Satellitbild med markering av den 480 kvadratmeter stora evenemangsplatsen i Vitabergsparken.

Vitabergsparkens amfiteater

Tengdahlsgatan 14

Vitabergsparken är en kuperad park på Södermalm i Stockholm. I parken finns en amfiteater som kan användas som evenemangsplats.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Vita bergen, även kallad Vitabergsparken eller ”Vitan”, är en kuperad park i östra delen av stadsdelen Södermalm, Stockholm. Området ligger mellan Renstiernas gata, Skånegatan, Barnängsgatan och Malmgårdsvägen.

Parken har två toppar, på den nordvästra ligger Sofia kyrka och på den sydöstra ligger amfiteatern.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Cirka 480 kvadratmeter grusad yta. Publikplats på fasta bänkar i sluttning i halvcirkelform för cirka 3 000 personer.

Själva evenemangsytan består av plan grusad yta, däremot är platsen belägen i kuperad terräng, omgiven av gångbanor som kan upplevas svårtillgänglig för rörelsehindrade.

Transporter till och från platsen

Transporter till Vitabergsparken sker via Lilla Mejtens gränd.

Parkvägarna är inte tillåtna för motorfordonstrafik. Ni måste söka färddispens.

Sikt och framkomlighet är något begränsad till platsen och ni måste visa stor hänsyn till oskyddade trafikanter.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad