EU-projektstöd

Föreningar och organisationer i Stockholms stad kan söka stöd för omkostnader i samband med ansökningar till EU för konstnärligt intressanta projekt.

Det kan bland annat vara projekt som är konstnärligt intressanta eller nyskapande, stärker de nationella minoriteternas kultur eller motverkar rasism och diskriminering. Det kan också vara projekt som främjar mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.

Stödet kan sökas av

Föreningar och organisationer i Stockholm kan söka stöd för EU-projekt.

Stöd kan sökas för

 • omkostnader i samband med EU-ansökningar
 • en del i finansieringen av EU-projekt

 Vi ger inte stöd till projekt i efterhand. Notera att EU:s fonder kräver samarbeten mellan flera EU-länder.

Stödet är ett engångsstöd.

Ansök om stöd till EU-projekt

För att ansöka om stöd ska du använda en särskild blankett som du kan ladda ner eller beställa direkt från oss via telefon eller e-post.

Ansökningsblankett för EU-projektstöd, pdf

Ansökningsblankett för EU-projektstöd, word

Ansökningsdatum och besked 2020

Information om aktuella datum publiceras under våren 2020. 

Du som har sökt stöd får alltid svar via e-post inom en vecka efter att vi har fattat beslut. Vi lämnar inga förhandsbesked på din ansökan. 

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 12.00, dagtid, på ansökningsdatumet. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum. 

Ansökningsdatum och besked 2019

 • Ansökan med belopp över 50 000 och upp till 400 000 kronor
  Sök senast 27 september - Besked 20 januari 2020

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har.

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån våra bedömningsgrunder.

De generella villkoren är gemensamma för kulturförvaltningens stödformer.

 • Aktiviteten/verksamheten ska genomföras i Stockholms kommun.
 • Aktiviteten/verksamheten ska ha ett syfte som stämmer överens med syftet för stödet.
 • Aktiviteten/verksamheten måste äga rum först efter att din ansökan har blivit beviljad.
 • Du som söker stöd ska följa gällande svensk lagstiftning.
 • Alla former av kulturstöd omfattas av Stockholms stads styrdokument gällande demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt våldsbejakande extremism.
 • Verksamheten ska särskilt beakta sitt arbetsmiljöansvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier.
 • Du som söker stöd ska ha bankgiro, plusgiro eller bankkonto registrerat i organisationens namn.
 • Du som söker stöd ska vara registrerad hos Skatteverket och ha haft organisationsnummer i minst ett år.
 • Din ansökan ska göras utifrån kulturförvaltningens anvisningar.
 • Du som söker stöd kan komma att kontrolleras via Skatteverket, Kronofogden och andra myndigheter.
 • Religiösa och partipolitiska program kan inte få stöd.

Beroende på vilken organisationsform du har ska du bifoga olika handlingar. Handlingarna bifogar du som bilagor till din ansökan.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för olika organisationsformer.

Ideella föreningar


Ideella föreningar ska:

 • vara registrerade med organisationsnummer
 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar
 • bifoga senaste årsbokslut samt kopia på firmatecknares legitimation
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska den ideella föreningen vara registrerad som arbetsgivare.

Enskilda firmor


Enskilda firmor ska:

 • bifoga signerat senaste förenklade årsbokslut
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska den enskilda firman vara registrerad som arbetsgivare.

Handelsbolag och kommanditbolag


Handelsbolag och kommanditbolag ska:

 • bifoga signerat senaste årsbokslut
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska bolaget vara registrerat som arbetsgivare.

Ekonomiska föreningar


Ekonomiska föreningar ska:

 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar samt namn på revisor
 • bifoga signerad senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska föreningen vara registrerad som arbetsgivare.

Aktiebolag


Aktiebolag ska:

 • bifoga underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • bifoga verksamhetsberättelse
 • bifoga signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Bolagsverket

Stiftelser


Stiftelse ska:

 • bifoga stadgar
 • bifoga underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • bifoga verksamhetsberättelse
 • bifoga signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Länsstyrelsen.

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till EU-projekt använder vi oss av bedömningsgrunden om konstnärlig kvalitet.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi:

 • originalitet och yrkesskicklighet
 • angelägenhet och kontext
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utvecklar ett konstnärligt uttryck
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten förhåller sig till komplexitet och eftertanke
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utmanar rådande normer och strukturer
 • aktivitetens/verksamhetens långsiktiga värde.

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare.

Information om kommande tillfällen publiceras här under hösten 2019. 

Har du fått din ansökan beviljad?

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Detta gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet och hur du ska lämna in din redovisning efter att programmet är avslutat.

Skjuts projektet upp eller ändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan ska du skriftligen meddela det direkt till kulturförvaltningen. Om förändringarna är stora kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar.

Detsamma gäller om du inte använder det stöd du har fått beviljat eller får pengar över från stödet.

Senast två månader efter projektets genomförande måste du skicka in en redovisning av projektets genomförande. För redovisningen använder du en särskild redovisningsblankett och du måste redovisa hela projektbudgeten.

Redovisningsblankett för EU-projektstöd, pdf

Redovisningsblankett för EU-projektstöd, word

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur, kultur@stockholm.se

Beslut om EU-projektstöd 2019-12-17, belopp över 50 000 kronor upp till 400 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut och kompletteras med ytterligare beviljade ansökningar efter 20 januari 2020.

(Med reservation för felskrivning vid webbpublicering).

Historieberättarna
RAPPORT-Refugee Arts with Participants and Practioners Open to integRaTion 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2019-09-05, belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

(Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Färgfabriken
SYMBIOSIS                     
Beviljat belopp: 50 000 kronor

EU:s fonder och program

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur Professionella kulturaktörer

Uppdaterad