Stadsodling inomhus

Efterfrågan på lokalproducerad och hållbar mat ökar. Har du funderat på att investera i klimatsäker urban odling inomhus? Stadsodling, även kallad jordbruk i kontrollerad inomhusmiljö (Controlled Environment Agriculture), blir allt vanligare. Den sker i växthus på tak eller inomhus där automatiserade system driver upp skördar året om.

Här finner du information om vad du kan odla, vilka odlingssystem och miljöer som finns samt underliggande tekniker.

Fördelar med stadsodling

Dessa är fördelarna med att driva stadsodling:

  • Kan odlas 365 dagar om året
  • Påverkas inte av dåligt väder, skadedjur och andra externa faktorer
  • Kräver inga bekämpningsmedel och gifter
  • Gynnar den lokala marknaden
  • Skapar nya arbetsplatser
  • Utnyttjar urbana kretsloppsystem för vatten, energi och näringsämnen

Detta kan du odla

De vanligaste grödorna som odlas i stadsmiljö är bladgrönsaker, mikrogrönt, örter, blommor och tomater. Odlingens lönsamhet varierar beroende på system, teknik och typ av gröda.

Några exempel:

  • Fysiskt korta grödor möjliggör vertikala odlingar i flera lager.
  • En kort tillväxtcykel möjliggör flera skördar.
  • Färska varor har ett högre värde när de odlas lokalt.
  • Odla fisk och grönsaker i kretslopp för att återvinna resurser.

Bladgrönsaker har till exempel en snabb tillväxtcykel vilket gör dem passande medan blommor och jordgubbar inte växer lika snabbt. Däremot kan de säljas dyrare.

Exempel på odlingssystem

Odling i jord är den klassiska växthustekniken. Den använder jord och organisk näring. Notera att endast odling i jord möjliggör en klassning som ekologisk odling.

Hydroponisk odling innebär att plantor odlas i vatten med näringslösning helt utan behov av jord. Grödor kan odlas med enbart deras rötter exponerade för näringslösningen, alternativt kan rötterna stödjas av perlit eller grus.

Akvaponisk odling innebär att man kombinerar odling av fisk och växter i slutna system. Plantor växer i vatten som använts för att kultivera vattenburet liv (vanligtvis fisk). Tekniken ger möjligheten att odla ett stort antal olika produkter och kräver inte ett mineralbaserat gödningsmedel.

Aeroponisk odling innebär att plantornas rötter hänger i luften och sprayas där med en näringslösning. Tekniken ger ett yteffektivt odlingssätt och möjliggör samtidigt snabba skördecykler.

Exempel på anläggningar för odling

Markbaserade växthus är den mest traditionella växthustypen. Plantorna odlas i jord där man tillför näringslösning. Växthuset styrs av ett kontrollerat inomhusklimat och är beroende av utomhusklimatets solljus.

Vertikala inomhusodlingar innebär fullt eller delvis instängda system med vertikala odlingsstrukturer. Plantor placeras exempelvis på hyllor som byggs på höjden. Odlingarna använder sig av artificiellt ljus för växterna. De kan vara hydro-, akva- eller aeroponiska.

Containerodlingar är självförsörjande, standardiserade odlingsenheter. De utnyttjar vertikala odlingsstrukturer och artificiellt ljus. Användningsområdena är oftast småskaliga odlingslösningar för fastighetskomplex eller kluster av sådana.

Odlingstekniker för inomhusodling

Olika odlingstekniker

Inomhusodlingar kan anläggas på eller i de flesta typer av fastigheter. Genom att integrera växthus på till exempel stora platta tak kan man utnyttja ljus och värme från solen för att odla under sommarhalvåret. Genom att integrera odling i en befintlig fastighet kan olika typer av kretslopp skapas ( retur av värme, CO2, vatten och näring).

Det är viktigt att ta reda på takets/golvens bärighet, brandskydd, hiss och transportvägar för producerat material.

Inomhusodlingar kräver energi till värme, belysning, ventilation och vattencirkulering. Belysningen är mest effektkrävande; du behöver ofta 3-fas ström (beroende på odlingens storlek).

Överskottsvärme kan med fördel återföras från närliggande verksamheter, till exempel kontor eller verkstad. Värmeväxling från luften från odlingen bör också återvinnas för att minska driftskostnaderna.

Växthus och solsken är inte längre nödvändiga för odlingar. Det går att tillföra ljus och tillvarata överskottsenergi från närliggande fastigheter och anläggningar. LED-armaturer och sofistikerade styr-och reglersystem gör det möjligt att odla växter året runt utan något solljus alls. Detta möjliggör etablering av odlingar i nästan vilken fastighet som helst samt i lokaler under mark.

Vatten är en viktig del av alla odlingar, för både odling och sköljning. Växter kan odlas i enbart vatten med en näringslösning (hydroponiska system). Alternativt kan du använda system som kombinerar vatten och substrat.

Hydroponisk odling kräver 80-90 procent mindre vatten än jordbaserade system, i och med att nästan allt vatten återcirkuleras.

Inför en ny odling i en fastighet behöver man ofta installera ett nytt ventilationssystem. Systemet bör vara ett FTX-system som kan återvinna värmen i från luften. I fastigheter med mycket folk kan koldioxidåtervinning vara en bra idé.

Med dagens sofistikerade datorstyrda reglersystem kan odling i princip skötas helt automatiskt. Belysnings- och bevattningsprogram kopplade till sensorer och termometrar kan driva odlingen och larma om något inte fungerar.

Att avfall är en resurs gäller i högsta grad för odlingar. Matrester kan bli näring för växter via kompost eller akvaponik. Komposten kan även användas för att generera värme och biogas.

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som löv, kvistar och liknande på den egna fastigheten. För att få kompostera köksavfall som matrester måste du däremot skicka en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen.

Biokol är ett effektivt näringslager som kan användas i både trädplantering och grönsaksodling. Det bidrar till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under hundratals år. På det sättet är biokol en viktig pusselbit för att motverka klimatförändringen.

Lär dig mer om olika odlingstekniker och företag

Växtnäring, hydroponik och bevattning

Stockholms Biokol

Företag inom teknik och system

Träffa teknikföretag som driver testbäddar hos Odlande stadsbasarer. Du som har ny teknik för växthus och annan cirkulär odling inomhus kan anmäla ditt företag att delta i projektet.

Kom i kontakt med företag som är verksamma inom energioptimering, systemintegration och förnybar energi.

Uppdaterad