Kajer med etableringsmöjligheter

Här är åtta kajer med utvecklingspotential! Varje plats har unika förutsättningar och etableringsmöjligheter. Har du idéer för platser som inte finns med här, kontakta oss så kan vi se vilka förutsättningarna är för platsen.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Norrmalm - Klara Mälarstrand/Tegelbackens kaj

Klara Mälarstrand är ett kaj- och parkområde vid Riddarfjärden på Norrmalm i centrala Stockholm. Området sträcker sig från Stadshusbron i väst under Centralbron och längs Tegelbacken till Vasabron i öst.

Klara Mälarstrands kaj har potential att rymma verksamheter i det offentliga rummet som uppmuntrar till vistelse och aktiviteter där stockholmare och besökare kan mötas. Detta är bland annat en populär åskådarplats vid olika motionslopp som passerar platsen.

Möjliga etableringsmöjligheter är till exempel restaurang och café på pråm, elbåtar i närliggande Karlbergskanalen samt pop-up evenemang vintertid. Ett större serviceutbud, en eventuell marknad och mer offentlig konst både vinter och sommar skulle också göra dessa båda kajer härligare att vara på.

Båttrafik är förbjuden innanför Centralbron och avtappningen av Mälaren genom Riksbron och Stallkanalen ger strömmande vatten i området. Aktiviteter i vattenrummet kan i detta område istället erbjudas längs Karlbergskanalen.

Gamla stan – Skeppsbron

Skeppsbrons kaj sträcker sig från Slussen till Strömbron. Kajen är cirka 700 meter lång och cirka 40 meter bred. Den fyller i dag många olika funktioner och har stora flöden av människor större delen av dygnet.

Det finns förslag att skapa ett sammanhängande och belyst gångstråk längs hela sträckan som lämpar sig för lekfulla vistelseytor, permanent och tillfällig möblering och ytor för evenemang.

Möjligheterna på Skeppsbron har även kopplingar till Stadsgårdskajens kommande utveckling på sträckan mellan Slussen och Fotografiska som ska förvandlas till mer levande stadsmiljö. Tidigare initiativ på Skeppsbron, exempelvis en pop-up park och mobil padelpråm har visat att det finns stora möjligheter att öka utbudet av aktiviteter och vistelseytor på platsen.

Södermalm – Norra Hammarbyhamnen

Norra Hammarbyhamnen är ett bostads- och hamnområde på sydöstra delen av Södermalm som sträcker sig från Östgötagatan bort mot Danviksbron. Kajen är bred och har separering mellan gående och cyklister, gränsar till parker, flertalet promenadstråk och gröna bostadsgårdar, vilket gör kajen populär för motionärer och flanörer.

Norra Hammarbyhamnen präglas också av de fritidsskepp samt de kommersiella stillaliggande fartyg som ligger förtöjda längs kajen, vilka bidrar till att skapa liv till platsen. Här finns bland annat en restaurangbåt, en populär kiosk och flera parker i närheten.

Här finns goda möjligheter att göra kajen mer multifunktionell genom att öka serviceutbudet, tillföra fler uteserveringar, skapa levande bottenvåningar och temporära aktiviteter.

För kajen finns även idéer om konstprojekt. Bland annat kranar och fontäner med dricksvatten gestaltade som installationer i stadsbilden, där konst, lek och funktion blandas med möjligheten att skapa engagemang kring klimatet och miljön.

Södermalm – Söder Mälarstrand

Söder Mälarstrand har en cirka två kilometer lång kajsträcka. Den sträcker sig längs Riddarfjärden från Pålsundet i väst till Centralbron i öst. De verksamheter som idag finns vid kajen är bland annat nattklubb-, restaurang- och hotellfartyg samt Sjömansskolan. Privata fritidsskepp med båtboende bidrar också liv och trygghet.

Det gynnsamma läget med utsikt över Stadshuset och Norr Mälarstrand skapar fina etableringsmöjligheter. Erfarenheter från stadens tidigare projekt ”Bo på båt” har till exempel visat att det är en av stadens kajer som lämpar sig för boende på båt.

Möjligheterna att till större del utnyttja vattenrummet mellan Söder och Norr Mälarstrands kajer undersöks för att skapa ett mer levande offentligt rum på vattnet. Detta har potential att skapa förutsättningar för utökade vistelseytor och aktiviteter på vatten. Söder Mälarstrand har även potential för en framtida utveckling av urbana transporter av småskaligt gods via vattenvägarna.

Kajens befintliga urbana karaktär ger möjligheter för kluster av klubbar och restauranger som ökar folklivet även kvälls- och nattetid. Byggnader söder om kajen skulle kunna öppnas upp för olika aktiviteter och skapa större upplevelsevärden och mer rörelser mellan kajen och bebyggelsen.

Etableringsmöjligheter finns också för kultur- och sportevenemang. Dansbana, kulturpaviljong, teater på vatten och konstutställningar är bara några idéer.

