Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med konstnärlig och kulturskapande verksamhet? Skapar du publika möten med stockholmarna och stadens besökare? Då kan du söka kulturstöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

Du kan söka stöd inom alla konstområden för publika program och arrangemang samt konstnärlig produktion som leder till publika program.

Stödet ges till aktivitet eller verksamhet som

 • utforskar ett konstnärligt område
 • utvecklar konstnärlig kvalitet
 • tillgängliggör kulturarv
 • har särskild betydelse för Stockholms konst- och kulturliv
 • främjar samarbeten
 • prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller involvera publik
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur.

Ditt program eller arrangemang ska vara öppet för alla och äga rum i Stockholms stad.

Ansök om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Du gör din ansökan om stöd via vår e-tjänst.

Ansökningstiderna är olika beroende på hur stort stöd du söker. Observera att din ansökan ska vara inne via e-tjänsten senast klockan 12.00 på ansökningsdatumet.

Stödpaket

Kulturnämnden har fattat beslut om ett stödpaket till det fria kulturlivet. Stödpaketet omfattar tre insatser

 • Inga krav på återbetalning av beviljade stöd för 2020.
 • Ett tillfälligt stöd för intäktsbortfall för verksamheter som har beviljats kulturstöd för 2019 eller 2020.
 • Riktade lotsningsinsatser för verksamheter som drabbats av kännbara intäktsbortfall.

Ansökningsdatum och besked 2020

En omprioritering av kulturstödets budget 2020 har gjorts med anledning av coronapandemin. Två pågående ansökningsomgångar påverkas.  

 • Belopp över 400 000 kronor med sista ansökningsdag 16 mars
  Inkomna ansökningar behandlas enligt plan men inga beslut kommer att fattas i juni. Besked kommer att lämnas tidigast i slutet av augusti.

 • Belopp upp till 400 000 kronor med sista ansökningsdag 27 mars
  Inkomna ansökningar behandlas enligt plan. Som tidigare meddelats kommer besked att lämnas i slutet av augusti.

Ansökningsdatum och besked avseende stöd 2021

 Höstens ansökningsomgångar ligger kvar som planerat.

Ansökan om stöd med belopp över 400 000 kronor

 • Sista ansökningsdag 21 augusti - Besked 16 december

Ansökan om stöd med belopp upp till 400 000 kronor

 • Sista ansökningsdag 25 september - Besked 18 januari

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har. 

Om du söker stöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett. Blanketten hittar du under vår information om generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer. 

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang använder vi oss av tre bedömningsgrunder.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi:

 • originalitet och yrkesskicklighet
 • angelägenhet och kontext
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utvecklar ett konstnärligt uttryck
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten förhåller sig till komplexitet och eftertanke
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utmanar rådande normer och strukturer
 • aktivitetens/verksamhetens långsiktiga värde.

Publikutveckling och kommunikation

Här bedömer vi:

 • vilka målgrupper aktiviteten/verksamheten avser att nå
 • val av målgrupp utifrån till exempel ålder, genus, flerkulturellt perspektiv och geografisk spridning
 • i vilken grad val av format, tidpunkt, plats och kommunikationskanaler bidrar till att nå avsedd målgrupp
 • i vilken grad aktiviteten/verksamheten med dess innehåll och omfattning är angelägen för stockholmare och besökare.

Ekonomi och resurser

Här bedömer vi i vilken utsträckning de samlade resurserna är tillräckliga för att möta de konstnärliga och publika ambitionerna.

I bedömningen tittar vi på:

 • budget och finansiering
 • samarbeten och nätverk
 • övriga resurser och förutsättningar som till exempel lokaler, teknik, kunnande, tillstånd och annat som är avgörande för att kunna realisera aktiviteten eller verksamheten.

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare. 

Öppet hus våren 2020

Datum för Öppet hus publiceras löpande under våren. 

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen


Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet


Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen


Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som har beviljats stöd.

Fördjupad analys


Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd


Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning


Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel


Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav


Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om:

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta,
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning,
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Marknadsföring


Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten/verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Efter att ditt program eller insats är avslutad ska du lämna in en redovisning. Redovisningen gör du via vår e-tjänst.
 
Just nu kan du endast redovisa program eller insatser inom tidigare kulturstöd och utvecklingsstöd. 
 
 • Beviljat stöd upp till 150 000 kronor
  Du ska skicka in din redovisning av kulturstöd till förvaltningen senast 2 månader efter att programmet har avslutats.
 • Beviljat stöd över 150 000 kronor
  Om du har fått stöd över 150 000 kronor ska du redovisa inom 5 månader efter att programmet har avslutats.
 • Har du fått stöd för ett flerårigt program eller insats?
  Vid stöd för ett flerårigt program ska en prognos inför utbetalningen av stödet lämnas in varje år. Stöden redovisas sedan för ett år i taget senast 5 månader efter varje avslutat kalenderår.

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur: kultur@stockholm.se

Här kommer beviljade ansökningar om Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang att publiceras. 

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Yrkesverksamma kulturaktörer

Uppdaterad