Föreningsstöd från socialförvaltningen

Vi ger bidrag till ideella föreningar som vänder sig till medborgare från flera stadsdelsområden. Bidraget är ett stöd till föreningar som kompletterar socialtjänsten.

Bidrag kan sökas av föreningar med verksamhet som riktar sig till målgrupper inom socialtjänstens ansvarsområde. Grundläggande krav är att ni vänder er till

 • personer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation
 • personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter svårigheter i det dagliga livet
 • anhöriga till personer som omfattas av målgrupperna ovan.

Vilka bidrag finns?

Det finns två typer av bidrag att ansöka om: tidsbegränsat bidrag och verksamhetsbidrag.

Tidsbegränsat bidrag

Om du vill ansöka om tidsbegränsat bidrag är du välkommen att kontakta socialförvaltningen. Om föreningen uppfyller kraven som framgår av riktlinjerna skickar vi ansökningsblanketter till dig.

Beslut om tidsbegränsade bidrag fattas av organisations- och föreningsutskottet (OFU) som sammanträder fyra gånger under året. Du kan skicka in ansökan när som helst under året.

Datum för ansökan om tidsbegränsade bidrag 2020

 • Fredag den 17 januari, ansökan behandlas av OFU den 17 mars.
 • Torsdag den 9 april, ansökan behandlas av OFU den 16 juni.
 • Torsdag den 18 juni, ansökan behandlas av OFU den 22 september.
 • Fredag den 9 oktober. ansökan behandlas av OFU den 15 december.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som tidigare har fått tidsbegränsat bidrag. De föreningar som är berörda får riktlinjer och ansökningsblanketter med e-post i god tid före sista ansökningsdag. Beslut om verksamhetsbidrag tas av organisations- och föreningsutskottet i december.

Datum för ansökan om verksamhetsbidrag 2021

Fredag den 29 maj, ansökan behandlas av OFU den 15 december.

 

Socialförvaltningens riktlinjer för bidrag

Socialnämnden, nedan kallad nämnden, har en samordnande och övergripande roll och ska bidra till utveckling av socialtjänsten i staden och medverka till att invånarna får likvärdiga och lika tillgängliga insatser oavsett var de bor i staden. Som ett led i detta har nämnden i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar som genom sin verksamhet utgör ett komplement till socialtjänstens insatser. Nämnden har i sin tur delegerat beslut om bidrag till ideella föreningar till sitt organisations- och föreningsutskott, nedan OFU.

Socialförvaltningen, nedan förvaltningen, har i uppdrag att kontinuerligt se över föreningsstödet för att kunna svara mot nya målgrupper, förändrade behov, en rättvis fördelning mellan olika målgrupper samt socialtjänstens behov av kompletterande verksamheter.

Krav på föreningen

Huvudregeln är att bidrag från nämnden kan sökas av ideella föreningar. Stiftelser kan efter en prövning av förvaltningen i vissa fall godkännas för att söka bidrag. För att godkännas ska stiftelsen redovisa sin ekonomi och verksamhet öppet, lämna de uppgifter som förvaltningen efterfrågar samt i övrigt leva upp till förutsättningarna för att söka bidrag. När det nedan i riktlinjerna står förening avses även stiftelser.

Bidrag kan sökas av föreningar i Stockholms stad som arbetar stadsövergripande. För att en riks-, läns- eller paraplyförening ska kunna söka bidrag krävs att verksamheten för stockholmare är tydligt avskild från övrig verksamhet vad gäller ekonomisk redovisning och verksamhetens innehåll.

För att kunna söka bidrag ska föreningen ha varit registrerad hos Skatteverket, och haft ett organisationsnummer, i minst två år. Föreningen ska också ha haft en aktiv och dokumenterad verksamhet under denna tid. Undantag från tvåårskravet kan medges om verksamheten som ansökan avser har bedrivits under ett annat organisationsnummer i minst två år och där fått bidrag från OFU och följt riktlinjerna.

För att kunna söka bidrag ska föreningen:

 • Ta ställning och verka för demokratin som samhällssystem, jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde.
 • Ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
 • Inte samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående två punkter.
 • Verka för likabehandling och aktivt motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet.
 • Ha en demokratisk struktur där medlemmarna får komma till tals.
 • Erbjuda brukare och deltagare möjlighet till inflytande över, och att lämna synpunkter på, verksamheten.
 • Ha upprättat stadgar och vara icke vinstdrivande.
 • Ha en ordnad ekonomi och inte befinna sig på obestånd.
 • Ha ett bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn.
 • Följa lagar och föreskrifter.
 • Ha rutiner för att undvika jäv vid beslutsfattande. Föreningen ska följa bestämmelserna om jäv i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.
 • Ha följt riktlinjerna om de tidigare fått bidrag från OFU.

