Satellitbild med markering av den 4 400 kvadratmeter stora evenemangsplatsen i Solursparken.

Solursparken

Duvedsvägen 23

Solursparken ligger i Vällingby, i västra delen av Stockholms stad. Evenemangsplatsen består av en gräsyta.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Solursparken ligger mellan Vällingby centrum och Vällingby skola och är en del av riksintresset för kulturmiljö i Vällingby. En vacker park med stora öppna gräsytor, klippt häck och formklippta träd vid parktorget och allén.

Solursparken rustas som stadsdelspark och här kommer finnas plats för serveringar, kultur, spontanidrott och picknick.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

4 400 kvadratmeter, gräsyta.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten i parker. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för D-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad