Föreningsstöd i Älvsjö

Älvsjö stadsdelsnämnd beviljar föreningsbidrag en gång per år. Bidraget ges till föreningar som är verksamma inom stadsdelsområdet och som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens kärnverksamhet.

Sedan 1 juli har stadsdelsnämnderna i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö gått samman till stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö. Under 2020 gäller föreningsstöden enligt den tidigare stadsdelsnämndens regler. 

 • Verksamheter som ökar tryggheten i stadsdelsområdet och främjar barns och ungdomars fritidsaktiviteter prioriteras.
 • Bidraget ska stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda verksamheter och aktiviteter av god kvalitet.
 • Bidrag ges inte för ren hobby- eller fritidsverksamhet för vuxna.

Lokala regler för föreningsstöd

Verksamhetsbidrag

 • Verksamhetsbidrag kan sökas för verksamhet som riktar sig till föreningsmedlemmar.
 • Det är ett generellt stöd för fortlöpande kostnader såsom lokalhyra, administrativa kostnader eller kostnader i samband med årsmöten och utbildningar.
 • Vid fördelning av bidraget tar nämnden hänsyn till medlemsantal och verksamhetens omfattning.

Aktivitetsbidrag

 • Aktivitetsbidraget kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet i Älvsjö och som ordnar aktiviteter med inriktning mot nämndens verksamhet.
 • Aktiviteten ska vara öppen och tillgänglig för såväl medlemmar som övriga Älvsjöbor.
 • Föreningen ska vara uppbyggd efter demokratiska principer.
 • Föreningen ska vara ideell, det vill säga inte ha som syfte att generera ekonomisk vinning.
 • Föreningen ska ha beslutat om stadgar och ha styrelse och revisorer som är valda av medlemmarna.
 • Föreningen ska vara registrerad hos skattemyndigheten och ha ett organisationsnummer.

Förutsättningar för att få bidrag

 • Föreningen ska verka för medlemmar eller boende inom stadsdelsområdet och inrikta sig mot något av nämndens huvudsakliga områden.
 • Föreningens verksamhet ska präglas av ett tobaks-, alkohol-, doping- och drogfritt förhållningssätt.

Såhär ansöker du

 • Ansökan ska göras på särskild blankett som finns att hämta på medborgarkontoret och på Stockholms stads hemsida när nästa ansökningsomgång startar. Datumet för nästa ansökningsomgång är ännu inte bestämt.
 • Alla frågor på blanketten ska besvaras utförligt.

Bilagor som alltid ska skickas med ansökan:

 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsrapport för föregående år.
 • Redovisning av eventuellt beviljat bidrag från Älvsjö stadsdelsnämnd under föregående år.
 • Redovisning av eventuellt bidrag som föreningen fått för särskilt arrangemang under föregående år.
 • Verksamhetsplan och budget för pågående år.

Uppgifter ska kunna styrkas

 • Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran från förvaltningen.
 • Förvaltningen kan komma att begära in dokument för att styrka antalet medlemmar.

Sista ansökningsdag

 • Ansökan ska vara inlämnad senast 31 oktober 2019.
 • Ansökningarna är inkomna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen.

Bedömning och förslag på fördelning görs med hänsyn tagen till:

 • att föreningen uppfyller riktlinjernas formella krav
 • i vilken grad föreningen uppfyller riktlinjernas förutsättningar för tilldelning av föreningsbidrag
 • hur föreningens verksamhet/aktivitet stödjer eller kompletterar förvaltningens verksamhet
 • hur föreningen har använt tidigare bidrag från nämnden
 • utfall, resultat och besökare av tidigare års verksamhet och/eller aktivitet arrangerad av föreningen
 • hur många Älvsjöbor som får del av verksamheten

Ansökan måste vara komplett

 • För att en ansökan ska behandlas måste den vara komplett ifylld och samtliga bilagor ska finnas med. 
 • Är ansökan ofullständig begär förvaltningen in komplettering. Föreningen ska inom en vecka lämna in efterfrågade kompletteringar för att ansökan ska behandlas.
 • Alla uppgifter i ansökan ska kunna intygas.
 • Förvaltningen tar efter utvärdering av ansökningarna fram förslag på fördelning som nämnden beslutar om vid sitt decembersammanträde.
 • Förvaltningen informerar alla föreningar som ansökt om föreningsbidrag om nämndens beslut.
 • Beviljade medel betalas ut enligt stadsdelsnämndens beslut det datum som stadsdelsförvaltningen meddelar.

Ansök om bidrag

Datum för nästa tillfälle att ansöka om bidrag i Älvsjö är ännu inte beslutat.

Återrapportering

 • Samtliga föreningar som beviljas bidrag ska senast den 31 mars året efter det att bidraget har använts återrapportera till nämnden genom att fylla i nedanstående blankett.
 • Vid behov kan förvaltningen komma att kräva in dokumentation som styrker att föreningen har haft de kostnader som den har sökt för.
 • Återrapportering ska bestyrkas av föreningens ordförande och revisor.

Blankett för redovisning (nytt fönster, pdf, 97 kB)

Återbetalning

 • Om bidraget inte använts enligt ansökan eller inte förbrukats under den period bidraget avser ska det återbetalas till förvaltningen.
 • Stadsdelsnämnden har även rätt att återkräva bidraget om en förening uppmuntrar eller har koppling till våldsbejakande extremism.

Uppdaterad