Integrationspaktens medlemmar

Integrationspakten är ett unikt nätverk med medlemmar från privat näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor som alla har en sak gemensamt – viljan att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad.

Läs mer om hur medlemmar i Integrationspakten drar sitt strå till Stockholm

Stadens första omvända mentorprogram där mentor och adept byter plats, har just avslutats och utvärderingen visar att 100 % av deltagarna, både mentorer och adepter, kan rekommendera konceptet! I programmet har nyanlända haft rollen som mentorer till chefer på energibolaget Stockholm Exergi.

Integrationspakten har tidigare berättat om Stockholmsmentor, stadens satsning som samlar tre olika program; yrke-, språk- och ungdomsmentor. Omvänt mentorprogram är det nyaste utvecklingsspåret inom Stockholmsmentor och syftar till att skapa interkulturella utbyten som ökar förståelse för andra synsätt och värderingar, men också belysa hur en mångfald av perspektiv kan bidra till nya affärsmöjligheter.

Idén till omvänt mentorprogram kommer från ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholm Exergi, som också är medlem i Integrationspakten. Programmet inleddes i våras med gemensam workshop om coaching och mentorskap. De sex mentorsparen möttes därefter digitalt minst en gång i månaden från april till november, med undantag för juli månad.

Feedback från avslutningseventet visar på stor nöjdhet från både mentorer och adepter. Paren är mycket positiva till upplägget och resultaten matchar också förväntat syfte och mål. Mötena upplevs som intressanta och meningsfulla. Dialogerna har öppnat perspektiv och skapat förståelse – men också byggt personliga relationer. Rollerna i det omvända programmet har ibland varit svåra att särskilja, men det har inte heller upplevts som viktigt då det har skett ett gemensamt coachande. Alla har berikats med ny kunskap och deltagarna upplever en personlig utveckling.

Framförallt har programmet möjliggjort nätverkande mellan människor med olika bakgrund som kanske annars inte hade mötts. Mentorerna kommer från bland annat Syrien, Indien och Kroatien, och de flesta har en längre utbildningsbakgrund. Adepterna på Stockholms Exergi har fått konkreta insikter om hur det är att komma som ny till Sverige och vara arbetssökande, och svårigheten att förstå en ny kultur och normer. Inte minst företagskulturen på svenska arbetsplatser. Till exempel kan chefernas coachande förhållningssätt vara förvirrande för den som är van vid mer auktoritärt förhållningssätt.

Ulrika Hällgren är samordnare för Stockholmsmentor. Hon och Stockholm Exergi hoppas att den uppskattade piloten ska inspirera fler att vilja prova konceptet. För Stockholm Exergi har deras medverkan i programmet inneburit stärkta förutsättningar att möjliggöra mångfald och en inkluderande företagskultur.

Mentorprogrammen blir ännu viktigare i en tid då många känner sig isolerade. Ulrika uppmanar alla, både företag och privatpersoner som är intresserade av omvänt- eller ordinarie mentorprogram, att höra av sig. Det kostar inget att vara med och upplägget koordineras av staden.

– Mentorprogrammen bidrar till stadens mål om ett inkluderande Stockholm för alla. Interkulturella utbyten mellan företag och invånare i staden bidrar också till att stärka regionens affärsliv och attraktivitet. Och sist men inte minst skapar programmen angelägna möten mellan olika kulturer och upplevs mycket givande från båda håll!

Varför är tilliten till myndigheter stor i Sverige? Är det svenska sjukvårdssystemet tillgängligt för alla? Bestämmer barnen i svenska familjer?
Det är några exempel på frågeställningar i sju korta filmsekvenser som Studieförbundet Vuxenskolan lanserat under titeln ”Lita på Sverige”. Här lyfts frågor om Sverige, olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Filmerna finns textade på flera språk och berättar om civilsamhället, sjukvården, familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk.

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Filmerna har finansierats via Länsstyrelsen och är tillgängliga för alla att använda utan kostnad.
Marielle Peterson, projektledare hos Studieförbundet Vuxenskolan, förklarar att filmerna ska ses som underlag för samtal och reflektion. Innan årsskiftet kommer också ett studiematerial för samtal i studiecirkelform eller språkcafé.

– Vi bär alla på fördomar och föreställningar om allt möjligt. Och om dessa får frodas fritt utan att möta motstånd är risken att de cementeras och blir till ”sanningar”. Vi vill bidra till att väcka tankar om funktioner och fenomen i Svenska samhället och lyfta frågeställningar som leder till djupare samtal och förhoppningsvis vidgade perspektiv. Genom att förstå många små och ibland konstiga fenomen, bygger vi upp en förståelse för hur ett samhälle fungerar och kan vara med och driva både förändring och utveckling.

Under sommaren har ensamkommande och nyanlända ungdomar genom samarbete mellan Ensamkommandes Förbund, Rädda barnen och Stockholms stad erbjudits möjlighet att få delta i datakurser. Syftet med samarbetet var att fånga grupper av ungdomar som befinner sig i en mycket osäker situation på arbetsmarknaden – och samtidigt kunna rusta dem med kompetenshöjande kunskaper i Word, Power Point, Excel, Outlook och Teams. 

Efterfrågan var stor och sommarens kurstillfällen blev fullbokade inom loppet av två dagar. Totalt deltog 45 ungdomar, varav 15 tjejer och 30 killar och sammantaget 138 kursdiplom delades ut under sommaren. På eftermiddagar efter kurstillfällena erbjöds deltagarna möjlighet till indviduellt stöd och fritidsaktiviteter vid stadens verksamheter. 

– Grundläggande datakunskap är något som förväntas både inom skolan och arbetslivet, men många nyanlända ungdomar har inte haft tillgång till en dator under sin uppväxt och saknar därför detta. Det stora intresset för sommarkursen var över förväntan och visar att det finns ett stort behov bland ungdomarna. Samarbetet mellan oss, Rädda barnen och Stockholms stad fungerade utmärkt och vi hoppas att det ska finnas resurser och mjöighet att göra detta igen, säger Benjamin Fayzi, Processledare på Ensamkommandes Förbund Stockholm.

Integrationspaktsmedlemmarna Reach for change och BLING Start-up har beviljats stöd från postkodsstiftelsen för att arbeta för en mer inkluderande social innovationssektor. Tillsammans med Stockholms stad och via Integrationspakten ska organisationerna utveckla samarbeten med lokala organisationer, offentlig sektor och privat näringsliv med syfte att nå ut mer effektivt och långsiktigt. Målet är att synliggöra och stötta samhällsförändrande lösningar utvecklade av sociala entrepenörer som verkar i områden med socioekonomiska utmaningar.

– Under 10 års tid har Reach for change arbetat med att identifiera och stötta sociala entrepenörer i Sverige och runtom i världen. Vi ser gång på gång att de närmaste utmaningarna är de som är bäst läpade för att lösa dem. Vi ser också att det finns strukturella utmaningar som gör det svårare för vissa beroende på vart man växer upp att få tillgång  till kapacitetsbyggande stöd, nätverk och kapital. Detta gör att samhället går miste om sociala innovationer med potential att skapa riktigt förändring. Arbetet har precis börjat och vi ser med spänning fram emot hösten, säger Niclas Wallberg, Sverigechef för Reach for change. 

Vill du veta mer om initativet? Kontakta Niclas Wallberg, Reach for change

E-post: niclas.wallberg@reachforchange.org

Systembolaget är medlem i Integrationspakten och Jobbpartner till Stockholms stad. Under 2019 inledde Systembolaget, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad en dialog om att starta ett jobbspår. Ett jobbspår är ett initiativ för nyanlända att snabbare komma in på arbetsmarknaden inom yrken där det finns behov av arbetskraft. Konkret handlar det om att kombinera en snabbutbildning med språkträning och praktik.

Under våren konkretiserades samarbetet genom en workshop med butiks- och områdeschefer. Här fångades goda idéer och praktiska förutsättningar upp för att på bästa sätt utforma ett jobbspår anpassat till Systembolagets förutsättningar. Jobbspåret pågick sedan mellan 2 mars och 28 maj och omfattade 25 dagars teori och 25 dagars praktik. Arbetsförmedlingen bidrog med arbetsmarknadsutbildning i service och försäljning som anpassades efter Systembolagets önskemål. Systembolaget erbjöd studiebesök och egna interna digitala utbildningar. Stockholms stad bidrag var bland annat utbildning i coaching och mentorskap på arbetsplatsen (CMA) för alla handledare och butikschefer.

De sökande rekryterades från Arbetsförmedlingen och Stockholms stads Jobbtorg och jobbspåret resulterade i att 12 personer nu fått sommarjobb på Systembolaget. Samverkan mellan de tre parterna har varit lyckat och nu planeras för ytterligare framtida samarbeten.

I Integrationspodden möter Just Arrived's VD Sofi Fridland integrationshjältar och utrikesfödda talanger för att djupdyka i det ibland kontroversiella ämnet integration. Podden lanserades under våren och har hittills gästats av allt ifrån inspirerande entreprenörer som Saied Esmaeilzadeh till riksdagsledamöter som Leila Ali Elmi. Du hittar Integrationspodden på Spotify eller i podcastappen.

