Utvecklingsstöd

Från och med våren 2020 införs vissa justeringar i Stockholms stads kulturstöd. Justeringarna innebär nya möjligheter att söka stöd både för professionella kulturaktörer och för kreativa stockholmare med engagemang i kultur och eget skapande.

Justeringarna innebär att du inte längre kan ansöka de tidigare stödformerna ”kulturstöd” och ”utvecklingsstöd”. Från och med våren 2020 kan du söka de justerade stöden. Information om ansökningsdatum publiceras vid årsskiftet 2019/2020.

Vad innebär justeringen?

 • Generella villkor införs och är gemensamma för alla stödformer.
 • Namnet kulturstöd blir en övergripande rubrik för våra samtliga stödformer.
 • Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang ersätter tidigare kulturstöd. Stödet riktar sig till dig som är professionell kulturaktör. Stödet söker du vid särskilda ansökningstillfällen och på samma sätt som nuvarande kulturstöd.
 • Stöd till kulturetablering och utveckling ersätter tidigare utvecklingsstöd. Stödet riktar sig till dig som är professionell kulturaktör. Stödet söker du i dialog med kulturförvaltningen och vid tematiska utlysningar.
 • En ny stödform inrättas som heter Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning. Stödet riktar sig till dig som kommer från civilsamhällets kultur- och föreningsliv. Stödet söker du vid särskilda ansökningstillfällen.
 • Stöd till folkbildning byter namn till stöd till studieförbund. Stödet kan sökas av statsbidragsberättigade studieförbund. I övrigt sker inga förändringar för stödformen.

Våra övriga stöd påverkas inte av justeringen:

 • EU-projektstöd
 • Stöd till nationella minoriteter
 • Kulturstöd för unga
 • Ateljé- och studiostöd för konstnärer
 • Stöd till lokalförvaltande organisationer
 • Stockholms stads kulturstipendier

Hur söker du stöden?

De justerade stödformerna söker du via e-tjänst.

Information om ansökningsdatum, bedömningsgrunder och särskilda villkor för de justerade stöden publicerar vi vid årsskiftet 2019/2020.

Ansökningsdatum och besked 2019

Inga fler ansökningsomgångar utlyses 2019. 

Du som har sökt stöd får alltid svar via e-post inom en vecka efter att vi har fattat beslut. Vi lämnar inga förhandsbesked på din ansökan.

 • Ansökan med belopp över 50 000 och upp till 400 000 kronor
  Sök senast 27 september - Besked 20 januari 2020
 • Ansökan med belopp över 400 000 kronor
  Sök senast 23 augusti - Besked 11 december

Ansökningsdatum och besked 2020

Information om ansökningsdatum publiceras vid årsskiftet 2019/2020.  

Generella villkor

När du söker kulturstöd finns det generella villkor och krav som du måste uppfylla för att din ansökan ska beviljas. De generella villkoren är gemensamma för kulturförvaltningens alla stödformer.

Om du har fått din ansökan beviljad har du också vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i aktiviteten eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd av Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

De generella villkoren är gemensamma för kulturförvaltningens alla stödformer.

 • Aktiviteten/verksamheten ska genomföras i Stockholms kommun.
 • Aktiviteten/verksamheten ska ha ett syfte som stämmer överens med syftet för stödet.
 • Aktiviteten/verksamheten måste äga rum först efter att din ansökan har blivit beviljad.
 • Du som söker stöd ska följa gällande svensk lagstiftning.
 • Alla former av kulturstöd omfattas av Stockholms stads styrdokument gällande demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt våldsbejakande extremism.
 • Verksamheten ska särskilt beakta sitt arbetsmiljöansvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier.
 • Du som söker stöd ska ha bankgiro, plusgiro eller bankkonto registrerat i organisationens namn.
 • Du som söker stöd ska vara registrerad hos Skatteverket och ha haft organisationsnummer i minst ett år.
 • Din ansökan ska göras utifrån kulturförvaltningens anvisningar.
 • Du som söker stöd kan komma att kontrolleras via Skatteverket, Kronofogden och andra myndigheter.
 • Religiösa och partipolitiska program kan inte få stöd.

