Producera och sälja

Du som producerar och säljer livsmedel behöver följa en del regler. Här finner du information om vad som gäller för just dig.

Hur går jag tillväga för att påbörja försäljningen?

Kontakta Stockholms stad

Det är en god idé att kontakta Stockholms stads miljöförvaltning innan du börjar med försäljning av primärprodukter (produkter från jorden och naturen) oavsett om du är lantbrukare, jägare eller fiskare. Miljöförvaltningen kan bedöma om försäljningen behöver registreras eller inte.

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholms Län

Som primärproducent bör du kontakta länsstyrelsen för att eventuellt bli registrerad som livsmedelsföretagare i primärproduktionen. Länsstyrelsen bedömer om odlingen, uppfödningen, jakten eller fisket har sådan omfattning och kontinuitet att registrering krävs. I så fall ska du leva upp till de allmänna hygienreglerna för primärproduktion som finns i hygienförordningen.

Livsmedelslagstiftningen

Det finns två huvudsyften med livsmedelslagstiftningen:

 • Att skydda konsumenten från livsmedel som är otjänliga eller skadliga för hälsan
 • Att märkningen ska ge konsumenten tillräcklig information för att hen ska kunna göra egna och säkra val. Märkning, reklam och presentation av livsmedel får inte vilseleda konsumenten.

Primärproduktion

All primärproduktion och livsmedelsproduktion omfattas idag av Livsmedelslagstiftningen. Med primärproduktion menas odling och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter, som till exempel bär och svamp, musslor och kräftor omfattas också.

Gårdsförsäljning och torgförsäljning

Andra verksamheter utanför primärproduktionen, till exempel gårdsförsäljning eller torgförsäljning av primärprodukter ska i de allra flesta fall vara registrerade hos kommunen.

Är verksamheten ett livsmedelsföretag?

Viktigt att tänka på är att om verksamheten bedöms som ett livsmedelsföretag ska du även leva upp till livsmedelslagstiftningens krav, bland annat de allmänna hygienreglerna som finns i den så kallade hygienförordningen.

Vill du veta mer om livsmedelslagstiftningen? Läs mer på webbplatsen Tillstånd och tillsyn.

Det här får du sälja

Du får sälja små mängder frukt, bär, svamp, grönsaker och potatis utan några specifika krav, förutom att du ansvarar för att maten är säker. Stenmurklor ska vara förvällda enligt vedertagna metoder innan de får säljas. För att få sälja groddar måste du vara registrerad hos kommunen och leva upp till de allmänna hygienreglerna för primärproduktion som finns i hygienförordningen.

Du får sälja små mängder av följande animaliska produkter om de är säkra och uppfyller särskilda krav.

Honung:

 • En biodlare får leverera små mängder honung och andra primärprodukter från den egna biodlingen.
 • Små mängder är här en genomsnittlig årsvolym på 1 000 kg honung och andra primärprodukter.
 • De allmänna hygienreglerna för primärproduktion i hygienförordningen ska vara uppfyllda.
 • Honungen ska följa bestämmelserna i livsmedelsstandarden för honung när det gäller märkning och sammansättning.

Ägg:

 • Man får leverera små mängder ägg från hägnat fjäderfä, till exempel värphöns, vaktlar, gäss, änder, pärlhöns och kalkoner, liksom från hägnad vildfågel som fasaner, duvor, vaktlar och rapphöns.
 • Producenten ska uppfylla de allmänna hygienreglerna för primärproduktion i hygienförordningen.
 • Om man har fler än 200 djur ska man ta salmonellaprov enligt bestämmelserna om obligatorisk salmonellakontroll.
 • Äggen ska förvaras rent, torrt, fritt från främmande lukter, skyddas mot stötar och direkt solljus och vid jämn temperatur. Lämplig förvaringstemperatur för ägg är 8–15°C.
 • Äggen ska levereras senast 21 dagar efter att de är värpta.

Vid detaljhandelsförsäljning av fisk, kräftdjur och blötdjur ska konsumenten få information om handelsbeteckning, produktionsmetod och ursprung genom lämplig märkning eller affischering.

Bestämmelserna gäller inte om du säljer mindre mängder fisk direkt från fiskare eller odlare till konsument.

Ekologiska varor

Inom EU är huvudregeln att alla som producerar, bereder, förvarar, importerar eller exporterar ekologiska varor ska anmäla sig till ett godkänt kontrollorgan.

I Sverige krävs ingen anmälan eller kontroll för den som säljer ekologiska produkter direkt till konsument, under förutsättning att säljaren inte förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land – samtidigt säljer eller lagrar ekologiska och konventionella lösviktsvaror av samma slag.

Försäljning med undantag

Det mesta produktion av livsmedel lyder under hygienförordningen, men det finns undantag.

 • Du får sälja små mängder obearbetade primärprodukter på gården, torget, till detaljhandeln, vid bryggan och så vidare.
 • Du får inte sälja sylt eller saft, även om råvarorna kommer från din egen gård.
 • Bär, svamp och örter får inte vara torkade vid försäljning.
 • Om du vill sälja egna, bearbetade produkter eller inköpta produkter gäller inte undantaget från kraven i hygienförordningen. Då kan du till exempel etablera en gårdsbutik som registreras hos kommunen.

Uppdaterad