Integrationspaktens mål

Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar över 350 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.

En plattform för innovation och samhandling

Integrationspakten startade hösten 2019 utifrån idén att innovation och samhandling mellan olika samhällsaktörer är avgörande för att stärka inkluderingen och integrationen på arbetsmarknaden i Stockholm.

Visionen är att fler stockholmare ska kunna etableras på arbetsmarknaden och att fler arbetsgivare ska kunna nå efterfrågad kompetens.

Genom nätverket kopplas medlemmar till pågående aktiviteter, verksamheter och projekt som både staden och andra medlemmar i nätverket driver. Syftet är att ge större utväxling på medlemmarnas ambitioner och initiativ.

Integrationspakten ska underlätta medlemmarnas arbete med att testa, pröva och utvärdera nya idéer kring kompetensförsörjning, rekrytering och inkludering.

Integrationspakten har tre mål:

  1. Samla organisationer som vill bidra till integration i ett nätverk för samverkan och innovation
  2. Förstärka stadens arbete med att möta arbetsgivares efterfrågan på kompetens
  3. Förstärka stadens arbete med att korta vägen till svenska språket, utbildning och jobb

Aktiviteter med nytta för personer utanför arbetsmarknaden

De aktiviteter som sker inom nätverket syftar till att skapa värde och nytta för de stockholmare som står utanför arbetsmarknaden, med fokus på unga, nyanlända och utrikes födda, personer med funktionsnedsättningar och andra med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Resultat och uppföljning

Mellan 2020 och fram till maj 2021 har Integrationspakten bland annat lett till följande resultat:

  • 370 matchade mentorpar genom Stockholmsmentor
  • 30 nytecknade överenskommelser om Jobbpartner
  • 283 APL–platser till kombinationsutbildningar med inriktningen handel och vård– & omsorg
  • 88 anställningar hos jobbpartners
  • 4 genomförda yrkesförberedande utbildningar tillsammans med jobbpartners, leverantörer till staden och i jobbspår med Arbetsförmedlingen inom bland annat handel, bygg, energi, lokalvård.

Integrationspaktens målstruktur hjälper staden att styra och följa upp medlemsnätverket utifrån dess bidrag till stadens övergripande arbetsmarknads– och integrationspolitiska arbete.

Varje år tar staden tillsammans med medlemmarna fram en Aktivitetsplan för hela medlemsnätverket. Planen ska innehålla tids– och indikatorsatta aktiviteter med tydlig ansvarsfördelning. Uppföljning och utvärdering av Integrationspakten sker årligen.

Uppdaterad