Flygfoto över Rålambshovsparken där evenemangsyta 1–3 är markerade i lila.

Rålambshovsparken

Rålambshovsleden, Smedsuddsvägen

Visa på karta

Rålambshovsparken är en park på Kungsholmen. I parken finns tre evenemangsytor. En av dessa är en friluftsteater.Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Rålambshovsparken är en mycket välbesökt aktivitetspark på Kungsholmen. Parken är omgärdad av bebyggelse och ligger intill Rålambshovsleden, Västerbron och Riddarfjärden. 

I parken finns flera aktivitetsytor för lek och motion. I den nordvästra delen ligger en parklek, plaskdamm och en amfiteater. Det finns även café och restaurang. Under Lilla Västerbron finns en skatepark.

Särskilda förutsättningar

Ytorna i parkmiljöer är till största del mjuka och mycket känsliga och behöver därför hanteras varsamt. Runt Lilla Västerbrons södra fäste finns dessutom anläggningar för omhändertagande av skyfall och dagvatten. Ytorna är blöta en längre tid efter regn och är därför känsligare.

Särskild hänsyn behöver tas till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet. Parken behöver även hållas öppen, tillgänglig och säker för alla besökare. 

Angränsande Rålambshovsleden är ett starkt trafikerat cykelstråk och gatan har även upplåtna platser för foodtruckar.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Rålambshovsparken

Yta 1: Cirka 5 300 kvadratmeter (ligger mellan Lilla Västerbron och Gjörwellsgatan). I ytan ingår också en yta med möjlighet för uppställning av container. Underlaget består av gräs och asfalt.

Yta 2: Cirka 1 200 kvadratmeter, grusad yta på amfiteatern. Publikplats på fasta bänkar med brant sluttning i halvcirkelform för cirka 2 000 personer. I ytan ingår även två grusade ytor som kan användas som serviceytor.

Yta 3: Cirka 1 600 kvadratmeter (ligger längs med Smedsuddsvägen). Underlaget består av gräs och grus.

Transporter till och från platsen

Transporter till Rålambshovsparken sker via Rålambshovsleden eller Smedsuddsvägen. Motorfordonstrafik är inte tillåtet i parken. Du måste därför söka färddispens och visa stor hänsyn till den stora mängden oskyddade trafikanter som vistas i parken. 

Parkering i parken eller att köra på gräsytor är inte tillåtet. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir kompakt och rötter tar skada. 

Parkvägar är inte byggda för trafik med stora och tunga fordon. Inspektera färdvägen innan så du kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera för att parken inte ska ta skada. 

I din tillståndsansökan ska transportvägar anges och det ska beskrivas hur lastning och lossning ska utföras.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Tillfälliga toaletter, sopcontainrar och andra tyngre installationer ska placeras på hårdgjorda ytor av asfalt eller grus. Tält som fästs med pegg är tillåtet på gräs.

Skräpkorgar

Som arrangör ska du själv tillhandahålla skräpkorgar. Skräpkorgarna kan placeras utanför de hårdgjorda ytorna. Tänk på att du som arrangör ansvarar för att städning sker utan dröjsmål för att undvika spridning av skräpet och att skadedjur dras till platsen.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad