Stöd till evenemang som främjar fysisk aktivitet

Idrottsföreningar och idrottsförbund kan ansöka om stöd för evenemang som främjar och stimulerar till fysisk aktivitet. Stödet kallas formellt "Evenemangsbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Evenemangsbidrag kan ges till idrottsföreningar och idrottsförbund för barn- och ungdomsevenemang i Stockholms stad. Bidrag kan i undantagsfall även ges till evenemang för vuxna. Då ska antingen unga kunna delta i evenemanget på liknande villkor som vuxna eller så ska det finnas en tydlig ungdomsinspirationstanke med evenemanget.

Ansökan om evenemangsbidrag ska skickas i god tid till idrottsförvaltningen men senast en månad innan evenemanget ska genomföras.

Evenemangsbidrag bör normalt betraktas som startbidrag där arrangören på några års sikt ska bära sina kostnader för det aktuella evenemanget med hjälp av egna intäkter. I de fall där evenemanget vidareutvecklas finns möjlighet att även kunna söka för flera år.

Fakturor/kvitton som avser kostnader för det som föreningen har sökt bidrag för ska sparas i fyra år och vid begäran kunna lämnas till förvaltningen.

Bidrag kan ges till: 

Evenemang som främjar och stimulerar inaktiva barn och ungdo­mar till fysisk aktivitet. Exempelvis prova på-verksamhet med syf­tet att inspirera till utövande av idrott och med målsättning att fort­sätta utövande i en förening.

Evenemang där staden inte kan upplåta en för idrotten anpassad anläggning. Stödet kan då bestå av ersättning för hyra av komplet­terande material till en anläggning eller för insatser för att evene­mangsanpassa en natur- eller stadsmiljö.

Evenemang som är viktigt och prioriterat av staden ur ett marknadsfö­ringsperspektiv. Idrotts­nämndens bidrag kan då utgå för prova på-aktiviteter eller i form av material.

Nationella evenemang som bidrar till att öka Stockholms attrakti­vitet som evenemangsstad.

Evenemang som särskilt vänder sig till de prioriterade grupperna i stadens idrottspolitiska program.

Ansökande förening ska uppfylla de allmänna förutsättningarna för bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar i Stockholms stad

Redovisningen ska bestå av:

  • antal deltagare 7-20 år (födelseår räknas), uppdelat på pojkar och flickor
  • eventuella avvikelser för intäkter och kostnader för det bidraget avser, jämfört med det som angetts i ansökan

Till ansökan ska följande handlingar skickas in:

  • årsmötesprotokoll, daterat och underskrivet. Det ska framgå i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte vilka som får teckna föreningen med namn och personnummer
  • verksamhetsberättelse
  • revisionsberättelse
  • stadgar

Bidrag kan inte ges till:

Kommersiella aktörer, exempelvis företag, eller för evenemang där syftet och upplägget enbart eller till största delen avser att gene­rera intäkter.

Evenemang där det är uppenbart att en kommersiell aktör står ba­kom evenemanget och där en förening har rollen som synlig ut­fö­rare.

Idrottsföreningar och förbund där aktiviteten är att betrakta som en ordinarie del av föreningens återkommande verksamhet. Exempel­vis en föreningsdag, klubbmästerskap eller en turnering för grann­föreningar.

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om evenemangsbidrag (pdf, 789 kB, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsförvaltningens bidragsregler 2019 (pdf, 202 kB, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för vuxna

Uppdaterad