Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med konstnärlig och kulturskapande verksamhet? Skapar du publika möten med stockholmarna och stadens besökare? Då kan du söka kulturstöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

Du kan söka stöd inom alla konstområden för publika program och arrangemang samt konstnärlig produktion som leder till publika program.

Stödet ges till aktivitet eller verksamhet som

 • utforskar ett konstnärligt område
 • utvecklar konstnärlig kvalitet
 • tillgängliggör kulturarv
 • har särskild betydelse för Stockholms konst- och kulturliv
 • främjar samarbeten
 • prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller involvera publik
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur.

Ditt program eller arrangemang ska vara öppet för alla och äga rum i Stockholms stad.

Ansök om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Du gör din ansökan om stöd via vår e-tjänst.

Ansökningstiderna är olika beroende på hur stort stöd du söker. Observera att din ansökan ska vara inne via e-tjänsten senast klockan 15:00 på ansökningsdatumet.

Ansökningsdatum och besked avseende stöd 2021

Ansökan om stöd med belopp över 400 000 kronor

 • Ansökan har stängt. Sista ansökningsdag var den 21 augusti 2020
 • Besked 16 december 2020

Ansökan om stöd med belopp upp till 400 000 kronor

 • Sista ansökningsdag 25 september 2020
 • Besked 18 januari 2021

 

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har. 

Om du söker stöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett. Blanketten hittar du under vår information om generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer. 

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang använder vi oss av tre bedömningsgrunder.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi:

 • originalitet och yrkesskicklighet
 • angelägenhet och kontext
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utvecklar ett konstnärligt uttryck
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten förhåller sig till komplexitet och eftertanke
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utmanar rådande normer och strukturer
 • aktivitetens/verksamhetens långsiktiga värde.

Publikutveckling och kommunikation

Här bedömer vi:

 • vilka målgrupper aktiviteten/verksamheten avser att nå
 • val av målgrupp utifrån till exempel ålder, genus, flerkulturellt perspektiv och geografisk spridning
 • i vilken grad val av format, tidpunkt, plats och kommunikationskanaler bidrar till att nå avsedd målgrupp
 • i vilken grad aktiviteten/verksamheten med dess innehåll och omfattning är angelägen för stockholmare och besökare.

Ekonomi och resurser

Här bedömer vi i vilken utsträckning de samlade resurserna är tillräckliga för att möta de konstnärliga och publika ambitionerna.

I bedömningen tittar vi på:

 • budget och finansiering
 • samarbeten och nätverk
 • övriga resurser och förutsättningar som till exempel lokaler, teknik, kunnande, tillstånd och annat som är avgörande för att kunna realisera aktiviteten eller verksamheten.

Öppet hus den 2 november är inställt

Vi förstärker istället våra telefontider den 2 november mellan klockan 15.00 - 17.00.  Du kan ställa dina frågor till en av våra handläggare på kulturstödsenheten på telefonnummer: 08-508 319 00.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen


Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet


Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen


Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som har beviljats stöd.

Fördjupad analys


Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd


Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning


Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel


Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav


Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om:

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta,
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning,
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Marknadsföring


Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten/verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Efter att ditt program eller insats är avslutad ska du lämna in en redovisning. Redovisningen gör du via vår e-tjänst.
 
Just nu kan du endast redovisa program eller insatser inom tidigare kulturstöd och utvecklingsstöd. 
 
 • Beviljat stöd upp till 150 000 kronor
  Du ska skicka in din redovisning av kulturstöd till förvaltningen senast 2 månader efter att programmet har avslutats.
 • Beviljat stöd över 150 000 kronor
  Om du har fått stöd över 150 000 kronor ska du redovisa inom 5 månader efter att programmet har avslutats.
 • Har du fått stöd för ett flerårigt program eller insats?
  Vid stöd för ett flerårigt program ska en prognos inför utbetalningen av stödet lämnas in varje år. Stöden redovisas sedan för ett år i taget senast 5 månader efter varje avslutat kalenderår.

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur: kultur@stockholm.se

Beslut om kulturstöd 2020-08-26

Belopp upp till 400 000 kronor

10TAL
Beviljat belopp: 400 000 kr

CINEMA QUEER
Beviljat belopp: 400 000 kr

STREETSTAR             
Beviljat belopp: 400 000 kr

Zirafa AB  
Beviljat belopp: 400 000 kr

JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 375 000 kr

LATINAMERIKANSKA FOLKTEATERN           
Beviljat belopp: 350 000 kr

DANS        
Beviljat belopp: 300 000 kr

KAMRATERNA            
Beviljat belopp: 300 000 kr

Live Art Collective MELO ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kr

M Hellkvist Sellén AB
Beviljat belopp: 300 000 kr

POTATOPOTATO
Beviljat belopp: 300 000 kr

SCEN KRISTOFFERSKOLAN
Beviljat belopp: 300 000 kr

Svensk Form Service Aktiebolag
Beviljat belopp: 300 000 kr

Virpi Pahkinen Dance Company ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kr

Ö2
Beviljat belopp: 300 000 kr

KULTURFÖRENINGEN DOTTERBOLAGET
Beviljat belopp: 250 000 kr

OPEN HOUSE STOCKHOLM
Beviljat belopp: 250 000 kr

TEATERKOMET
Beviljat belopp: 250 000 kr

CANDYLAND
Beviljat belopp: 240 000 kr

Coffeino AB
Beviljat belopp: 200 000 kr

FilmCentrum Distribution SWE AB
Beviljat belopp: 200 000 kr

Kiss My Trunk Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 200 000 kr

MUSIKCENTRUM ÖST
Beviljat belopp: 200 000 kr

SAMTIDA MUSIK KAMMARMUSIKFÖRENING
Beviljat belopp: 160 000 kr

ABENS, ALEKSANDRS
Beviljat belopp: 150 000 kr

Coccodrillo Musik Handelsbolag
Beviljat belopp: 150 000 kr

FRANSKA FILMFESTIVALEN
Beviljat belopp: 150 000 kr

FÖRENINGEN FÖR FRI IMPROVISERAD MUSIK FRIM
Beviljat belopp: 150 000 kr

Monsters of Film AB   
Beviljat belopp: 150 000 kr

MOSSUTSTÄLLNINGAR
Beviljat belopp: 150 000 kr

SITE- STOCKHOLM INTERNATIONAL THEATRE ON EXPORT
Beviljat belopp: 150 000 kr

GRANAT, PAULINA
Beviljat belopp: 125 000 kr

Anke laerenbergh
Beviljat belopp: 120 000 kr

MALMÖ ARAB FILMFESTIVAL – MAFF
Beviljat belopp: 110 000 kr

FEMKUL
Beviljat belopp: 100 000 kr

FÖRENINGEN NYA PYGMÉTEATERN
Beviljat belopp: 100 000 kr

FÖRENINGEN RERE
Beviljat belopp: 100 000 kr

Interim kultur AB/Apetrea              
Beviljat belopp: 100 000 kr

JELNEK - DANS OCH SCENKONST
Beviljat belopp: 100 000 kr

Släktet Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 100 000 kr

SVENSKA GALLERIFÖRBUNDET
Beviljat belopp: 100 000 kr

TEATERFÖRENINGEN CIRKUS TIGERBRAND
Beviljat belopp: 100 000 kr

KONSTMUSIKSYSTRAR
Beviljat belopp: 95 500 kr

LATINAMERIKANSKA FOLKTEATERN
Beviljat belopp: 90 600 kr

Interim kultur AB/Blomqvist          
Beviljat belopp: 80 000 kr

Barklund & Co AB
Beviljat belopp: 75 000 kr

TEATER TILLSAMMANS
Beviljat belopp: 75 000 kr

DANIELSSON GRIMSTAD, MOA
Beviljat belopp: 50 000 kr

Interim kultur AB (svb)/Gry Tingskog
Beviljat belopp: 50 000 kr

Interim kultur AB (svb)/Tyra Wigg
Beviljat belopp: 50 000 kr

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 45 000 kr

SJÖGREN, TOMAS
Beviljat belopp: 40 000 kr

NonStop Entertainment AB           
Beviljat belopp: 30 000 kr

PALMGREN, EMMA MOA KAROLINA
Beviljat belopp: 25 000 kr

Beslut om kulturstöd 2020-08-25

Belopp över 400 000 kronor

Folkoperan Aktiebolag
Beviljat belopp: 8 700 000 kr

STOCKHOLMS KVINNOHISTORISKA
Beviljat belopp: 5 000 000 kr

Stockholms filmfestival AB
Beviljat belopp: 2 100 000 kr

Tur Teatern ekonomisk förening
Beviljat belopp: 2 000 000 kr

FÖRENINGEN DOCKTEATERN TITTUT/2021
Beviljat belopp: 1 700 000 kr

TRIBUNALEN              
Beviljat belopp: 1 300 000 kr

Teater Giljotin AB       
Beviljat belopp: 1 000 000 kr

PANTOMIMTEATERN 
Beviljat belopp: 800 000 kr

LUMOR
Beviljat belopp: 600 000 kr

Pergah Co./Lotta Gahrton Prod.
Flerårigt stöd: 200 000 kr för 2020 och 400 000 kr för 2021

STOCKHOLM FRINGE FEST (STOFF)             
Beviljat belopp: 600 000 kr

FOLKETS BIO- STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Beviljat belopp: 550 000 kr

CCAP
Beviljat belopp: 500 000 kr

Kinematografen St Erik AB
Beviljat belopp: 500 000 kr

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Yrkesverksamma kulturaktörer

Uppdaterad