Stöd för utveckling av fysiska aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Föreningslivet kan söka stöd för att genomföra utvecklingsprojekt för att få fler personer som har en funktionsnedsättning, och som inte idrottar eller motionerar, att börja med fysisk aktivitet i någon form. Stödet kallas formellt "Idrottsbonus" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Syftet med idrottsbonus

Målet med idrottsbonus är att fler personer med en funktionsnedsättning, och som inte idrottar eller motionerar, ska börja med fysisk aktivitet i någon form.

Syftet med stödet är att föreningslivet ska utveckla kunskap och nya metoder som gör att de personer med funktionsnedsättning som står långt från idrotts- och motionsverksamheter blir fysiskt aktiva. Metoderna ska kunna spridas till övriga föreningslivet.

Idrottsbonus inriktas specifikt mot den prioriterade målgruppen fysiskt inaktiva personer med funktionsnedsättning. Bidraget gäller från sju år men framför allt bör ungdomar och äldre med funktionsnedsättning nås. Idrottsbonus ges till utvecklingsprojekt upp till tre år som leder till att öka andelen fysiskt aktiva personer som har en funktionsnedsättning. Projektet ska innehålla en plan för hur deltagarna inkluderas i reguljär föreningsverksamhet efter projektets slut.

Alla föreningar som anses kunna driva utvecklingsprojekt kan söka bidraget. Bidraget kan användas för bland annat projektledare, ledare och material. Högst 50 procent av varje års budget kan gå till projektledare.

För vuxna personer med funktionsnedsättning begränsas stödet till dem som är berättigade till insatser enligt LSS och SoL.

Idrottsbonus kan sökas av förening som beviljats medlemsaktivitetsbidrag, nybildningsbidrag eller föreningar för vuxna personer som är beviljade insatser enligt LSS och SoL. Ansökande föreningar ska uppfylla de allmänna förutsättningarna för bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar i Stockholms stad.

Innan idrottsbonus beviljas ska föreningen delta på ett seminarium om idrottsbonus och fysiskt inaktiva. På seminarierna presenteras forskning om var de fysiskt inaktiva finns, vad de föredrar att göra på sin fritid och hur de skulle vilja motionera utifrån sina villkor.

Vad kan föreningen söka idrottsbonus för?

Idrottsbonus kan sökas för:

 • projekt där målgruppen är personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar som är fysiskt inaktiva
 • projekt som formulerar en rimlig metod att nå målgruppen utifrån deras önskemål och tar hänsyn till de hinder som finns för målgruppen att delta i idrotts- och motionsaktiviteter
 • projekt som skapar fritidsarenor eller verkar på fritidsarenor där fysiskt inaktiva befinner sig
 • projekt som har ett nära samarbete med till exempel skolsköterskor, skolkuratorer, fritidsledare, personal inom LSS eller andra som möter målgruppen
 • projekt som stimulerar fysiskt inaktiva till friluftsliv

Bedömningsgrund

Målet med stödet är att på sikt få fler att bli fysiskt aktiva genom att göra riktade satsningar till fysiskt inaktiva med funktionsnedsättning, som normalt inte deltar i föreningslivet. För att lyckas är det viktigt att föreningen har förutsättningar att arbeta långsiktigt och att det finns samarbetsparter som är stabila och delar målet, exempelvis andra föreningar med kännedom om personer som är fysiskt inaktiva, stadsdelsförvaltningar, skolor, skolsköterskor, skolkuratorer, vårdcentraler, privata LSS-bostäder eller idrottsförvaltningens olika enheter.

Förutsättningarna bedöms på grundval av om:

 • det finns organisation och kompetens om fysiskt inaktiva med funktionsnedsättning och deras önskemål
 • metoden att nå de fysiskt inaktiva förefaller rimlig för att nå rätt målgrupp
 • den ekonomiska kalkylen är rimlig i förhållande till projektets storlek
 • föreningen har ledare för det sökta projektet som har fått information om fysiskt inaktiva med funktionsnedsättning
 • föreningen har tillgång till verksamhetslokaler som är attraktiva för målgruppen

Till ansökan ska följande handlingar skickas in:

 • årsmötesprotokoll, daterat och underskrivet. Det ska framgå i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte vilka som får teckna föreningen med namn och personnummer
 • verksamhetsberättelse
 • revisionsberättelse
 • stadgar

Beviljade projekt och utvärdering

Pågående projekt utvärderas årligen innan ytterligare projektår beviljas. Beviljade projekt utvärderas årligen genom en deltagarenkät, inlämnad statistik, inlämnad skriftlig utvärdering och årlig ekonomisk redovisning som ska vara förvaltningen tillhanda i november. Vid utebliven redovisning eller måluppfyllelse stoppas projektet för idrottsförvaltningens del och därmed vidare utbetalningar.

Föreningen kan i samförstånd med idrottsförvaltningen göra förändringar av metod och ekonomiska prioriteringar i budget vid det årliga uppföljningsmötet med förvaltningen som sker i första kvartalet varje år.

Idrottsförvaltningen har alltid rätt att ta del av föreningens räkenskaper. Bidrag som inte nyttjats ska återbetalas.

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om idrottsbonus (Word-fil, 42 kB, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsförvaltningens bidragsregler 2019 (pdf, 202 kB, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn Funktionshindersorganisationer med fokus på vuxna

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för vuxna

Seniorer
Föreningar som anordnar verksamhet för äldre

Sociala frågor, stöd och hjälp
Föreningar som arbetar med fysiskt välmående Föreningar som arbetar med psykiskt välmående

Övriga föreningar och organisationer
Scouter

Uppdaterad