Ateljé- och studiostöd för konstnärer

Stockholms stads ateljé- och studiostöd kan sökas av dig som är yrkesverksam konstnär inom bild och form eller nyutexaminerad från konsthögskola. Stödet är ett engångsbelopp upp till 18 000 kronor per år under en treårsperiod.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för dig som konstnär att utveckla ditt konstnärliga arbete. Ansökningarna bedöms av handläggare på kulturförvaltningen och en referensgrupp.

Ansök om stöd

Du ansöker om stödet via vår e-tjänst. 

E-tjänsten åter igång

E-tjänsten för ateljé- och studiostöd är åter igång och du kan nu skicka in din ansökan. Med anledning av att e-tjänsten har varit stängd är ansökningstiden förlängd till måndag 11 november klockan 14.00.

Ansökningar som måste skickas in igen

Har du försökt att skicka in din ansökan mellan torsdag 7 november klockan 14.00 fram till 8 november klockan 13.00 måste du skicka in din ansökan igen via e-tjänsten. Du kommer då att få en bekräftelse via e-post att vi har tagit emot din ansökan.

Detta gäller även dig som gjort en ansökan under denna period och redan fått en bekräftelse på att din ansökan är registrerad.

Du kan söka för

  • del av hyra för ateljé/studio.

Det årliga beviljade stödet får max uppgå till 70 procent av årshyran. Ateljé- och studiostödet kan som mest uppgå till 18 000 kr per år. Stöd beviljas för en treårsperiod där summan beräknas utifrån angiven årshyra vid ansökningstillfället.

Du kan söka stödet om du

  • är folkbokförd i Stockholm stad
  • ateljén/studio är placerad i Stockholms kommun eller i Stockholms kranskommuner
  • har examen från konsthögskola alternativt kan påvisa omfattande yrkesmeriter från konstnärliga discipliner
  • har kvalificerad och dokumenterad yrkesverksamhet från de senaste fem åren.
  • är nyutexaminerad från en konsthögskola

Viktigt att tänka på när du söker stöd

  • till ansökan ska kopia på hyreskontrakt och aktuell hyresavi bifogas där årshyra, kvadratmeter och adress framgår. Om fler personer hyr in sig i samma lokal ska det specificeras.
  • till ansökan bifogas utbildningsbevis och förteckning över yrkesmeriter.
  • den sökande ska bifoga ett CV där kvalificerad och dokumenterad yrkesverksamhet från de senaste fem åren presenteras. Om den sökande under denna femårsperiod varit sjukskriven, föräldraledig eller verkat inom andra kunskap- och yrkesområden kopplat till konstnärskapet ska detta anges i ansökan.
  • till ansökan ska arbetsprover från de senaste fem åren bifogas via e-tjänsten. Arbetsproverna kan redovisas i form av bilder och med länk om det är rörlig bild eller ljud.

I samråd med en referensgrupp görs en bedömning av ansökningarna. Urvalet görs med hänsyn till kulturnämndens mål samt rådande budgetram för ateljé- och studiostödet.

Yrkesmeriter

De senaste fem årens yrkesmeriter. Till detta räknas utställningar, offentliga gestaltningar och aktiviteter, publikationer, stipendier och projektstöd. Meriterande är sammanhang där urvalet gjorts av professionell sakkunnig inom konstfältet.

Planerade projekt

Kommande projekt kopplat till konstnärskapet.

Fördjupning

Fördjupat arbete kopplat till den konstnärliga praktiken.

Nyutexaminerad från konsthögskola

Om den sökande är nyutexaminerad från en konsthögskola görs en särskild bedömning. Den sökande bedöms på såväl genomförd som planerad konstnärlig verksamhet. Den sökande uppmanas redovisa stipendier, ateljévistelser eller projektstöd med angivet projekt och plats. Meriterande är utställningar på konstnärliga plattformar, där den sökande aktivt deltagit i eller medverkat i produktion.

Har du fått din ansökan beviljad?

Om du flyttar till annan kommun, säger upp din ateljé/studio eller på annat sätt inte längre uppfyller villkoren för stödet, dras stödet in. Missbruk kan innebära återbetalningsskyldighet. Meddela därför alltid kulturförvaltningen om eventuella förändringar.

Enligt inkomstskattelagen 29 kapitel 5§ ska ett näringsbidrag tas upp om det används för en utgift som ska dras av. Detta betyder att en konstnär som bedriver näringsverksamhet har rätt till avdrag för hyra av ateljé/studio. Bidraget blir skattepliktigt i den bedrivna verksamheten. Kulturförvaltningen lämnar därför inkomstuppgifter till Skatteverket och kopia till de som beviljats ateljé- och studiostöd.

Kontakta Skatteverket för frågor om redovisning av näringsbidrag.

Skatteverket

Kulturförvaltningen har fattat beslut om att av totalt 268 sökande har 180 konstnärer beviljas stöd i årets omgång 2019-2021. Via kulturförvaltningens registrator kan du begära ut en sammanställning över beviljade ansökningar. 

Kulturförvaltningens registratur:
E-post: kultur@stockholm.se

Lediga ateljéer och ateljékö

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Professionella kulturaktörer

Uppdaterad