Föreningsstöd i Spånga-Tensta

Ni som driver en ideell förening inom Spånga-Tensta stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens stöd till det lokala ideella föreningslivet ska stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet.

Ansökan om föreningsbidrag görs varje år och medel fördelas en gång om året. Fördelningen sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Föreningssamordnare

Föreningssamordnare finns på medborgarkontoret i Tensta.
Med anledning av covid-19 rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med föreningssamordnare via e-post.

Du kan till exempel få hjälp med;

 • Vägledning och kontakter
 • Föreningsstöd i Stockholms stad
 • Verksamhetsstöd
 • Föreningslivet i Spånga-Tensta.

Du kan skicka e-post till funktion.SD03.Foreningsstod@stockholm.se

Återrapportering

Återrapportering ska vara stadsdelsförvaltningen tillhanda sista februari efterföljande år. Fyll i blanketten och skicka med post eller e-post till stadsdelsförvaltningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Box 4066
163 04 Spånga

@ E-post: spanga-tensta@stockholm.se

Återrapporteringsblankett (docx, 37 kB, nytt fönster)

Riktlinjer för föreningsbidrag

Stadsdelsnämndens stöd till det lokala ideella föreningslivet syftar till att stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet.

De bidragsberättigade organisationernas verksamhetsinnehåll ska innebära en förstärkning av, och ett stöd till, nämndens kärnverksamhet. Deras verksamhet ska på så sätt skapa ett mervärde för stadsdelen.

Ansökan om föreningsbidrag görs varje år och medel fördelas en gång om året. Fördelningen sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Övergripande målsättning

Stadsdelsnämndens övergripande målsättning med föreningsbidraget är

 • att öka jämställdheten i stadsdelen
 • att öka kulturella och publika evenemang i stadsdelsområdet
 • att det bedrivs öppen verksamhet för barn och ungdomar som främjar jämlika uppväxtvillkor för unga och där de kan få vara mer delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i formandet av mötesplatser
 • att öka tryggheten i stadsdelsområdet
 • att främja och utveckla miljö- och klimatarbetet i stadsdelsområdet.

För att öka jämställdheten i stadsdelsområdet ska också verksamhet för, med och av vuxna kvinnor kunna komma ifråga för bidragsgivning.

Bidrag kan lämnas till ideella föreningar samt, om det är angeläget och särskilt motiverat, stiftelser. För att ideella föreningar och stiftelser ska kunna söka bidrag krävs att de uppfyller följande formkrav.

Ideella föreningar

En förening ska vara ideell, det vill säga icke vinstdrivande.

Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ekonomisk förening har som syfte att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet.

En ideell förening kan arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen, men gör det genom ideell verksamhet. En ideell förening kan därför bedriva näringsverksamhet och ändå vara ideell, om pengarna går tillbaka till verksamheten.

Det är beskrivningen av ändamålen i stadgarna och verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell eller inte.

Föreningen ska ha upprättade stadgar och vara uppbyggd på demokratiska principer. Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och därmed inneha ett organisationsnummer.

Stiftelser

Huvudregeln bör vara att stiftelser inte ska tilldelas bidrag. Stiftelser bör dock kunna tilldelas bidrag om den verksamhet som stiftelsen söker för bedöms tillföra ett särskilt mervärde till stadsdelsområdet. Anledningen till att begränsa möjligheterna för
stiftelser att beviljas bidrag är deras legala konstruktion med bland annat begränsad insyn och medbestämmande.

För att stiftelser vars verksamhet bedöms som angelägen ska kunna erhålla bidrag ska det finnas ett reellt inflytande för brukarna. Därutöver ska stiftelsen ska vara ideell, det vill säga inte ha ett vinstdrivande syfte för sin verksamhet.

I övrigt ska nedanstående gälla.

 • Bidragsberättigad organisation ska ha antagit stadgar och ha revisorer och styrelse som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer.
 • Bidragsberättigad organisation ska ha en aktiv och dokumenterad verksamhet sedan minst två år tillbaka. För bidragsansökningar som rör kvinnors organisering, och för trygghetsskapande satsningar, kan undantag göras från denna regel.
 • Bidragsberättigad organisation ska dela principerna om den demokratiska rättsstaten och de mänskliga rättigheterna samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Av stadgarna ska framgå att föreningen är uppbyggd och fungerar enligt principer som främjar demokrati, jämställdhet och likabehandling i verksamheten. Av stadgarna (godkända och antagna på årsmöte) ska det också framgå att alla som instämmer i föreningens målsättningar äger rätt till medlemskap.
 • Bidragsberättigad organisation ska ge kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att dela inflytande och ansvar. Förningen ska ha, eller ska eftersträva, en jämställd styrelse.
 • Verksamheten eller aktiviteten, för vilken bidrag söks, ska tillföra ett mervärde i den verksamhet som stadsdelsnämnden bedriver. Det innebär t.ex. att verksamheten möter eller når en målgrupp på ett sätt som nämndens ordinarie verksamhet inte gör.
 • Ansökningar om bidrag för att bekosta arvoden eller löner behandlas restriktivt.
 • För ansökningar som överstiger 500 000 kr ska bidragsberättigad organisation ha en auktoriserad eller godkänd revisor.
 • Organisationer som söker bidrag ska redovisa vilka övriga bidrag som organisationen sökt och förväntas få under året.
  Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade
  ”paraplyorganisationer” kan beviljas bidrag om huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en utpräglad lokal verksamhet som utgör ett värdefullt komplement till stadsdelsnämndens verksamhet. I sådana fall ska lokala verksamheten inte täckas av bidrag från annan bidragsgivare. 