- Med tanke på allt som händer i världen känns vår podd om möjligt ännu mer relevant och viktig just nu och vi ser fram emot alla intressanta personer som planeras gästa oss framöver, säger Sofri Fridland, VD på Just Arrived.

Jobbfestivalen är en mötesplats för arbetssökande och företag med rekryteringsbehov samt organisationer som erbjuder verktyg för ökad mångfald och minskad diskriminering. Jobbfestivalen som skulle arrangerats i Kungsträdgården den 25 maj har flyttats fram till 2021 på grund av pandemin. Istället anordnade Jobbfestivalen tillsammans med Yrkesdörren en digital nätverkslunch samma dag. 40 möten mellan nya och etablerade svenskar genomfördes under en timme. De etablerade upplevde att de kunde tipsa om CV-förbättringar och hur arbetsmarknaden fungerar inom den egna branschen. Deltagarna upplevde att de hade breddat sitt yrkesrelaterade nätverk, lärt sig mer om rekryteringsprocesser inom branschen samt kommit ett steg närmre ett jobb motsvarande den egna kompetensen.

- Syftet var att skapa möten mellan etablerade och nya svenskar, 87 % av deltagarna känner att mötet förbättrat deras chanser på arbetsmarknaden, en timme gör skillnad på riktigt, säger Mats Wernheim, initiativtagare till Jobbfestivalen.

Under våren har Spotify och Stockholms stad inlett ett samarbete kring Stockholmsmentor. Fjorton av Spotifys medarbetare blev i april matchade med varsin adept och programmet är nu i full gång.

- Vi hoppas att vårt engagemang i Integrationspakten bidrar till integrationen på Stockholms arbetsmarknad. Att utveckla sitt nätverk är en viktig nyckel till arbetslivet, vilket ger möjlighet att stärka integrationen i samhället. Genom det här initiativet bidrar vi till att tillvarata den potential som många av våra nya Stockholmare har och där vi dessutom får chansen att attrahera viktig kompetens. Därför valde vi att delta i mentorprogrammet där våra medarbetare får en möjlighet att träffa och inspirera de som valt att gå med i programmet. Internt har vi mötts av ett fantastiskt engagemang och stort intresse i att utbyta erfarenheter med de som idag står utanför arbetsmarknaden, vilket är väldigt inspirerande då det visar att det finns en vilja hos våra medarbetare att vara med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Integrationspakten och dess medlemmar fortsätta hitta nya lösningar för att bidra till en bättre fungerande integration där all den kompetens vi ser också kommer till sin fulla rätt, säger Katarina Berg, CHRO på Spotify

Stockholm Exergi har tillsammans med Stockholms stad startat ett omvänt mentorskapsprogram, där personer i Stockholm Exergis ledning intar rollen som adepter och blir matchade mot handplockade mentorer från programmet Stockholmsmentor, programmet Svenska för akademiker och ett företag från Integrationspakten. Syftet är att skapa möten mellan människor som annars kanske inte hade träffats och genom det öka förståelsen för andra synsätt, värderingar och kulturer. Programmets mål är att såväl adepter som mentorer får personlig utveckling, ny kunskap och ett större nätverk.

- Vi är väldigt stolta över det här initiativet som vi gör tillsammans med Stockholms stad. Det är en viktig pusselbit i vårt arbete med att vara en inkluderande arbetsplats som speglar mångfalden i Stockholm, säger Anna Leander, HR- och hållbarhetsdirektör Stockholm Exergi.

Anställningsmöjligheter

Nyanlända som IT-värdar och andra anställningsmöjligheter för människor utanför arbetsmarknaden, språkcaféer och läxhjälp. Stockholms stadsbibliotek erbjuder mycket mer än utlåning av böcker. Samhällsuppdraget väger tungt och nya samarbetspartners välkomnas!

För snart hundra år sedan invigdes Stockholms första stadsbibliotek på Sveavägen. Idag är våra stadsbibliotek 39 till antalet, en verksamhet som formas och utvecklas efter samhällets behov och självklar medlem i Integrationspakten. Martin Havström, Biträdande avdelningschef för Stockholms stadsbibliotek berättar om bibliotekens uppdrag idag:

- Biblioteken har en samhällsbärande funktion snarlik medborgarkontorens och samhällsuppdraget har en större tyngd i vår verksamhet idag. Ett av de utpekade uppdragen är att minska den digitala klyftan i samhället. Alla har inte en egen dator hemma.