 

Beroende på vilken organisationsform du har ska du bifoga olika handlingar. Handlingarna bifogar du som bilagor till din ansökan.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för olika organisationsformer.

Ideella föreningar


Ideella föreningar ska:

 • vara registrerade med organisationsnummer
 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar
 • bifoga senaste årsbokslut samt kopia på firmatecknares legitimation
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska den ideella föreningen vara registrerad som arbetsgivare.

Enskilda firmor


Enskilda firmor ska:

 • bifoga signerat senaste förenklade årsbokslut
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska den enskilda firman vara registrerad som arbetsgivare.

Handelsbolag och kommanditbolag


Handelsbolag och kommanditbolag ska:

 • bifoga signerat senaste årsbokslut
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska bolaget vara registrerat som arbetsgivare.

Ekonomiska föreningar


Ekonomiska föreningar ska:

 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar samt namn på revisor
 • bifoga signerad senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska föreningen vara registrerad som arbetsgivare.

Aktiebolag


Aktiebolag ska:

 • bifoga underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • bifoga verksamhetsberättelse
 • bifoga signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Bolagsverket

Stiftelser


Stiftelse ska:

 • bifoga stadgar
 • bifoga underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • bifoga verksamhetsberättelse
 • bifoga signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen


Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Marknadsföring


Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten/verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Information om tillgänglighet


Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen


Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som har beviljats stöd.

Fördjupad analys


Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd


Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning


Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel


Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav


Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om:

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta,
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning,
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Efter att din insats är avslutad ska du lämna in en redovisning. Redovisningen gör du via vår e-tjänst.

Just nu kan du endast redovisa aktiviteter och insatser inom nuvarande kulturstöd och utvecklingsstöd. 

 • Beviljat stöd upp till 150 000 kronor
  Du ska skicka in din redovisning av utvecklingsstöd till förvaltningen senast 2 månader efter att insatsen har avslutats.
 • Beviljat stöd över 150 000 kronor
  Om du har fått stöd över 150 000 kronor ska du redovisa inom 5 månader efter att insatsen har avslutats.

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Guide för hållbara evenemang

Kulturförvaltningen har tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare.

Information om kommande tillfällen publiceras här under hösten 2019. 

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur: kultur@stockholm.se

Beslut om utvecklingsstöd 2019-10-01, belopp upp till 50 000 kronor

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Melodybox AB
Tillgänglighetsanpassning/Brandskyddsuppgradering/uppgradering av scen och ljud            
Beviljat belopp: 50 000 kronor

HAGSÄTRA COLLECTIVE
Ny lokal                                             
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-09-05, belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Folkets Bio- Stockholmsavdelningen
Park - Alma - Folkets Bio 
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Feher, Marianna
Eurosis                                                     
Beviljat belopp: 100 000 kronor

SITE- Stockholm International Theatre on Export
Ny och kompletterande teknisk utrustning och inventarier i Blackbox och två studios på SITE
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teater Giljotin AB
Iordningställande av replokal för teater och dans        
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Teatergruppen Pero ekonomisk förening
Upprätthållande av teaterns scenteknik  
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Föreningen Stigberget
Anna Lindhagen -150 år   
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-06-18, belopp över 350 000 kronor

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Aspudden mat och kultur AB/Etablering Aspen Kultur - Byggfas   
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-05-27, belopp upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar om stöd över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 18 juni.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Släktet Ekonomisk förening
Teknisk anpassning för Dans, Scen, Musik och Design och formgivning.    
Beviljat belopp: 350 000 kronor

TRANSIT KULTURINKUBATOR
Här skapas konsten  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-05-23

