Föreningsstöd i Hägersten-Liljeholmen

Driver du en lokal förening i Hägersten-Liljeholmen? Då kan du ansöka om stöd från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Stödet ges som verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd.

Sedan 1 juli har stadsdelsnämnderna i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö gått samman till stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö. Under 2020 gäller föreningsstöden enligt den tidigare stadsdelsnämndens regler. 

Syftet med föreningsstödet är att stödja verksamheter som är värdefulla för samhället som helhet och som kompletterar stadens egna verksamheter.

Föreningsstödet används för att:

 • stärka och öka det lokala kultur- och föreningslivet och stärka ideella verksamheters förutsättningar
 • ge dig som invånare möjlighet att ta del av verksamheter, aktiviteter och kultur med god kvalitet
 • uppmuntra dig som invånare att i organiserade och demokratiska former, engagera dig i socialt och kulturellt arbete.

Föreningsstöd från stadsdelsnämnden är ett komplement till andra förvaltningars bidrag, till exempel bidrag från kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Ibland görs undantag där bidrag ges till verksamheter som även fått bidrag från en annan förvaltning, till exempel om det rör sig om ett samarbetsprojekt.

Ansökan för föreningsbidrag 2020

Ansökan om verksamhetsbidrag ska vara stadsdelsförvaltningen tillhanda senast 31 mars.

Ansökan för arrangörsstöd är öppen två gånger per år med sista ansökningsdatum 31 mars och 31 juli.

Lokala regler för föreningsstöd

Dessa villkor måste uppfyllas för att din förening ska kunna beviljas föreningsstöd.

 • Verksamheten är ideell och uppbyggd på demokratiska principer och värderingar.
 • Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Verksamheten är öppen för nya medlemmar att engagera sig.
 • Verksamhetens inriktning ligger i linje med stadens policy för jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet och är fri från våld och diskriminering.
 • Det bedöms finnas tillräckliga förutsättningar för att genomföra verksamheten.
 • Verksamheten och dess aktiviteter är så långt det är möjligt öppna och tillgängliga för alla.
 • Föreningen arbetar uppsökande och marknadsför verksamheten och aktiviteterna.
 • Föreningen ansvarar för att nödvändiga tillstånd för verksamheten finns. Rutiner och utrustning enligt rådande brandföreskrifter finns, för deltagarnas, omgivningens och lokalernas säkerhet.
 • Om din förening har anställd personal så är det föreningen som ansvarar för att ni uppfyller de krav som ställs på en arbetsgivare.

Prioriterade verksamheter

Stöd till föreningar som har verksamhet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning prioriteras. Företag och enskilda personer kan inte få bidrag.

Föreningsstöd kan ges i form av verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett stöd till lokala föreningars verksamhet – till exempel regelbundna träffar, arrangemang och utflykter. Om föreningen anordnar enstaka arrangemang ska kostnaden för detta räknas med i ansökan och följa riktlinjerna för arrangörsstöd, till exempel när det gäller annonsering och redovisning. Kostnader för tillfälligt arvoderade personer som inte är löpande lönekostnader kan också räknas med.

Arrangörsstöd

Arrangörsstöd kan ges till ett eller flera, kortare, tillfälliga arrangemang. Aktiviteten bör ske inom stadsdelsområdet. Aktiviteten ska vara öppen för alla och bör marknadsföras i media och på lokala anslagstavlor. I marknadsföringen ska det framgå att aktiviteten sker med stöd från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Arrangörsstöd ges inte till löpande verksamhet. Stöd kan dock ges till tillfällig lokalhyra och till arvode för till exempel en tillfällig guide eller föreläsare.

För att ansöka om både verksamhetsbidrag och arrangörsstöd fyller du i blanketten

Blankett Ansökan om föreningsstöd 2020 (pdf, 169 kB, nytt fönster)

Undertecknad ansökan inklusive bilagor skickas skannad via e-post eller med vanlig post.

Tänk på att

 • utgångspunkten är att en förening endast söker ett av bidragen.
 • bifoga föreningens verksamhetsberättelse för föregående år och planering för innevarande år i din ansökan.
 • din förening ansvarar för att ansökan, inklusive bilagor med redovisning fylls i enligt stadsdelsförvaltningens anvisningar och att uppgifterna är korrekta.
 • ansökan ska vara underskriven av firmatecknare och senast det datum som stadsdelsförvaltningen har fattat beslut.

Blankett – Ansökan om föreningsstöd i form av verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd (pdf)

Då kan du ansöka

Verksamhetsbidrag söks en gång per år och avser bidrag för innevarande år. Ansökan ska vara inne senast 31 mars.

Arrangörsstöd kan sökas två gånger per år, en gång på våren och en gång under sommaren, med sista ansökningsdatum 31 mars och 31 juli.

Om förutsättningarna för beviljat stöd ändras

Om din förening har beviljats stöd ska det användas till det som har angetts i ansökan och enligt stadsdelsförvaltningens regler och beslut. Din förening måste omedelbart meddela stadsdelsförvaltningen om förändringar sker i det som ligger till grund för att ni har beviljats stöd, till exempel budget, styrelse, stadgar, verksamhet eller aktiviteter. För omdisponering av beviljat stöd krävs godkännande från stadsdelsnämnden.

Stöd som inte har använts under det år som ansökan gäller får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år. Stödet ska återbetalas till stadsdelsförvaltningen, om inte stadsdelsförvaltningen skriftligen har meddelat annat.