Ansökan ska göras på förvaltningens framtagna blankett ”Ansökan om föreningsbidrag”. Den finns att hämta på förvaltningens hemsida, på medborgarkontoret och i förvaltningens reception i förvaltningshuset på Fagerstagatan 15.

Ansökan ska undertecknas av den eller de personer som i enlighet med föreningens stadgar utsetts att företräda föreningen, även kallad firmatecknare.

Organisationen ska i ansökan bifoga

 • beslut över behörig firmatecknare
 • protokoll från senaste årsmötet
 • föreningens stadgar
 • senaste verksamhetsberättelse
 • senaste resultat- och balansräkning
 • senaste revisionsberättelse
 • föreningens organisationsnummer
 • föreningens plus- eller bankgironummer.

Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran av förvaltningen. Förvaltningen kan komma att begära in dokument för att styrka antalet medlemmar.

Ansökningsblankett föreningsbidrag 2021 (docx, 46,6 kB, nytt fönster)

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skickas till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Box 4066, 163 04 Spånga eller till spanga-tensta@stockholm.se, och ska vara förvaltningen tillhanda senast den 30 november 2020. 

Enbart fullständigt ifyllda ansökningar med efterfrågade handlingar som kommit in till förvaltningen på den sista ansökningsdagen kommer att handläggas. Är en ansökan ofullständig begär förvaltningen in kompletteringar. En organisation ska inom fem arbetsdagar från förvaltningens begäran inkomma med de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna. Undantagsvis kan förvaltningen medge att begärda uppgifter eller handlingar inte behöver lämnas.

Information om föreningsbidrag kommer att annonseras via lokaltidning, affischering, sociala medier.

Det finns inte avsatt någon exakt summa per medlem. Varje ansökan prövas var för sig. Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och om verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet. Därutöver prövas:

 1. I vilken mån organisationen bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra verksamheten.
 2. På vilket sätt organisationen har använt tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.
 3. På vilket sätt ansökan står i relation till andra ansökningar i fråga om kvalitet och innehåll för avsedd ansökningsperiod.
 4. Att ansökan är rimlig i förhållande till organisationens egna kapital och övriga tillgångar.
 5. Organisationens möjlighet att söka stöd från annat håll.

I ärendet som förvaltningen lämnar över till nämnden förslår förvaltningen att ett bidrag ska beviljas helt, delvis eller inte beviljas. Stadsdelsnämnden kan i sitt beslut om bidragsgivning ställa särskilda villkor för redovisning och insyn i hur föreningsbidragen används. Nämnden fattar beslut om föreningsbidraget i samband med nämndens behandling av verksamhetsplanen, om inte annat meddelas.

Efter nämndens sammanträde får alla föreningar som inkommit med ansökan ett skriftligt besked om bidraget beviljas helt, delvis eller inte beviljas. De organisationer som beviljats bidrag får skriftlig information om hur de ska göra för att få föreningsbidraget utbetalt.

Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning i början av januari, om inget annat meddelas.

Bidragsberättigad organisation ska återredovisa genomförd verksamhet på av en förvaltningen framtagen blankett. Blanketten finns att hämta på förvaltningens hemsida, på medborgarkontoret och i förvaltningens reception i förvaltningshuset.

Bidragsberättigad organisation ska inkomma med en återredovisning per år. Återredovisningen ska vara förvaltningen tillhanda senast sista februari efterföljande år.

En organisation ska återbetala de medel som inte förbrukats under den period som bidraget avser, om inte förvaltningen skriftligen meddelar annan hantering. Återstående pengar får inte användas för annat ändamål.

Förvaltningen kan hålla inne eller återkräva bidraget om

 • organisationen inte följer dessa riktlinjer
 • felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller redovisning
 • om det skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i ansökan utan att detta meddelats och godkänts av förvaltningen
 • om planerad verksamhet som bidrag erhållits för inte genomförts
 • om verksamheten inte återredovisas inom utsatt tid.

Gå med i vårt föreningsregister

Genom att skriva upp din förening i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings föreningsregister kan du vara säker på att ni får all information som riktar sig till föreningar i stadsdelsområdet. Det kommer bland annat att skickas ut inbjudningar till möten och föreläsningar men också information om när det finns olika typer av stöd att ansöka om.

Anmälan till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings föreningsregister (pdf, 44 kB, nytt fönster)

Uppdaterad