Kulturstöd

Från och med våren 2020 införs vissa justeringar i Stockholms stads kulturstöd. Justeringarna innebär nya möjligheter att söka stöd både för professionella kulturaktörer och för kreativa stockholmare med engagemang i kultur och eget skapande.

Justeringarna innebär att du inte längre kan söka de tidigare stödformerna ”kulturstöd” och ”utvecklingsstöd”. Från och med våren 2020 kan du söka de justerade stöden. Information om ansökningsdatum publiceras vid årsskiftet 2019/2020.

Vad innebär justeringen?

 • Generella villkor införs och är gemensamma för alla stödformer.
 • Namnet kulturstöd blir en övergripande rubrik för våra samtliga stödformer.
 • Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang ersätter tidigare kulturstöd. Stödet riktar sig till dig som är professionell kulturaktör. Stödet söker du vid särskilda ansökningstillfällen och på samma sätt som nuvarande kulturstöd.
 • Stöd till kulturetablering och utveckling ersätter tidigare utvecklingsstöd. Stödet riktar sig till dig som är professionell kulturaktör. Stödet söker du i dialog med kulturförvaltningen och vid tematiska utlysningar.
 • En ny stödform inrättas som heter Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning. Stödet riktar sig till dig som kommer från civilsamhällets kultur- och föreningsliv. Stödet söker du vid särskilda ansökningstillfällen.
 • Stöd till folkbildning byter namn till stöd till studieförbund. Stödet kan sökas av statsbidragsberättigade studieförbund. I övrigt sker inga förändringar för stödformen.

Våra övriga stöd påverkas inte av justeringen:

 • EU-projektstöd
 • Stöd till nationella minoriteter
 • Kulturstöd för unga
 • Ateljé- och studiostöd för konstnärer
 • Stöd till lokalförvaltande organisationer
 • Stockholms stads kulturstipendier

Hur söker du stöden?

De justerade stödformerna söker du via e-tjänst.

Information om ansökningsdatum, bedömningsgrunder och särskilda villkor för de justerade stöden publicerar vi vid årsskiftet 2019/2020.

Ansökningsdatum och besked 2019

Inga fler ansökningsomgångar utlyses 2019.

Du som har sökt stöd får alltid svar via e-post inom en vecka efter att vi har fattat beslut. Vi lämnar inga förhandsbesked på din ansökan. 

 • Ansökan med belopp över 50 000 och upp till 400 000 kronor
  Sök senast 27 september - Besked 20 januari 2020
 • Ansökan med belopp över 400 000 kronor
  Sök senast 23 augusti - Besked 11 december

Ansökningsdatum och besked 2020

Information om ansökningsdatum publiceras vid årsskiftet 2019/2020.  

Generella villkor

När du söker kulturstöd finns det generella villkor och krav som du måste uppfylla för att din ansökan ska beviljas. De generella villkoren är gemensamma för kulturförvaltningens alla stödformer.

Om du har fått din ansökan beviljad har du också vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i aktiviteten eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning

De generella villkoren är gemensamma för kulturförvaltningens stödformer.

 • Aktiviteten/verksamheten ska genomföras i Stockholms kommun.
 • Aktiviteten/verksamheten ska ha ett syfte som stämmer överens med syftet för stödet.
 • Aktiviteten/verksamheten måste äga rum först efter att din ansökan har blivit beviljad.
 • Du som söker stöd ska följa gällande svensk lagstiftning.
 • Alla former av kulturstöd omfattas av Stockholms stads styrdokument gällande demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt våldsbejakande extremism.
 • Verksamheten ska särskilt beakta sitt arbetsmiljöansvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier.
 • Du som söker stöd ska ha bankgiro, plusgiro eller bankkonto registrerat i organisationens namn.
 • Du som söker stöd ska vara registrerad hos Skatteverket och ha haft organisationsnummer i minst ett år.
 • Din ansökan ska göras utifrån kulturförvaltningens anvisningar.
 • Du som söker stöd kan komma att kontrolleras via Skatteverket, Kronofogden och andra myndigheter.
 • Religiösa och partipolitiska program kan inte få stöd.

Beroende på vilken organisationsform du har ska du bifoga olika handlingar. Handlingarna bifogar du som bilagor till din ansökan.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för olika organisationsformer.

Ideella föreningar


Ideella föreningar ska:

 • vara registrerade med organisationsnummer
 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar
 • bifoga senaste årsbokslut samt kopia på firmatecknares legitimation
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska den ideella föreningen vara registrerad som arbetsgivare.

Enskilda firmor


Enskilda firmor ska:

 • bifoga signerat senaste förenklade årsbokslut
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska den enskilda firman vara registrerad som arbetsgivare.

Handelsbolag och kommanditbolag


Handelsbolag och kommanditbolag ska:

 • bifoga signerat senaste årsbokslut
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska bolaget vara registrerat som arbetsgivare.

Ekonomiska föreningar


Ekonomiska föreningar ska:

 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar samt namn på revisor
 • bifoga signerad senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska föreningen vara registrerad som arbetsgivare.

Aktiebolag


Aktiebolag ska:

 • bifoga underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • bifoga verksamhetsberättelse
 • bifoga signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Bolagsverket

Stiftelser


Stiftelse ska:

 • bifoga stadgar
 • bifoga underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • bifoga verksamhetsberättelse
 • bifoga signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen


Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Marknadsföring


Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten/verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Information om tillgänglighet


Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen


Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som har beviljats stöd.

Fördjupad analys


Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd


Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning


Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel


Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav


Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om:

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta,
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning,
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Guide för hållbara evenemang 

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst 

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare. 

Information om kommande tillfällen publiceras här under hösten 2019. 

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur: kultur@stockholm.se

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Föreningar med inriktning på konst och kultur Professionella kulturaktörer

Uppdaterad