Krav på verksamhetsområde

Bidrag kan sökas av föreningar med verksamhet som riktar sig till målgrupper inom socialtjänstens ansvarsområde som framgår av socialtjänstlagen och nämndens uppdrag i budget enligt nedan.

 • Verksamheten vänder sig till personer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala, eller i övrigt utsatta situation. Verksamheten ska avse ett förebyggande eller kvalificerat stöd till grupper eller individer.
 • Verksamheten ger socialt stöd till personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter svårigheter i det dagliga livet.
 • Verksamheten ger stöd till anhöriga till personer som omfattas av punkterna ovan.

Avvisning

Om föreningen inte uppfyller kraven ovan avvisar förvaltningen ansökan eller förfrågan om att ansöka.

Stadsövergripande och öppen verksamhet

Verksamheten ska vara öppen för alla inom föreningens målgrupp från Stockholms stad. Föreningen ska nå besökare från flera olika stadsdelsförvaltningar och kunna visa från vilka stadsdelsförvaltningar besökarna kommer.

Föreningen ska skapa möjlighet till delaktighet och deltagande och får inte utesluta någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning. Undantag kan medges om det finns särskilda skäl till det på grund av verksamhetens inriktning. Ett sådant skäl kan till exempel vara att en kvinnojour riktar sin verksamhet mot kvinnor.

Verksamheten ska om möjligt bedrivas i tillgänglighetsanpassade lokaler och föreningen ska ta hänsyn till tillgänglighetsaspekter för verksamheten.

Kompletterande verksamhet

Verksamheten ska komplettera och tillföra ett mervärde till den verksamhet som stadens socialtjänst bedriver i egen regi, har upphandlat eller ger bidrag till. Det betyder att det ska finnas en potentiell efterfrågan av verksamheten och förvaltningen ska bedöma att det finns behov av ytterligare verksamhet inom området. Det kan till exempel vara genom att verksamheten möter en ny målgrupp, möter den på ett
annat sätt än övrig verksamhet eller att ett nytt behov har tillkommit eller förändrats för en målgrupp.

God kvalitet

Verksamheten ska drivas med god kvalitet. Vad som är god kvalitet bedöms utifrån att det är en ideell förening och med hänsyn tagen till verksamhetens område, målgrupp och storlek. Till exempel ställs höga krav på kompetens om målgruppen är barn. Det ska finnas en planering, uppföljning och rutiner för verksamheten. Föreningen ska också ha nödvändiga förutsättningar för uppdraget, till exempel i form av kompetens både om verksamheten och hur administration och ekonomi ska skötas.

Rimliga kostnader

Verksamhetskostnaderna ska vara rimliga i förhållande till planerade aktiviteter och omfattningen av verksamheten. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt kopplade till verksamheten, såsom lokalkostnader, personalkostnader eller kostnader i samband med aktiviteter.

Avgränsad verksamhet

Om föreningen bedriver flera verksamheter och bidraget endast avser någon av dessa ska det göras en tydlig åtskillnad mellan verksamheterna, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, i ansökan samt i redovisningen. Detta är extra viktigt om föreningen även bedriver upphandlad eller annan i huvudsak intäktsfinansierad verksamhet. Detta för att bidraget inte ska riskera att snedvrida en konkurrenssituation.

Begränsningar

Ansökan får inte avse facklig, religiös eller partipolitisk verksamhet.

Bidrag beviljas inte:

 • Till intressepolitiskt arbete.
 • Till verksamhet som tillhör annan kommunal nämnd eller annan myndighets ansvarsområde. Bidrag kan dock beviljas som komplement till annan bidragsgivning om verksamheten delvis även faller under nämndens ansvarsområde.
 • För att sänka kostnaderna för tjänster som andra kommunala förvaltningar betalar för.
 • I efterskott.
 • Till lokalrenovering, inköp av inventarier eller billeasing/bilköp.

Det finns två typer av bidrag, verksamhetsbidrag och tidsbegränsat bidrag. Förvaltningen utreder ansökan och lägger fram ett förslag till beslut till OFU. I bedömningen tas även hänsyn till om föreningen erhåller andra offentliga medel, föreningens ekonomi i övrigt samt om föreningen har följt riktlinjerna vid tidigare bidrag. Som regel har OFU fyra sammanträden om året, i mars, juni, september och december. Förvaltningen lägger ut information om sista ansökningsdag till respektive sammanträde på stadens hemsida.

Delegationsbeslut kan fattas av förvaltningen i enlighet med nämndens delegationsordning.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan avse en avgränsad del av föreningens verksamhet eller hela föreningens verksamhet. Verksamhetsbidrag kan enbart sökas av en förening som tidigare beviljats tidsbegränsat bidrag under en sammanhängande period om minst två år. Bidraget betraktas som långsiktigt och avser ett eller två kalenderår. Bidraget är utformat för att underlätta kontinuitet och långsiktighet i föreningarnas planering.

Förändrade omständigheter kan medföra att bidragets storlek ändras inför ett nytt verksamhetsår. Sådana omständigheter kan vara ändrade behov inom målgruppen eller i samhället, antal föreningar som söker verksamhetsbidrag, förändringar i nämndens budget eller i andra styrande dokument. Det kan även vara förändrade omständigheter från föreningens sida såsom avvikelse från uppsatta mål, brister i kvalitet, ökad självfinansiering eller ändrade möjligheter för föreningen att bedriva sin verksamhet.

En större minskning av ett bidrag sker som regel stegvis för att föreningen ska få en möjlighet att anpassa verksamheten efter det nya bidragsbeloppet.

Om en förening söker ett högre bidrag än vad som beviljades året innan ska det avse omständigheter OFU inte tagit ställning till tidigare alternativt att behovet har förändrats inom målgruppen. Anledningen till det höjda beloppet ska tydligt motiveras.

För att kunna beviljas bidrag för två år ska:

 • Föreningen ha fått bidrag för aktuell verksamhet från OFU under de senaste fyra åren eller längre utan uppehåll.
 • Föreningen ha följt riktlinjerna.
 • Förvaltningen bedöma det som lämpligt. Vid bedömningen tas exempelvis hänsyn till om bidragsbeloppet har ändrats, föreningen har haft en osäker ekonomi de senaste fyra åren eller om förvaltningen genomför en översyn av bidragen.

Verksamhetsbidrag för två år kan sökas med start jämna år för verksamheter inom områdena hemlöshet, missbruk, mot kriminalitet och barn, unga och familj. Verksamhetsbidrag för två år kan sökas med start udda år för verksamheter inom områdena funktionsnedsättning och våld i nära relationer. Föreningar kan kontakta förvaltningen vid osäkerhet kring när ett tvåårsbidrag är möjligt att söka.

Även om beslutet avser bidrag för två år kan bidraget komma att förändras inför år två om förvaltningens ekonomiska förutsättningar ändras.

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av OFU i december.

Tidsbegränsat bidrag

En förening som inte tidigare beviljats bidrag från OFU kan ansöka om tidsbegränsat bidrag. Föreningar som redan beviljas verksamhetsbidrag från OFU kan söka tidsbegränsat bidrag för en verksamhet de inte får bidrag för idag. Till exempel för att utveckla ett nytt arbetssätt eller för att nå en ny målgrupp.

Bidraget kan beviljas för en sammanhängande period om högst två år med årligt beslut. Bidraget kan efter två år förlängas till närmaste årsskifte om förvaltningen bedömer att verksamheten ska prövas för verksamhetsbidrag.

Tidsbegränsat bidrag kan beviljas om det finns utrymme inom nämndens ekonomiska ram.

Om en förening får avslag på en ansökan om tidsbegränsat bidrag kan föreningen inte ansöka om nytt bidrag förrän ett år efter avslagsbeslutet. Om en ansökan ändå kommer in avvisar förvaltningen ansökan.

Det tidsbegränsade bidraget ska redovisas halvårsvis på sätt som framgår i kapitel 6.

Tidsbegränsat bidrag kan sökas under hela året och beslut fattas av OFU på något av årets sammanträden.

Avskrivning

Om ansökan inte är fullständig eller är otydlig begär förvaltningen komplettering. Tiden för att lämna kompletteringar är normalt två veckor.

Förvaltningen kan avskriva en ansökan om föreningen inte kommer in med kompletterande handlingar inom den tid förvaltningen har satt ut.

En ansökan kan också avskrivas om uppgifter har utelämnats i ansökan, till exempel om föreningen inte har redovisat övriga bidrag eller intäkter.

Huvudregeln är att det bidragsbelopp som en förening har beviljats inte justeras under den tid för vilken bidraget är avsett. Om en oförutsedd händelse inträffar som påverkar ekonomin och därmed verksamheten ska föreningen kontakta förvaltningen så snart som möjligt. Om de ekonomiska problemen kvarstår gör förvaltningen en bedömning om ett tillfälligt stöd kan medges. En förutsättning för att en bedömning ska göras är att föreningen visar vilka åtgärder som redan har vidtagits samt en reviderad ekonomisk plan som har anpassats efter de nya förutsättningarna.

Ansökan

Vid ansökan ska förvaltningens ansökningsblanketter användas. En ansökan måste vara komplett och inskickad i tid för att kunna bedömas. Det ska tydligt framgå vad det sökta bidraget ska användas till. I ansökan ska föreningen bland annat beskriva vilken målgrupp de riktar sig till och vad de planerar för aktiviteter. Det ska även framgå vilka mål de har med verksamheten, alltså vad verksamheten ska leda till för deltagarna. Detta ska gå att följa upp i redovisningen av bidraget.

I samband med ansökan ska ett antal handlingar från senaste redovisningsåret skickas in, bland annat verksamhetsberättelse och årsbokslut. Årsbokslutet ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning som är upprättade enligt bokföringslagens krav och god redovisningssed.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om följande:

 • Styrelse och revisorer: vilka personer som har haft vilka uppdrag.
 • Representation: vilka personer som har haft uppdrag för föreningens räkning på annat håll, till exempel ledamot i länsföreningens styrelse.
 • Medlemsutveckling: förändring av medlemsantalet och orsakerna till förändringen.
 • Inre verksamhet: antal styrelsemöten och medlemsmöten samt genomförd verksamhet för föreningens medlemmar.
 • Utåtriktad verksamhet: verksamhet som riktat sig till allmänheten, till exempel information i skolor, föreläsningar, annonsering, hemsida, sociala medier, insändare i dagspressen.
 • Skrivelser: till kommunen, polisen, vården, uppvaktning av politiker med mera.
 • Ekonomi: beskrivning av ekonomins utveckling i ord, exempelvis större händelser som påverkat kostnader och/eller intäkter.

Redovisning

Vid redovisning ska förvaltningens redovisningsblankett användas. Bidraget ska användas till det som OFU har beslutat.

Efter verksamhetsårets slut, samt varje halvår vid tidsbegränsade bidrag, ska föreningen skicka en redovisning till förvaltningen av vad bidraget har använts till. Redovisningen ska omfatta en beskrivning av verksamheten såsom hur många som deltagit och om utfallet blev som förväntat, kopplat till de mål som angavs i ansökan.

Revision

Föreningen ska:

 • Ha en revisor som är oberoende gentemot ledningen eller styrelsen. Revisorn ska ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Vidare ska revisorn vara myndig och inte försatt i konkurs.
 • Skicka revisionsberättelsen till förvaltningen.

Om föreningen uppfyller minst två av följande kriterier för de två senaste verksamhetsåren ska föreningen ha en auktoriserad eller godkänd revisor:

 • Fler än 3 anställda i genomsnitt.
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Reviderad budget

Om skillnaden mellan sökt och beviljat bidragsbelopp är fem procent eller mer ska föreningen skicka en reviderad budget till förvaltningen. Förvaltningens särskilda blankett ska användas. Av den reviderade budgeten ska det framgå vilka kostnadsposter som minskas med anledning av ett lägre bidrag, hur det påverkar verksamheten samt vilka delar man utformat på ett annat sätt eller avstått från.

Dialog med förvaltningen

Föreningen ska:

 • Snarast kontakta förvaltningen om förutsättningarna förändras för att bedriva verksamheten. Det kan till exempel gälla förändringar inom eller för målgruppen, att nyckelperson inom verksamheten slutar eller om föreningen befinner sig på obestånd.
 • Snarast kontakta förvaltningen vid förändringar i förhållanden som legat till grund för OFU:s beslut, till exempel förändringar i stadgar, aktiviteter, deltagarantal eller öppettider.
 • Informera förvaltningen vid ändringar av kontaktuppgifter.

  Skicka in efterfrågat underlag i utsatt tid till förvaltningen.

Utbetalning av verksamhetsbidrag sker som regel kvartalsvis i förskott. OFU kan besluta om annan utbetalningsperiod. Utbetalning av tillfälliga stöd sker snarast möjligt efter beslut.

Föreningen ska återbetala återstående bidrag till förvaltningen om pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser, om förvaltningen inte skriftligen meddelar annan hantering. Återstående pengar får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år.

Förvaltningen kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om situationer som uppges nedan uppstår.

 • Föreningen inte följer dessa riktlinjer.
 • Företrädare för föreningen, till exempel styrelsemedlem, anställd eller volontär, uttrycker åsikter i strid med demokrati, jämställdhet, mångfald eller alla människors lika värde.
 • Företrädare för föreningen ger uttryck för våldsbejakande åsikter eller idéer.
 • Föreningen samverkar med, eller anlitar, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i enlighet med föregående två punkter.
 • Diskriminering, mobbning eller kränkande särbehandling förekommer i föreningen.
 • Föreningen har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter i sin ansökan eller redovisning.
 • Föreningen inte genomför planerad verksamhet som legat till grund för beslutet om bidraget eller om verksamheten avsevärt ändrat inriktning utan ett godkännande av förvaltningen.
 • Beslut har fattats i strid med bestämmelserna om jäv i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.
 • Föreningen inte följer lagar och föreskrifter.
 • Utredning pågår av staden om föreningen lever upp till stadens riktlinjer och styrdokument.
 • Utredning pågår av annan myndighet om föreningen följer lagar och föreskrifter.
 • Företrädare för föreningen är dömd för brott som bedöms påverka dennes lämplighet att utföra sitt uppdrag inom föreningen.

Av praktiska skäl kan förvaltningen som alternativ till återbetalning istället dra av aktuellt belopp på kommande utbetalning.

Föreningar som får bidrag från socialnämnden

Vi samarbetar med många föreningar som är ett komplement till socialtjänstens egna insatser. Det finns föreningar för alla åldrar- barn, ungdomar och vuxna.

Hitta din förening

ATSUB Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
www.atsub.se
Målgrupp: Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn.

Attention Stockholms Stad
www.attention-stockholm.se
Målgrupp: Människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom samt tal- och språkstörningar.

Barnrättsbyrån Sverige
www.barnrattsbyran.se
Målgrupp: Barn och unga som behöver råd, stöd och praktisk hjälp med rättighetsfrågor.

BRIS
www.bris.se
Målgrupp: Barn och ungdomar i utsatta situationer.

BUFFF Stockholm
www.bufff.nu
Målgrupp: Barn och ungdomar med frihetsberövade föräldrar.

Choice, Insamlingsstiftelsen
www.stiftelsenchoice.se
Målgrupp: Ensamkommande ungdomar.

Dianova
www.dianovasverige.org
Målgrupp: Dagverksamheten ”Steget” vänder sig till nyanlända och ensamkommande ungdomar som har ett risk- eller missbruk.

Ersta diakoni, Vändpunkten
www.erstadiakoni.se/vandpunkten
Målgrupp: Närstående till personer som använder alkohol eller andra droger på ett sådant sätt att det orsakar problem för dem och omgivningen.

FMN Föräldraföreningen Mot Narkotika Stockholm
www.fmn-sthlm.se
Målgrupp: Anhöriga till missbrukare, mamma/pappa, syskon, släkt, sambos eller någon annan som står missbrukaren nära.

Fryshuset
www.fryshuset.se
Sätter fokus på ungdomsfrågor när det gäller sociala villkor och en meningsfull fritid.

Maskrosbarn
www.maskrosbarn.org
Målgrupp: Ungdomar som har föräldrar som missbrukar och eller är psykiskt sjuka.

Miljöverkstan Flaten
www.miljoverkstan.se
Målgrupp: Ensamkommande flyktingbarn och eller nyanlända ungdomar mellan 14-20 år.

Right To Play Sverige
www.righttoplay.se
Målgruppen: Ensamkommande och nyanlända ungdomar, både tjejer och killar mellan 16 och 24 år.

Randiga Huset
www.randigahuset.se
Målgrupp: Barn, unga och familjer som har eller kommer att förlora en för dem viktig person i dödsfall.

RFSL Ungdom
www.rfslungdom.se
Målgrupp: Verksamheten Newcomers Youth Stockholm, vänder sig till nyanlända och asylsökande hbtq-personer 15-25 år boende i Stockholm.

RFSU Stockholm
www.rfsu.se
Målgrupp: Ungdomar mellan 13 och 17 år på fritidsgårdar i socioenkonomiskt utsatta områden.

Stiftelsen 1000 Möjligheter
www.1000mojligheter.se
Målgrupp: Unga 15-17 år utsatta för våld i sin partnerrelation samt unga upp till 25 år som är utsatta för prostitution.

Stockholms Makalösa Föräldrar
www.stockholm.makalosa.org
Målgrupp: Ensamstående föräldrar som inte lever med den andra biologiska föräldern.

Stockholms Stadsmission-Unga Station
www.stadsmissionen.se
Målgrupp: Barn och unga som på olika sätt lever i en utsatt situation och/eller i ett utanförskap.

Stockholms Stadsmission-Unga föräldrar
www.stadsmissionen.se
Målgrupp: Unga gravida och unga föräldrar 14-22/23 år och deras barn.

Tilia Stockholm
www.foreningentilia.se
Målgrupp: Barn och unga 12-25 år som har psykisk ohälsa.

Trygga Barnen
www.tryggabarnen.org
Målgrupp: Barn och unga i familjer där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats.

Verdandi Stockholmskretsen
www.verdandi.se
Målgrupp: Barn, ungdomar och familjer i förebyggande och stödjande arbete.

Afasiföreningen i Stockholms län
www.afasicenter.se
Målgrupp: Afatiker och deras närstående, samt personal som kommer i kontakt med afatiker och andra intresserade.

Astma- och Allergiföreningen i Stockholm
www.astmaallergiforbundet.se
Målgrupp: Främst astmatiker och allergiker. Föreningen prioriterar särskilt barn/ungdom (grupper som uppvisar alarmerande stor ökning av astma- och allergisymtom). Andra målgrupper är personal och beslutsfattare i staden.

BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ideell förening
www.bosse-kunskapscenter.se
Målgrupp: Personer med funktionsnedsättningar, företrädesvis rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar t ex syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter i åldrarna 16-64 år

DHR-Stockholmsavdelningen
www.dhrs.se
Målgrupp: Personer med rörelsenedsättning.

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
www.epistockholm.nu
Målgrupp: Föreningen är en intresseförening för människor som lever med epilepsi och deras anhöriga.

Förbundet Sveriges Dövblinda  Stockholms och Gotlands län, FSDB
www.fsdb.se
Målgrupp: Föreningen vänder sig till personer med dövblindhet och dess anhöriga.

FUB Stockholm
www.fubstockholm.se
Målgrupp: Utvecklingsstörda barn, ungdomar, vuxna och deras närstående.  

Funktionsrätt Stockholms stad
www.funktionsrattstockholm.se
Målgrupp: Ledamöter i funktionshinderråden, politiker och tjänstemän i staden, medlemsföreningar och allmänheten.

HiSUS-Unga Hörselskadade i Stockholms Stad
www.hisus.se
Målgrupp: Hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år boende i Stockholm.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län
www.sthlm.hjarnkraft.nu
Målgrupp: Människor med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga.

HRF Hörselskadades förening i Stockholm
www.hrfstockholm.se
Målgrupp: Hörselskadade i alla åldrar.

Hörselskadade och döva barn med familjer FHDBF
www.fhdbf.se
Målgrupp: Familjer med döva och hörselskadade barn och ungdomar.

Neuroförbundet Stockholm
http://www.neuroforbundet.se/lokalforeningar/stockholm/stockholm/
Målgrupp: Personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar, deras närstående och personal inom vården.. 

Reumatikerföreningen Stockholm
https://sthlmsforening.reumatikerforbundet.org/
Målgrupp: Personer med reumatism.

Ridföreningen Lunk i Kring
www.lunkikring.nu
Målgrupp: Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Stockholm och vuxna i mån av plats.

SRF Stockholms stad
www.srfstockholm.se
Målgrupp: Synskadade boende i Sthlm och Ekerö.

Stockholms Dövas Förening
www.stockholmsdf.se
Målgrupp: Döva och deras anhöriga.

Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR)
www.sdur.se
Målgrupp: Döva barn och ungdomar. Från 7 år till 30 år.

Storstockholms Lokalförening av RTP
http://www.rtps.se
Målgrupp: Polioskadade, ryggmärgsskadade, hjärnskadade, amputerade, whiplashskadade

Unga med Synnedsättning Stockholm
https://ungsyn.se/
Målgrupp: Synskadade ungdomar i åldern 12-20.  

Alla Kvinnors Hus
www.allakvinnorshus.org
Målgrupp: Kvinnor och barn utsatta för våld.

ASOV Stockholm
www.asovstockholm.org
Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor/flickor av afrikansk härkomst.

Fempowerment
www.fempowerment.se
Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor/flickor av utländsk härkomst.

GAPF
www.gapf.se
Målgrupp: Personer utsatta för hedersrelaterat våld.

IFFI med EU-inriktning
www.iffi-stockholm.se
Målgrupp: Invandrade kvinnor och flyktingkvinnor i alla åldrar och nationaliteter

Kvinnors Nätverk
www.kvinnonet.net
Målgrupp: Kvinnor med utländsk bakgrund.

Kvinnors Rätt
www.kvinnorsratt.se
Målgrupp: Kvinnor/ungdomar med utländsk bakgrund.

Manscentrum i Stockholm
www.manscentrum.se
Målgrupp: Män med kriser/problem eller aggressionsproblem som försvårar deras liv.

Mansjouren i Stockholms län
www.mansjouren.se
Målgrupp: Män i kris och par med relationsproblem.

Män för Jämställdhet Stockholm
www.mfj.se
Målgrupp: Unga som identifierar sig som killar i åldrarna 10 – 20 år.

Qjouren
www.qjouren.se/
Målgrupp: Kvinnor med missbruksproblematik utsatta för mäns våld.

Somaya kvinno- och tjejjour
www.somaya.se
Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor och medföljande barn.

Stockholms Tjejjour
www.stockholmstjejjour.nu
Målgrupp: Flickor och unga kvinnor 10-25 år som främst har varit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Tjejzonen i Stockholm
www.tjejzonen.se
Målgrupp: Tjejer och unga kvinnor mellan 12-25 år.

Unga Kvinnors Värn
www.ukv.se
Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor och kvinnor mellan 18-30 år med psykosociala problem.

ALRO Stockholm
Målgrupp: Personer med missbruk.

Brukarföreningen Stockholm
www.brukarforeningarna.se/stockholm
Målgrupp: Personer som använder narkotika och de som har eller vill ha behandling med eller utan läkemedel.

Convictus
www.convictus.org
Målgrupp: Personer som lever i hemlöshet, med beroendeproblematik och ohälsa samt personer som lever i riskmiljöer eller med riskbeteende för hemlöshet eller missbruk.

EQUAL 
www.equalsthlm.se
Målgrupp: Kvinnor som upplever utanförskap, som har psykiska och sociala problem och som har missbruks-/beroendeproblematik.

FATIMA Stockholm
www.fatimaunionen.se
Målgrupp: "Utanför-människor", ensamma och udda människor i alla åldrar.

Filadelfiaförsamlingen Stockholm
www.filadelfia.nu
Målgrupp: Missbrukare (alkohol, narkotika och tabletter), anhöriga till missbrukare, människor i riskzon till missbruk och f.d. missbrukare.

Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe
www.nobba.nu
Målgrupp: Missbrukare, anhöriga och andra intresserade.

Frälsningsarméns Sociala Center
www.fralsningsarmen.se
Målgrupp: Bostadslösa, personer med missbruksproblem, psykiska och sociala problem, ensamma, socialt utsatta.

Föreningen Ny Gemenskap
www.nygemenskap.org
Målgrupp: Personer med missbruks- och sociala problem.

Gatans Lag FF
www.gatanslag.se
Målgrupp:  Personer med erfarenhet av hemlöshet, missbruk, kriminalitet.

Hela Människan Stockholm
www.helamanniskan.se
Målgrupp: Bostadslösa familjer med barn under 18 år i Stockholms stad.

Ideella föreningen Situation Sthlm
www.situationsthlm.se
Målgrupp: Tidningen Situation Stockholms försäljare, hemlösa män och kvinnor i Storstockholm.

KRIS 08
www.kris.a.se
Målgrupp: Människor med kriminell bakgrund och missbruksproblem som vill leva ett drogfritt liv och lämna kriminaliteten.

Off-Stockholm
www.offstockholm.se
Målgrupp: Människor i utsatthet, särskilt personer med psykisk ohälsa eller missbruk.

Process Kedjan
www.processkedjan.se
Målgrupp: Barn och unga mellan 13-25 år med alkohol/drogmissbruk och/eller kriminalitet.

Spelberoendes förening Stockholm
www.spelberoende.se
Målgrupp: Personer för vilka spelet inte längre är kontrollerbart.

Stockholms distrikt av IOGT-NTO
http://stockholm.iogt.se/
Målgrupp: Alla med missbruksbakgrund som vill vara alkohol- och narkotikafria.

Stockholms Stadsmission
www.stadsmissionen.se
Målgrupp: Utsatta grupper och individer som behöver hjälp.

Qrut
www.qrut.se
Målgrupp: Mammor med psykosocialt utanförskap i form av missbruk och/eller kriminalitet. 

Autism och Aspergerföreningen i Stockholms län
www.autism.se/stockholm
Målgrupp: Barn, ungdomar och vuxna med autism, Asperger syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar samt deras familjer.

IFS/CS Steg för Steg
www.ifscs.se
Målgrupp: Anhöriga till personer med schizofreni och andra psykiatrisjukdomar, psykiskt funktionsnedsatta med psykosproblematik samt vårdpersonal.

Intresseföreningen Mellanmålet
www.mellanmalet.se
Målgrupp: Unga vuxna med psykisk ohälsa orsakad av t ex psykossjukdom, bipolär sjukdom eller långvariga depressioner.

