förskola.

Behov av lokaler för pedagogisk verksamhet gäller både för långsiktiga och tillfälliga etableringar. Staden har löpande behov av tillfälliga etableringar för att kunna evakuera delar av skolor och förskolor vid bland annat ombyggnation.

Utbildningsförvaltningens service

Utbildningsförvaltningen ger stöd och information till dig som vill bygga eller hyra ut samhällsfastigheter inom pedagogisk verksamhet i Stockholms stad.

Kontakta utbildningsförvaltningen:

E-post: utbildningsforvaltningen.etableringsservice@edu.stockholm.se

Vill du driva en pedagogisk verksamhet?

Vänd dig hit vid frågor om att driva pedagogisk verksamhet.

Behov av skollokaler i Stockholm stad

Staden tar årligen fram en lokalförsörjningsplan där befolkningsprognoser kopplas till behov av elevplatser i grund- och gymnasieskola. Lokalförsörjningsplanen beskriver stadens behov av elevplatser och presenterar planerade ny- och ombyggnationer de närmsta 3 åren med en framåtblick mot 2040.

Lokalförsörjningsplanen erbjuder en ögonblicksbild av hur behov och planering av skolplatser ser ut vid tidpunkten när planen publiceras. Det är en planering som ständigt är föränderlig utifrån de faktorer som påverkar befolkningsprognosen.

Lokalförsörjningsplan för grundskolan 2023-2040, Insyn (pdf)

Utformning av skollokaler

Vid ny- och ombyggnation av grund- och gymnasieskolor använder staden ett funktionsprogram som underlag för beställningar av byggnadsprojekt som ska säkerställa goda pedagogiska lokaler för ett långsiktigt bruk. Programmet består av styrande funktionskrav samt beskrivande och förtydligande råd att tänka på. Till funktionsprogrammet finns en rad förtydligande stöddokument publicerade som är vägledande i tillämpning och tolkningen av funktionsprogrammet.

Uppdaterad