Tillstånd och tillsyn

Vill du starta en stadsodling utomhus, ett projekt på en fastighet eller producera och förädla livsmedel måste du förhålla dig till olika regler och tillstånd.

Regler för användning av mark

  • Om du vill starta en stadsodling på stadens mark behöver du kontakta den stadsdelsförvaltning som sköter marken du vill odla på och ingå ett särskilt brukaravtal.
  • Om du vill starta en odling på privat mark måste du kontakta markägaren.
  • Som privatperson kan du inte ensam starta en stadsodling på offentlig mark. Du behöver bilda en lokal förening och kontakta din stadsdel. Ett godkännande av vald plats och brukaravtalet mellan den odlande föreningen och kommunen krävs för att anlägga och bedriva stadsodling.
  • Driver du ett företag och vill anlägga en kommersiell odling på kommunens mark bör du söka markanvisning hos exploateringskontoret.

Regler för projekt på en fastighet

  • Om du gör förändringar på en befintlig byggnad kan bygglov krävas enligt plan- och bygglagen (2010:900). Att göra en väsentlig ändring i fastigheten, till exempel från kontor till odlingsverksamhet, kräver oftast ett bygglov.
  • Om du anlägger ett grönt tak eller en grön vägg på en fastighet behöver du kontrollera att det inte strider mot bestämmelser i den gällande detaljplanen. Viktigt är också att kontrollera byggnadens bärighet. Grönska får inte heller uppföras så att det försvårar synfältet i gatan för eventuell trafik, till exempel att den skymmer vägskyltar.

Regler för produktion och förädling av livsmedel

  • Miljöförvaltningen gör livsmedelskontroller om du säljer eller serverar dina produkter.
  • Miljötillstånd för att bedriva stadsodling krävs endast om verksamheten innehåller några moment som räknas som tillståndspliktig och miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808).
  • Det kan ställas krav på tillstånd, dispenser eller finnas andra restriktioner i miljöbalken för att anlägga en stadsodling, exempelvis inom skyddade områden och på förorenad mark.

Regler för hantering av livsmedel

Varje företagare ansvarar för att maten som säljs eller serveras är säker att äta och rätt märkt. Miljöförvaltningen gör regelbundna stickprov på restauranger, gatukök, livsmedelsindustri, butiker och andra livsmedelsföretag i Stockholm för att kontrollera att företagarna uppfyller lagstiftningens krav.

Om du odlar grönsaker för privat konsumtion omfattas du inte av livsmedelstillsyn.

Hantering av livsmedel

Kommunen och i vissa fall länsstyrelsen bedriver tillsyn över användningen av växtskyddsmedel och växtnäring om sådant används. Här är bland annat Jordbruksverket vägledande:

Regler för certifiering och märkning

Det kan finnas fördelar för dig som driver en stadsodling att eftersträva certifiering och miljömärkning.

Certifiering

Ett företag kan certifiera sig mot en vald standard för att visa att det uppfyller vissa krav. Kraven kan handla om miljöhänsyn, kvalitet, livsmedelssäkerhet eller arbetsmiljö. Inom dessa områden finns det olika standarder som företag kan certifiera sig mot, i synnerhet: ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000 och ISO 45001.

Den svenska kommittén Swedish Standards Institut SIS/TK 592 har arbetat fram den första standarden i Sverige som helt riktar sig till modern stadsodling: SS 193000 Urban hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion – Terminologi. Fler standarder planeras. Du kan vara med och påverka.

Märkning

Det finns en även en rad märkningar som företag kan följa för att visa att tjänster/varor uppnår en hög standard. I vissa avseenden kan denna standard vara högre än vad som erfordras av lagstiftningen.

Svanen miljömärkning

Svanen miljömärkning ger en uppfattning om en varas påverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Ett av kriterierna som Svanen använder handlar om närproducerade livsmedel som ställer krav på spårbarhet och avståndet mellan de olika platserna där en viss vara odlas och bearbetas. En Svanen-märkning beskriver således hur väl ett företag arbetar med energianvändning, avfallshantering och matsvinn.

Kravmärkning

En Kravmärkning innebär att en vara uppfyller flera olika slags krav gällande hälsa, djur och miljö. Genom att möta kraven som ställs på djuromsorg, klimat och socialt ansvar kan företag också säkerställa att de följer lagstiftning på EU-nivå. Krav innebär att odlingen är ekologisk och att miljön beaktas genom åtgärder för att klimatanpassa olika processer inom odlingen.

Tillsyn över miljöfarliga verksamheter

Stockholms stad utövar tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt kapitel 9 i miljöbalken, med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd. Staden utövar även tillsyn över avfallshanteringen enligt kapitel 15 i miljöbalken. Hit räknas bland annat bensinstationer, avfallsanläggningar och kemtvättar.

Miljötillsynen är liksom livsmedelskontrollen avgiftsbelagd. Bestämmelser om tillsyn finns i kapitel 26 i miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13).

Uppdaterad