Lokalhyresstöd för egen lokal

Om er förening har en egen lokal för er föreningsverksamhet, och uppfyller rätt kriterier, kan ni söka stöd för hyran av lokalen. Stödet kallas formellt "Hyresbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Hyresbidrag ska sökas med en komplett ansökan senast den 25 februari för innevarande år.

Hyresbidrag kan beviljas föreningar som:

 • uppfyller de allmänna förutsättningarna för bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar i Stockholms stad
 • beviljats medlemsaktivitetsbidrag under minst tre år
 • har bidragsberättigade medlemmar (7-20 år) som till minst 50 procent ska vara mantalsskrivna i Stockholms stad
 • Förening för personer med funktionsnedsättning ska ha minst tio medlemmar 7-20 år där minst 50 procent av samtliga medlemmar från 7 år och uppåt är skrivna i Stockholms stad
 • för egen barn- och ungdomsverksamhet använder lokalen minst tre timmar per dag under fyra dagar i veckan, varav minst tre var­dagar 
 • senast 25 februari lämnar schema för den verksamhet som är planerad under vår och höst. Schemaändring måste omedelbart meddelas till förvaltningen. Likaså om lokalen används av annan förening.
 • äger eller har hyreskontrakt på lokalen i fråga

En förutsättning för bidraget är att:

 • idrottsförvaltningen bedömer att den inte kan erbjuda lokaler/anläggningar i tillräcklig utsträckning för föreningens verksamhet. (Bidrag ges t.ex. inte för kansli och klubbhus)
 • lokalen används effektivt, gärna i samarbete med andra före­ningar
 • för nytillkommen lokal ska förvaltningen kontaktas för kontrollbesök och godkännande av lokalen innan bidrag kan beviljas
 • anläggningen ska inräknas i förvaltningens fördelningsarbete i de fall sådant genomförs

Bidraget baseras på antal bidragsberättigade medlemmar och be­viljas med maximalt 90 procent av den sammanlagda kostnaden för hyra/arrende/fastighetslån, el, värme, vatten, försäkring och sophantering. Bidraget minskas med eventuella hyresintäkter.

Bidragsbeloppet blir summan av ett grundbelopp om
30 000 kr samt 600 kr per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt bidrag är fem prisbasbelopp (för 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor).

Vid handläggningen av ansökan ska det tas hänsyn till tillgången på kommunala anläggningar för den aktuella verksamheten.

Idrottsförvaltningen kan kräva återbetalning av hela eller delar av hyresbidraget om:

 • verksamheten i lokalen inte motsvarar den i ansökan
 • lokalen har lämnats och därmed inte medför kostnader för föreningen
 • det har skett andra avsteg från ansökan och bidragsbeslut

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om hyresbidrag (pdf, 64 kB, nytt fönster)

 

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsförvaltningens bidragsregler 2019 (pdf, 202 kB, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Övriga föreningar och organisationer
Scouter Spelföreningar

Uppdaterad