Kulturstöd

Kulturstöd kan sökas för publik verksamhet eller kulturprogram, så som föreställning, utställning eller konsert. Kulturstödet ska täcka kostnader i samband med programmet eller verksamheten, till exempel: löner, produktion, marknadsföring och lokalkostnader.

För att beviljas stöd från kulturförvaltningen ska verksamheten eller kulturprogrammet vara öppet för alla, vara av hög kvalitet och ske i huvudsak inom Stockholms stad.

Stöd kan sökas av

 • ideell förening
 • ekonomisk förening
 • aktiebolag
 • kommanditbolag
 • stiftelser
 • enskild firma

Stödet kan sökas för programverksamhet som på ett eller flera sätt

 • utforskar och utvecklar ett konstnärligt område
 • långsiktigt utvecklar konstnärlig kvalitet
 • tillgängliggör kulturarv
 • är av särskild betydelse för Stockholms konst- och kulturliv
 • främjar breda samarbeten inom kulturen
 • prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta och involvera publik
 • stärker ett internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, yttrandefrihet, förståelse och tolerans
 • stärker och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur

Ansök om kulturstöd

Beloppsnivåer att söka

Stödet har tre beloppsnivåer och kan sökas per år eller upp till tre år i taget.
När kulturförvaltningen bedömer ansökan för flera år ser vi på den totala summan för hela perioden. Vid ansökningar om större belopp ställs högre krav på verksamheten. 

Kulturstödets tre beloppsnivåer

 • belopp till och med 50 000 kronor
 • belopp över 50 000 och upp till 400 000 kronor
 • belopp över 400 000 kronor

Vid ansökan om stöd över 350 000 kronor ska det redogöras för hur ni i er verksamhet bedriver ert arbetsmiljöarbete mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier. Redogörelsen görs via särskild blankett som bifogas till er ansökan i e-tjänsten.

Fyll i och ladda ner blanketten ”Arbetsgivaransvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier”.

Arbetsgivaransvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier, pdf

Ansökningsdatum och besked

Ansökningstiderna är olika beroende på hur stort stöd du söker. Du som har sökt stöd får alltid svar via e-post inom en vecka efter att vi har fattat beslut. Vi lämnar inga förhandsbesked på din ansökan. 

Din ansökan ska vara inne via e-tjänsten senast klockan 12.00, dagtid, på ansökningsdatumet. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum. 

Programmets startdatum måste äga rum efter att du har fått besked från oss om att din ansökan är beviljad.

 • Ansökan med belopp till och med 50 000 kronor
  Sök senast 19 augusti - Besked 4 oktober
 • Ansökan med belopp över 50 000 och upp till 350 000 kronor
  Sök senast 24 maj - Besked 9 september
 • Ansökan med belopp över 50 000 och upp till 400 000 kronor
  Sök senast 27 september - Besked 20 januari 2020
 • Ansökan med belopp över 400 000 kronor
  Sök senast 23 augusti - Besked 11 december

Viktigt att tänka på när du söker stöd

 • Ansökan ska göras via e-tjänst.
 • Ansökan ska vara inne via e-tjänsten senast klockan 12.00 på ansökningsdatumet.
 • Kulturprogrammet ni söker stöd för ska äga rum i Stockholms stad. Det kravet gäller inte för stöd till internationellt kulturutbyte.
 • Programmets publika startdatum måste äga rum efter att ni har fått beslut från oss om att er ansökan är beviljad.
 • Den organisation som söker ska utgå från demokratiska principer och värderingar.
 • Stöd ges inte till religiösa eller partipolitiska program.
 • Ansökan ska ha en budget i balans och organisationen som söker ska följa god redovisningssed. En budget i balans betyder att intäkter minus kostnader ska vara noll.
 • I informationsmaterialet och marknadsföring ska det tydligt stå i text: ”Med stöd från Stockholms stad.”
 • Kulturförvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi.
 • Sökande kan komma att kontrolleras via Skatteverket.
 • Den organisation som har beviljats stöd ska ha revisor enligt Skatteverkets regler.
 • Ni ska redovisa hur ni har använt stödet till kulturförvaltningen. Redovisningen görs via e-tjänst senast två månader efter att programmet/verksamheten har avslutats. För belopp över 150 000 kronor ska redovisningen lämnas in senast 5 månader efter att programmet/verksamheten har avslutats.
 • Om ni får stöd för ett flerårigt program/verksamhet ska ni lämna in en prognos inför utbetalningen varje år. Stödet redovisas sedan för ett år i taget senast 5 månader efter varje avslutat kalenderår.
 • Om programmet/verksamheten som fått stöd skjuts upp eller förändras ska ni direkt berätta det för kulturförvaltningen som ska godkänna ändringen.
 • Om ni inte använder det stöd som ni har fått, ska ni betala tillbaka pengarna. Detsamma gäller om ni har pengar kvar av stödet när programmet/verksamheten är avslutad.
 • Lagar och förordningar måste följas. Sökande organisation har som arbetsgivare skyldighet att följa arbetsmiljölagen i fråga om hot, övergrepp och sexuella trakasserier.

Du kan söka stöd för upp till tre år i taget. När kulturförvaltningen bedömer ansökan ser vi på den totala summan för hela perioden. Om du söker ett högre belopp ställer vi också högre krav på verksamheten.

Stöd ges till:

 • program/verksamhet som utvecklar Stockholms kulturliv
 • program/verksamhet som når många personer.
 • verksamhet med tydlig tanke kring hur verksamheten ska utvecklas
 • program/verksamhet med genomtänkta idéer
 • program/verksamhet som är ekonomiskt rimligt i förhållande till de värden som skapas och kan bära sina egna kostnader
 • ansökan som innehåller en kalkyl av andra intäkter för den period du söker för
 • ansökan som innehåller en budget för varje år du söker pengar

Om programmet/verksamheten får flerårigt stöd får du ett beslut för perioden med belopp. Stödet utbetalas ett år i taget. Varje år innan stödet utbetalas ska du lämna in en nulägesrapport med prognos för nästkommande år. Redovisning ska lämnas in för varje år.

 

Förutom kulturstöd finns det möjlighet att söka ett så kallat utvecklingsstöd. Utvecklingsstöd ges för insatser som har potential att leda till innovation och/eller utveckla kulturlivet i Stockholm. Insatserna ska leda till konstnärlig förnyelse, nya samarbeten eller spridning av kulturupplevelser till fler.

Du kan söka både kulturstöd och utvecklingsstöd vid samma tillfälle. Tänk då på att du ska fylla i två olika ansökningar.

Utvecklingsstöd

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare. 

Information om kommande tillfällen publiceras här under hösten 2019. 

Har du fått din ansökan beviljad?

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Detta gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet och hur du ska lämna in din redovisning efter att programmet är avslutat.

När ni marknadsför ert kulturprogram/verksamhet ska det tydligt stå i allt informationsmaterial: ”Med stöd från Stockholms stad.”
Det är inte tillåtet att använda stadens logotyp.

Du kan ladda ner texten "Med stöd av Stockholms stad" för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Skjuts programmet/verksamheten upp eller ändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan ska du skriftligen meddela det direkt till kulturförvaltningen. Om förändringarna är stora kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar.

Detsamma gäller om du inte använder det stöd du har fått beviljat eller får pengar över från stödet när programmet/verksamheten är avslutad.

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan.

Kulturförvaltningen har tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst 

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur: kultur@stockholm.se

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Föreningar med inriktning på konst och kultur Professionella kulturaktörer

Uppdaterad