Östermalm – Strandvägen

Strandvägen och dess kaj är en av Stockholms mest uppskattade gatumiljöer. Den dubbla lindallén tillsammans med breda gångbanor och den stensatta kajen bildar en paradgata som är unik för Stockholm. Här sammanfaller huvudstråket med ett soligt läge, vattenkontakt, en väl gestaltad offentlig miljö och ett stort utbud av caféer och restauranger sommartid. Gamla och nya verksamheter bidrar till en livfull stadsmiljö året om. Fler öppna serveringar, ljussättning och uppvärmda bänkar skulle dock kunna göra Strandvägen ännu mer levande under vinterhalvåret.

En nyligen antagen detaljplan för Strandvägskajen bekräftar befintlig användning av kaj och vatten och reglerar användningen så att verksamheter som tillkommer i framtiden ska bidra till allmänhetens rekreation.

Stora folkmängder rör sig längs kajen och tillskott i form av pontoner, båtar och bryggor som ger plats för ett bredare utbud av aktiviteter på och vid kajen kan öka stadslivskvaliteterna ytterligare. Tidigare pop-up-initiativ för att öka utbudet av aktiviteter, till exempel en mobil padelpråm har uppskattats av Stockholmarna. Vidare skulle ytor för parkering kunna utnyttjas bättre och till exempel användas för evenemang.

Kungsholmen – Norr Mälarstrand

Norr Mälarstrand, med sin kombination strandpromenad, gata och kaj, med plats för äldre skutor, restaurangbåtar, en småbåtshamn och gästhamn, har stora stadslivskvaliteter. Här finns även potential för en framtida utveckling av en urban sjöfart för småskaligt gods via vattenvägarna. Utmed Norr Mälarstrand är det många som joggar och promenerar och Holger Bloms plats har varit en uppskattad pop up-park flera somrar i rad.

De stora etableringsmöjligheterna finns vid sträckan i höjd med Kungsholms torg. Platsen ska ändras från kvartersmark för hamnändamål till allmän plats för kajändamål. Befintliga verksamheter, det vill säga restaurang, drivmedelstation och handel kan ligga kvar och utvecklas och den nuvarande marinan kan utökas med fler restauranger. Detta samtidigt som kajen kan användas i större utsträckning som angörings- och tilläggsmöjlighet för båtar och fartyg.

Utbudet av service och publika verksamheter längs kajen skulle också kunna utvecklas. Holger Bloms plats har potential att fortsättningsvis rymma temporära aktiviteter. Kulturfartygen på platsen är en attraktion som skulle kunna kompletteras med till exempel sommarserveringar. Det finns även etableringsmöjligheter för aktiviteter, upplevelser och evenemang ute på vattnet och vid kajerna.

Kungsholmen – Hornsbergs Strand

Kristinebergs strand, Hornsbergs strand och Kungsholms strand binds ihop av ett populärt promenadstråk längs vattnet. Längs stråket finns parker, badanläggning, bostadskvarter, restauranger, småbåtshamnar såväl som ett flertal platsbildningar av olika karaktär. Gatan längs Hornbergs kajområde har bostadshus med levande bottenplan där restauranger, caféer och torgytor i gatukorsningar skapar vistelse- och mötesplatser. Vid Hornsberg finns även båthållplatser för yrkes- och privattrafik.

Det finns stora ytor som kan nyttjas för olika evenemang och aktiviteter under årets alla årstider. Etableringsmöjligheter finns för fler vinteruteserveringar och aktiviteter samt uthyrning av exempelvis trampbåtar och kanoter.

Söder om Södermalm – Liljeholmshamnen

Liljeholmshamnen ligger under Liljeholmsbrons södra brofäste och gränsar i norr till Liljeholmsviken. Hamnen saknar idag huvudstråk och publika verksamheter, och har få stadslivskvaliteter.

Framtidsutsikterna är dock goda. Liljeholmshamnen har ett centralt läge i en expansiv stadsdel med stort människoflöde som ger bra förutsättningar för att utveckla vattenfronten mot Mälaren. De äldre fartygen ger liv till platsen och belysningen på båtarna nattetid skapar trygghet. En naturlig förlängning av Södermalm kan också skapas genom planerna på att utveckla Södertäljevägen till ett urbant stråk.

I samband med utvecklingen av Marievik och Lövholmen finns möjligheter att skapa nya inbjudande stadsmiljöer med god tillgång till olika stadskvalitéer, aktiviteter, publika verksamheter på till exempel fartyg, angöring för kollektivtrafik på vatten och mer service längs kajen.

Den tillfälliga pontonen vid Liljeholmshamnen har tillfört en stor kvalité och ökat områdets värde. Genom samverkan med lokala aktörer och invånare har platsen aktiverats med kultur- och sportarrangemang. Aktiviteter på Pontonen har skapat engagemang, rörelse och positivitet som många vill se mer av.

I samarbete med fastighetsägaren skulle platsen under bron till exempel kunna bli mer tillgänglig och multifunktionell, som samlingspunkt för kultur, uteservering, bastu, bad och Pop-up-marknad.

Uppdaterad