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Adam Gustafsson Möbelsnickeri
Coyote Construction
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Jany Logy Songs
SingR
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Torpet i Orhem (Victoria Rixer)
Kulturcontainern
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Wilmeur Produktion AB
Förstudie/teknikuppdatering för omslutande konst/teatermiljö
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Åberg, Peter
Fristående luftrigg
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Creative Gallery
Spektaklet - Scenen
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Sin nombre
Konstkällaren /Konstnärlig, krokiverksamhet
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-02-01

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

CINEM AFRICA
Playing With Cinema: Enhancing pedagogical moments through film
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Kamamabo ekonomisk förening
Mobil akustiklösning och funktionell matta för Audioramas uppsökande verksamhet
Beviljat belopp: 25 000 kronor    

Beslut om utvecklingsstöd 2019-02-01

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

CINEM AFRICA
Playing With Cinema: Enhancing pedagogical moments through film
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Kamamabo ekonomisk förening
Mobil akustiklösning och funktionell matta för Audioramas uppsökande verksamhet
Beviljat belopp: 25 000 kronor    

 

Beslut om utvecklingsstöd 2018-12-18

Beslut om belopp över 350 000 kronor, vid kulturnämndens sammanträde.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Konstens kraftverk i Stockholm AB/Etablering av Konstverket - ett interdisciplinärt konstproduktionshus i Farsta  
Beviljat stöd: 350 000 kronor

wip:sthlm Ekonomisk förening/ny start wip   
Beviljat stöd: 350 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-12-14

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor.

Beslutet är ett delbeslut och kompletteras med ytterligare beslutade ansökningar tidigast 16 januari 2019.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Studio ABC/Studio ABC - anpassning och funktionalitet   
Beviljat belopp: 350 000 kronor

The National Black Theatre of Sweden AB (svb)/The National Black Theatre of Sweden AB (svb) - förstudie Beviljat belopp: 136 000 kronor

Föreningen Fylkingen UPA/Utveckling av digital teknik för visuella konstformer
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-12-03

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor.

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 18 december.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Konstnärscentrum Öst KC
Bildkonsten i skolan  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-10-01

Beslut om belopp upp till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Kulturföreningen Aspen
Projekteringsarbete / förstudie Lokal Kulturmötesplats Aspudden
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nya Konstnärsklubben
Förstudie / Kullaberg förstudie för Nya Konstnärsklubbens ateljé, samlings- och kulturhus.
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-09-14

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Konstens kraftverk i Stockholm AB
Konsthuset – ett interdisciplinärt konstproduktionshus i Farsta
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Mariana Ekner
Ateljéhus Vällingby  
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Släktet Ekonomisk Förening/etablering
Etablering och teknisk anpassning av Släktet ateljehus i Östberga
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Stiftelsen Strindbergsmuseet
Elsanering av Strindbergsmuseet
Beviljat belopp: 295 000 kronor

Kulturföreningen Biograf Reflexen
Ny filmduk och avmaskning  
Beviljat belopp: 245 000 kronor

Stiftelsen Färgfabriken
Nätverk för kulturdriven stadsutveckling kopplat till platsen Lövholmen  
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Design Lab S
Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin Design AB/Ny start - förstudie och utveckling  
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Hertha Hillfons vänner
Nästa steg för Hertha Hillfon C/O
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Sari Nuttunen Produktion AB
Ansiktet som projektionsyta  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Sjögren, Katarina
Monopol Talks  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Cawema Production Aktiebolag
Organism
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Kinbom, Anna Sara Margareta
En förstudie om ett Performance-center (PC)  
Beviljat belopp: 75 000 kronor

The Garage Stockholm Handelsbolag
Förstudie för att utveckla glaset som konstnärlig plattform i Stockholm  
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Judiska Församlingen i Stockholm
Snubbelstenar
Beviljat belopp: 60 000 kronor

