Ledarstöd för drop in-idrott

När er förening bedriver fysisk aktivitet, utan krav på kontinuerligt deltagande eller medlemskap, för prioriterade målgrupper kan ni ansöka om stöd för ledare till den verksamheten. Stödet kallas formellt "Bidrag för drop in-idrott för prioriterade målgrupper" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Bidraget kan ges till föreningar som bedriver drop in-idrott eller öppen idrott, det vill säga verksamhet utan krav på kontinuerligt deltagande eller medlemskap, för ungdomar 13-20 år, särskilt flickor. Deltagandet ska ske mot låg eller ingen kostnad. Syftet med verksamheten ska vara fysisk aktivitet.

Beviljande av bidrag ska bedömas utifrån jämställdhet samt geografisk och verksamhetsmässig spridning. Bidraget beviljas främst till verksamhet som bedrivs i socioekonomiskt svagare områden.

För att få bidrag gäller:

 • ansökande förening uppfyller de allmänna förutsättningarna för bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar i Stockholms stad
 • bidraget avser ledarkostnader och är 200 kr/timme/ledare
 • föreningen bokar själv lokal
 • verksamheten ska marknadsföras
 • bidraget riktas framför allt till föreningar och verksamheter i ytterstadsområden, men kan sökas av föreningar i hela staden
 • minst en ansvarig ledare ska vara över 18 år och övriga ledare ska vara minst 14 år. Anges med namn och kontaktuppgifter
 • ansökan ska vara idrottsförvaltningen tillhanda senast 30 november för vårterminen och 30 maj för höstterminen
 • aktiviteter som genomförs under enbart skollov hänvisas till lovbidragsansökan

Till ansökan bifogas:

 • årsmötesprotokoll, inte äldre än 12 månader, daterat och underskrivet. Det ska framgå i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte vilka som får teckna föreningen med namn och personnummer
 • styrelseförteckning med kontaktuppgifter
 • stadgar
 • verksamhetsberättelse
 • det offentliga program eller inbjudan där det framgår vilka tillfällen det söks för

Redovisning:

 • bidraget betalas ut efter genomförd verksamhet, terminsvis i efterskott och efter att ledare redovisats till idrottsförvaltningen
 • en skriftlig redovisning ska skickas in av hur verksamheten genomfördes, vilka aktiviteter, hur många deltagare uppdelat på flickor, pojkar och åldrar. Bifoga gärna bilder eller film
 • utebliven eller sen redovisning innebär att föreningen inte beviljas sökt bidrag
 • redovisning av ledare anges med namn och kontaktuppgifter
 • inlämning av redovisning ska vara idrottsförvaltningen tillhanda senast två månader efter avslutad aktivitet, annars uteblir utbetalning

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om ledarstöd för drop in-idrott (pdf, 107 kB, nytt fönster)

Redovisning ersättning för ledare (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsförvaltningens bidragsregler 2019 (pdf, 202 kB, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Uppdaterad