Varför bli medlem?

Alla organisationer som vill bidra till Integrationspaktens mål och som ställer sig bakom Stockholms stads värdegrund och arbete för demokrati, icke–diskriminering, jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter kan bli medlemmar i Integrationspakten!

Integrationspakten erbjuder medlemmarna en plattform för

  • inspiration och kunskap
  • utbyte av idéer och erfarenheter
  • synliggörande av sitt engagemang
  • möjligheter till nya samarbeten och affärsmöjligheter
  • en tätare dialog med staden och möjlighet för fördjupat samarbete

Som medlem får du ta del av det senaste inom näringsliv, arbetsmarknad och integration i Stockholm genom nyhetsbrev samt digitala och fysiska medlemsträffar. Du får även tillgång till Integrationspaktens Linkedingrupp där du kan komma i kontakt med andra medlemmar, söka samarbetspartners samt informera om dina egna satsningar och projekt.

Efter anmälan matchas din organisation med rätt verksamheter och aktörer inom staden. En enklare kontroll sker av din organisation för att säkerställa seriositet och att den inte strider mot Stockholms stads värdegrund.

Två nivåer av medlemskap: Bas och Plus

Medlemskapet i Integrationspakten erbjuds i två nivåer:

  1. Medlemskap Bas: För medlemmar som främst är intresserade av nätverkande och omvärldsbevakning
  2. Medlemskap Plus: För medlemmar som vill bidra aktivt genom att bli Jobbpartner åt Stockholms stad

Jobbpartner är Stockholms stads modell för fördjupad samverkan med arbetsgivare och andra organisationer kring kompetensförsörjning, inkludering och integration. Partnerskapet syftar till att formalisera och skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete mellan staden och externa samarbetsparter.

Ett jobbpartnerskap kan omfatta samverkan kring exempelvis uppstart av jobbspår och nya utbildningar inom vuxenutbildningen, samarbete kring breddad rekrytering, samverkan med pågående projekt inom staden, engagemang i stadens mentorskapsprogram eller samverkansprojekt utifrån medlemmarnas initierade idéer. En fjärdedel av medlemmarna i Integrationspakten är Plusmedlemmar/Jobbpartners.

Medlemmarna i Integrationspakten bidrar till integration och inkludering på olika sätt:

  • Civilsamhällesorganisationer kan bidra med direktkontakt och fördjupad kännedom om målgruppen samt utbildning och andra förberedande insatser.
  • Arbetsgivare inom privat sektor kan erbjuda anställningsmöjligheter eller arbetsgivarnära aktiviteter som studiebesök, mentorskap, praktik– och APL–platser.
  • Organisationer inom offentlig sektor kan bidra med kunskap, möjligheter till samverkan och stöd för att realisera andra medlemmars idéer – eller som arbetsgivare.

Alla medlemmar uppmuntras att delta i medlemsträffar, att använda nätverket för att bjuda in till egna aktiviteter och initiativ samt agera ambassadörer för nätverket och kommunicera sitt engagemang via egna kommunikationskanaler.

Uppdaterad