STUDIO 44
Uppgradering av teknik till utställningsverksamhet  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-08-21

Beslut om belopp till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Vantör Musik och Kulturförening
Teknisk utrustning
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Albukhari, Abir
AllArtNow relocate in Stockholm
Beviljat belopp: 50 000 kronor

BTD Bookings
Cafe Midnatt  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ekner Thulin
Förundersökning Ateljéhus
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Hertha Hillfons Vänner
Utveckling av pedagogiskt arbete vid Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stiftelsen Kurdiska Biblioteket
Samlokalisering
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stockholm Dansfilmfestival
Stockholm Dansfilmfestival 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ö2
Genomgång av teknik och tekniklistor
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Mera Musik Sverige AB
Ökad jämställdhet inom Stockholms livemusik
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Stockholm Sound Department AB
Porting Self 
Beviljat belopp: 25 000 kronor  

Beslut om utvecklingsstöd 2018-06-12

Beslut om belopp över 350 000 kronor.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Stockholms Kvinnohistoriska/Stockholms Kvinnohistoriska Utvecklingsinsats
Beviljat belopp: 3 500 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-05-28

Beslut om belopp upp till 350 000 kronor.

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar om stöd över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 12 juni.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

CCAP
Förprojektering och etablering av ett koreografiskt center i Farsta
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-05-15

Ansökningar till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Orionteatern AB
Färdigställande av utvecklingsplan för Orionteatern
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Romano Pasos Research Centre
En ambulerat romsk minimuseum
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Transit Kulturinkubator
Här Skapas Konsten
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Villan konstnärsateljéer
Villan Konstnärsateljéer, etablering och utveckling av ateljéföreningen Villan Konstnärsateljéer.
Beviljat belopp: 50 000 kronor

C.OFF
Ökad synlighet och kapacitet för publik verksamhet
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Fredrik Gran
Cello Suite No.1
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-03-20

Ansökningar till och med 350 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Föreningen Fylkingen UPA
Uppgradering av Fylkingens scenrum – inventarier
Beviljat belopp: 100 000 kronor

CFF – Centrum för fotografi, ekonomisk förening
Uppgradering av teknik till utställnings- och programverksamhet
Beviljat belopp:  75 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-03-05

Ansökningar till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

smartse AB/Noah Hellwig
Friktion i Mixed-Reality Performance
Beviljat belopp: 50 000 kr

Beslut om utvecklingsstöd 2018-02-02

Ansökningar till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Stiftelsen Konsthantverkscentrum
Stockholm Craft Week - en förstudie
Beviljat belopp: 50 000 kr

Auditiv Produktion Sthlm AB
Uppgradering av exteriörer i Audioramas rum och foajé
Beviljat belopp: 25 000 kr

Beslut om utvecklingsstöd 2018-01-16

Ansökningar över 50 000 kronor och upp till 350 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

OFF-STOCKHOLM
Bio Kaskad
Beviljat belopp: 327 000 kronor

Björkens Bio
Bio Fanfaren
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Föreningen Dockteatern Tittut
Interaktiv skuggspelsinstallation
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Fabula Storytelling Ekonomisk förening
Uppgradering av Sagohjulet
Beviljat belopp: 100 000 kronor

7277610 CANADA Inc. Filial
Platform Stockholm - Integration of Curatron with The Custodian
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Husby Konst och Hantverksförening
Uppförande av en Ittagamaugn för bränning av keramik
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen
Golvslipning och väggmålning
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Stockholm
Unga leder unga
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ateljéföreningen Söderhallen
C/o Erskine, nyetablering och utveckling av Ateljéföreningen
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Cecilia Josefson Radioproduktion
Don Juan Project
Beviljat belopp: 50 000 kronor

TIRÉN, JOHAN MATTIAS
Platser 1:1
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Codesign Research Studio AB
Dolda Rum
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur Professionella kulturaktörer

Uppdaterad