Stöd från flera håll och samarbetspartners

Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att föreningar verkar långsiktigt genom att söka stöd från flera håll, har samverkanspartners och fler inkomstkällor. Det är däremot inte tillåtet att söka föreningsstöd för en verksamhet eller aktiviteter som annan part sedan tidigare finansierar eller har lämnat bidrag till. Bidrag från andra parter ska redovisas i ansökan. Även stöd i form av lokaler, utrustning, tryck med mera ska redovisas.

Så handläggs ansökan

Verksamhetsbidrag beslutas av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Arrangörsstöd beslutas av avdelningschef på stadsdelsförvaltningen. Beviljade eller avvisade ansökningar anmäls till nämnden.

Stadsdelsförvaltningen handlägger och föreslår fördelning av bidrag utifrån nämndens prioriteringar och budget. Om en ansökan är ofullständig ber vi din förening att komplettera. Stadsdelsförvaltningen kan avslå en ansökan, till exempel om den inte uppfyller villkoren eller om finansiering borde kunna ges från annat håll. Ansökningar som kommit in för sent avvisas.

Din förening ska kunna styrka alla uppgifter i ansökan om stadsdelsförvaltningen begär det. Det kan till exempel vara dokument som styrker föreningens antal medlemmar. Föreningar som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga. Det gäller även om verksamheten eller arrangemanget inte bedrivits enligt ansökan.

Beslut om beviljat bidrag kan tas med villkor om att föreningen ska ordna del av finansieringen på annat sätt och beslut kan tas om att bevilja en del av det belopp som din förening har sökt. Varje ansökan prövas enskilt.

Om din förening har beviljats föreningsstöd tidigare är det inte skäl nog för att få stöd igen.

Beslut om bidrag går inte att överklaga.

Bedömningsgrunder

Utifrån följande bedömningsgrunder tar stadsdelsförvaltningen fram ett förslag på hur stöd ska beviljas eller inte.

 • Att föreningen och dess verksamhet eller aktivitet uppfyller stadsdelsförvaltningens villkor och regler för föreningsstöd.
 • I vilken mån verksamheten är ett komplement till nämndens verksamheter och stödjer prioriterade mål och utvecklingsområden i nämndens verksamhetsplan.
 • I vilken mån föreningen bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra verksamheten.
 • På vilket sätt föreningen har använt tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.
 • På vilket sätt ansökan står i relation till andra föreningars ansökningar i fråga om kvalité och innehåll för avsedd ansökningsperiod.
 • Att ansökan är rimlig i förhållande till föreningens egna kapital och övriga tillgångar.
 • Föreningens möjlighet att söka stöd från annat håll.
 • Den totala budgeten för föreningsstöd som finns att fördela.

Besked om beslut

Alla föreningar som ansökt om stöd får ett skriftligt besked, i första hand via e-post. Föreningen ansvarar för att korrekt e-postadress har angetts i ansökan. De föreningar som beviljats stöd får skriftlig information om hur de ska göra för att få bidraget utbetalt. Beviljat bidrag utbetalas till föreningens bank- eller plusgiro. Privatgiro accepteras inte.

Stadsdelsförvaltningen följer upp beviljade verksamhetsbidrag och arrangörsstöd genom att din förening lämnar in en redovisning på en särskild blankett. Blanketten ska lämnas in till stadsdelsförvaltningen senast den 31 mars nästkommande år. Om blanketten inte lämnas in finns det grund för att din förening får avslag vid eventuell ansökan kommande år. Ibland sker uppföljningsmöten med utvalda föreningar.

Under den period som din förening har beviljats stöd har stadsdelsförvaltningen rätt att göra avstämningar och ibland begära in uppgifter. I vissa fall kan stadsdelsförvaltningen inleda såväl ekonomisk som verksamhetsmässig revision. Både stadsdelsförvaltningen och revisorer ska då ha tillträde till verksamheten.

Det är viktigt att din förening redan vid ansökan om stöd förbereder återrapporteringen till stadsdelsförvaltningen. Föreningens styrelse ansvarar för redovisningen till stadsdelsförvaltningen. Föreningen ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamheten enligt ansökan.

För att bidra till ett jämställt samhälle och att föreningsbidragen motverkar eventuella könsskillnader är könsuppdelad statistik underlag för uppföljningen. Den könsuppdelade statistiken kan i redovisningen gälla såväl medlemmar som besökare.

Föreningens redovisning till stadsdelsförvaltningen ska ske enligt god redovisningssed och stadsdelsförvaltningens redovisningsblanketter ska användas.

Blankett – Redogörelse verksamhetsbidrag 2020 (word, 39 kB)

Blankett – Redogörelse arrangörsstöd 2019 (pdf, 29 kB)

De fick föreningsstöd i Hägersten-Liljeholmen 2019

 • DHR Söder om söder
 • Eolshälls 4H-gård
 • FC Söderort
 • Föreningen Midsommargården
 • Hägerstens hembygdsförening
 • Kulturföreningen Tellus
 • PRO Fruängen-Västertorp
 • PRO Hägersten
 • PRO Kransen-Åsen
 • PRO Liljeholmen
 • Röda Korset Hägerstenskretsen
 • SPF Fruängen-Liljeholmen
 • SPF Mälarhöjden-Hägersten
 • Vintervikens trädgård
 • Västertorps bollklubb
 • ÖBK veteranerna
 • Örnsbergs scoutkår
 • Brännkyrka Veteranring
 • Ateljeföreningen Vinterviken
 • Gröndals båtklubb Festival
 • Konstrunda Midsommarkransen
 • Körföreningen Megafon och Mikrofon
 • Föreningen Kultur i Aspudden

Uppdaterad