Satellitbild med markering av den 13 000 kvadratmeter stora evenemangsplatsen vid Råckstarondellen.

Råckstarondellen

Bergslagsvägen 339

Råcksta ligger i den västra delen av Stockholms stad. Här finns en stor gräsyta som kan användas som evenemangsplats.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Råcksta är en stadsdel i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i västerort. Stadsdelen har på grund av närheten till Vällingby endast en mindre centrumanläggning. I stadsdelens västra del ligger ett band av småindustri, kontor och bilhallar samt tunnelbanans bangårdsområde. Övrig bebyggelse består främst av hyreshus samt områden med radhus och småhus som ligger inbäddade i grönska.

Delar av ytan används vintertid som snöupplag.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Cirka 13 000 kvadratmeter, stor gräsyta.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten i parker. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för D-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad