Föreningsstöd på Södermalm

Ni som har en ideell förening på Södermalm kan ansöka om bidrag till er verksamhet från stadsdelsnämnden.

Södermalms stadsdelsnämnd kan bevilja bidrag till ideella föreningar och organisationer som förstärker förvaltningens kärnverksamheter. Kärnverksamheterna finns inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

Fördelningen av bidrag sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Ansökan är stängd

Ansökningsperioden för föreningsbidrag 2021 löpte ut den 30 september 2020.

Handläggning av inkomna ansökningar pågår. Beslut om fördelning fattas av Södermalms stadsdelsnämnd den 28 januari 2021.

Redovisning av bidrag 2020

Föreningar som beviljades bidrag för år 2020 ska skicka in sin redovisning senast den 31 januari 2021 till:

Registrator
Södermalms stadsdelsförvaltning
Box 4270
102 66 Stockholm

Redovisningsblanketten hittas här nedan.

Riktlinjer för föreningsstöd

För att ni ska kunna ansöka om föreningsstöd från Södermalm stadsdelsnämnd behöver er förening uppfylla vissa krav.

1. Vara en ideell förening

Ni måste vara en ideell förening med ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket för att kunna vara aktuella för föreningsstöd. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar antagna av medlemmarna. Föreningen ska ha ett bankgiro- eller plusgirokonto registrerat i verksamhetens namn.

Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade ”paraplyorganisationer” kan beviljas bidrag endast om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan vara att huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en utpräglad lokal verksamhet som utgör ett värdefullt komplement till stadsdelsnämndens verksamhet. Vidare ska den lokala verksamheten inte täckas av bidrag från annan bidragsgivare.

2. Vara förlagd inom Södermalms stadsdelsområde

Föreningen ska ha verksamhet och aktiviteter inom Södermalms stadsdelsområde och som i huvudsak är riktade till stadsdelsområdets invånare. Föreningar som inte har sitt säte på Södermalm kan söka stöd för den del av föreningens verksamhet som är förlagd inom stadsdelsområdet.

3. Utgå från demokratiska värderingar och vara tillgänglig för alla

Verksamheten eller aktiviteten ska vara partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet eller aktiviteter ska vara öppen och tillgänglig för såväl medlemmar som ickemedlemmar. Verksamheten eller aktiviteten ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation och bygga på demokratiska värderingar. Verksamheten eller aktiviteten ska främja jämställdhet, delaktighet, lika rättigheter och folkhälsa.

Föreningen ska ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy för jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och vara fri från våld och diskriminering.

6. Ansvara för tillstånd och säkerhet

Föreningen ska ansvara för att ha nödvändiga tillstånd för verksamheten. Det ska även finnas rutiner och utrustning enligt rådande brandförskrifter för deltagarnas, omgivningens och verksamhetslokalernas säkerhet.

7. Ta arbetsgivaransvar

Förening som har anställd personal ansvarar för att uppfylla de krav som ställs i egenskap av arbetsgivare.

En gång per år finns det möjlighet för föreningar att få ett verksamhetsstöd för att genomföra aktiviteter och verksamhet. I ansökan ska ni lämna en lämna en beskrivning som tydliggör vad ni kommer att genomföra och till vilken kostnad.

Så ansöker ni

Föreningen ansvarar för att fyll i en ansökan och bilagor enligt förvaltningens anvisningar och att uppgifterna är korrekta. Föreningens firmatecknare ska skriva under ansökan. För att kunna vara aktuella för bidrag måste ansökan kommit in i tid till förvaltningen.

Ansökan ska göras på förvaltningens särskilda blankett ”Ansökan om föreningsbidrag” och skickas till Södermalms stadsdelsförvaltning, Box 4270, 102 66 Stockholm.

Ansökan om föreningsbidrag Södermalm (docx, 51 kB, nytt fönster)

Då kan ni ansöka

Ansökan om föreningsbidrag ska vara på förvaltningen senast den 30 september det år före som ansökan avser.

I samband med ansökan ska föreningar som för innevarande år erhåller föreningsbidrag bifoga senaste verksamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en redovisning av den verksamhet som har bedrivits med stöd av bidraget. Vid bidrag om 500 000 kronor eller mer ska föreningen granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisionsberättelse ska lämnas till stadsdelsförvaltningen.

Ni ska kunna styrka alla uppgifter som ni anger i ansökan och redovisningen och enbart fullständiga ansökningar handläggs. Stadsdelsförvaltningen kan begära att ni visar upp att det ni angett är sant. Enbart fullständigt ifyllda ansökningar med efterfrågade bilagor som kommit till förvaltningen senast 30 september handläggs.

Om ansökan är ofullständig

Det kan också hända att er ansökan eller redovisning är felaktig eller ofullständig. I så fall kan stadsdelsförvaltningen begära att ni skickar in kompletteringar.

Föreningen ska inom fem arbetsdagar från det att förvaltningen efterfrågat de uppgifter eller handlingar som fattas i ansökan komma in med dessa. Om uppgifterna eller handlingar inte kommer in inom fem arbetsdagar handläggs inte ansökan.

 

När ansökan kommit in till förvaltningen fördelas den till en handläggare som kontrollerar att den kommit in i rätt tid, är komplett och uppfyller kraven. Nämnden fattar beslut om föreningsbidraget i samband med verksamhetsplanen.

Bedömning av bidragens storlek

Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och om verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet. Det finns inte avsatt någon exakt summa per
medlem. Varje ansökan prövas var för sig.

Besked till föreningarna om nämndens beslut

Alla föreningar som ansökt får efter nämndens sammanträde ett skriftligt besked om föreningsbidraget beviljas helt, delvis eller inte beviljas. De föreningar som beviljats föreningsbidrag får skriftlig information om hur de ska göra för att få föreningsbidraget utbetalt.

Utbetalning av föreningsbidrag

Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas.

Redovisning av beviljat föreningsbidrag

Det är viktigt att föreningen redan vid ansökan om bidrag förbereder återrapporteringen till stadsdelsförvaltningen. Det är föreningens styrelse som har ansvar för föreningens redovisning till stadsdelsförvaltningen.

Föreningen ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamheten i enlighet med föreningens ansökan. För att bidra till ett jämställt samhälle och att föreningsbidragen motverkar eventuella könsskillnader är könsuppdelad statistik underlag för uppföljningen. Den könsuppdelade statistiken kan i redovisningen gälla såväl medlemmar som besökare.
Redovisningen ska ske i enlighet med god redovisningssed.

Förvaltningens blankett ”Redovisning av beviljat föreningsbidrag” ska användas.
Redovisningsblanketten ska komma in till stadsdelsförvaltningen senast den 31 januari året efter ansökan avsåg.

Redovisning av beviljat föreningsbidrag (docx, 1,45 MB, nytt fönster)

Stadsdelsförvaltningen följer upp föreningsbidraget genom att föreningen lämnar in en redovisning på blanketten ”Redovisning av beviljat föreningsbidrag” och uppföljningsmöten med utvalda föreningar.

Eventuell återbetalning av föreningsbidrag

Om föreningsbidraget inte använts enligt ansökan eller inte förbrukats under den period bidraget avser ska det återbetalas till stadsdelsförvaltningen.

Uppdaterad