OCD-föreningen Stockholm
www.ananke.org/stockholm
Målgrupp: Personer med OCD (tvångssyndrom) deras närstående och andra intresserade.

RSMH Järva Regnbågen
www.rsmhstockholm.se
Målgrupp: Psykiskt funktionsnedsatta.

RSMH Kungsholmen
rsmh.se/rsmh-lokalt-menu/hitta-din-lokalforening/
Målgrupp: De som har haft/har psykisk/psykosocial problematik.

RSMH Solbergagården
www.solbergagarden.se
Målgrupp: Alla som drabbats av psykisk ohälsa och/eller sociala problem samt deras anhöriga.

RSMH Stockholmsläns distrikt
www.rsmhstockholm.se
Verksamhet: Har som uppgift att samordna och utveckla stödet till RSMH:s lokala föreningar för att öka deras stabilitet.

RSMH Söder om Söder
www.rsmhsos.se
Målgrupp: Psykiskt funktionsnedsatta.

Schizofreniförbundet
www.schizofreniforbundet.se
Målgrupp: Barn, tonåringar och föräldrar i familjer där det finns psykiska problem.

SPES i Stockholm 
www.spesisstockholm.se 
Målgrupp: Efterlevandestöd för närstående till personer som tagit sitt liv.

Stiftelsen Fountain House
www.fountainhouse.se
Målgrupp: Personer med psykisk sjukdomshistoria i Stockholms stad med kranskommuner.

Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm
www.redcross.se/rkcstockholm
Målgrupp: Flyktingar som utsatts för tortyr eller andra former av organiserat våld samt deras anhöriga i Sverige.

Ångestföreningen i Stockholms stad
www.angest-stockholm.se
Målgrupp: Människor med panikångest/sociala fobier.

Ersta Hopp
www.erstadiakoni.se
Målgrupp: Personer över 18 år som varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten.

nxtME
www.nxtme.se
Målgrupp: Personer från 13 år och uppåt som har varit eller är utsatta för incest.

Rise
www.rise-sverige.se
Målgrupp: Vuxna kvinnor över 18 år utsatta för sexuella övergrepp som barn.

Storasyster
www.storasyster.se
Målgrupp: Ungdomar från 13 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp.

Talita
www.talita.se
Målgrupp: Kvinnor som utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Tillsammans
www.foreningentillsammans.se
Målgrupp: Tjejer, unga kvinnor och transpersoner mella 15 och 25 år som varit utsatta för sexualbrott.

Stockholms stad finns olika verksamheter dit du som är äldre är välkommen.

Det kan vara gymträning, gruppaktiviteter, kulturträffar, kostrådgivning, datakunskap och mycket annat. Även du som är närstående är välkommen till vissa aktiviteter.

Föreningar för dig som är äldre

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland
www.stockholm-gotland.boj.se
Målgrupp: Brottsoffer inom Stockholms innerstad.

Brottsofferjouren Södra Stockholm
www.farsta.boj.se
Målgrupp: Brottsdrabbade i söderförort

Brottsofferjouren Västerort
www.vasterort.boj.se
Målgrupp: Brottsoffer i Hässelby, Vällingby och Bromma

Den öppna dörren
www.denoppnadorren.se
Målgrupp: Ensamma och isolerade i utsatta livssituationer samt människor som bedöms vara i riskzon för missbruk.

Insamlingsstiftelsen Choice
www.stiftelsenchoice.se
Målgrupp: Ensamkommande ungdomar.

MANUEL-kontaktnät på eget språk
www.kontaktmanuel.se
Målgrupp: Personer med utländsk bakgrund som har problem att förstå svenska språket och därför är särskilt utsatta när de t ex hamnar i en livskris.

Noaks Ark Stockholm
www.noaksark.org/stockholm
Målgrupp: Personer som lever med en hivinfektion och deras närstående.

Posithiva Gruppen
www.posithivagruppen.se
Målgrupp: Alla som lever med hiv oavsett könsidentitet eller sxuell läggning.

RFSL
www.rfsl.se/stockholm
Målgrupp: Homo- och bisexuella kvinnor och män samt transpersoner och anhöriga till dessa.

Sociala Missionen
www.socialamissionen.se
Målgrupp: Människor i behov av råd och stöd, som har svårt att hitta hjälp inom samhällets normala skyddsnät.

Volontärbyrån
www.socialforum.se
Verksamhet: Volontärbyrån drivs i samverkan mellan Stockholms stad och Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Byrån förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Uppdaterad