En del av ordinarie samverkan

Idén om att erbjuda unga nyanlända en ingång till arbetsmarknaden genom en kommunal visstidsanställning som It-värd inleddes i projektform 2017, men är numera en del av ordinarie samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och biblioteken.

Hittills har biblioteken erbjudit runt 150 unga nyanlända en anställning som IT-värd och ett stort antal av dem har därefter gått direkt till den ordinarie arbetsmarknaden eller studier. En av arbetsmarknadspolitikens mest lyckade satsningar, summerar Martin Hafström.

- Genom att erbjuda nyanlända en anställning som IT-värd på våra bibliotek kan vi bidra till integration och samtidigt fullfölja vårt uppdrag att minska det digitala glappet. IT-värdarna är oerhört uppskattade av både besökare och ordinarie personal. Efter avslutad anställning har några av dem kunnat söka våra ordinarie tjänster och är nu anställda på ett bibliotek.

Vi möter före detta IT-värden Osama Al Saleh utanför Tranströmerbiblioteket på Medborgarplatsen. Snön är efterlängtad, Osama har tillbringat en vinter i Norrland. Född och uppvuxen i Syrien kom han ensam till Sverige 2015. Från huvudstaden Damaskus till en liten by i Jämtland, innan resan så småningom gick vidare till Stockholm, SFI-studier och en anställning som IT-värd.

- Jobbet som IT-värd var mitt första i Sverige och det tog mitt språk till en ny nivå. Jag var nyfiken, försökte lära mig allt och lyssnade noga på vilka ord som mina kollegor använde. På SFI lärde jag mig grammatik och att läsa, men på biblioteket fick jag möjlighet att prata och utveckla min svenska.

I Syrien läste Osama ekonomi, men har alltid varit intresserad av datorer och mobiltelefoni. Inför arbetet som IT-värd gick han en kortare utbildning, men surfade också runt på nätet och lärde sig mycket själv.

- Som IT-värd hjälpte jag bibliotekets besökare med att skaffa mejladress, skriva ut papper eller hur deras mobil fungerar. Det är ett serviceyrke och har lärt mig många nya ord och nyanser i språket.

Nu har han fått en tillsvidaretjänst som biblioteksassistent och är själv handledare åt fem nya medarbetare.
Han tog tidigt under pandemin initiativ till att starta språkcafé online och var också en av dem som bemannade vägledningstjänsten digitalhjälp.online.

- Genom min bakgrund vet jag vad nya medarbetare behöver för stöd och jag har fått gå stadens coach- och mentorutbildning. För mig var det också viktigt att våra språkcaféer vänder sig till nybörjare, inte nyanlända - då det finns många människor som varit här länge utan att kunna språket. Idag är våra språkcaféer fullbokade och snart startar vi ett för nyanlända ungdomar där vi kommer att prata om ämnen som berör dem, som arbetsliv, framtid och kärlek.

Stockholmsjobb - ett samlingsnamn

Stockholmsjobb är ett samlingsnamn för en kommunal arbetsmarknadsinsats med en tidsbegränsad anställning som också kan kombineras med utbildning. IT-värd är en variant, men biblioteken erbjuder flera Stockholmsjobb med enklare arbetsuppgifter.

Psykisk eller fysisk ohälsa, funktionsvariation eller utmaningar med språket kan vara en av många anledningar till varför människor hamnar utanför arbetsmarknaden och behöver en trygg ingång för att komma tillbaka.

Stockholmsjobben har stor betydelse både för dem som får en ingång till arbetslivet men också för ordinarie personal som upplever en ökad mångfald i verksamhetens arbetsgrupper, vilket även uppskattas av besökarna, berättar Martin.

- För oss är det viktigt att vår verksamhet speglar hur befolkningssammansättningen ser ut, vilket numera också avspeglar sig på vårt sätt att rekrytera. Det är till exempel en oerhörd tillgång att ha medarbetare som pratar något av våra stora invandrarspråk.

Under pandemin har biblioteken varit snabba med att flytta sin verksamhet online, alla aktiviteter, läxhjälp såväl som den klassiska sagostunden har blivit digitala. Som en del i arbetet med att minska digital segregation samarbetar biblioteken idag med Nordea, som också är medlem i Integrationspakten.

Volontärer från Nordea erbjuder bibliotekens besökare bankoberoende digital coachning med att till exempel skaffa bank-id och swish. Martin ser gärna fler samarbetsparters.

- Integration är och kommer att vara en oerhört viktig fråga för Stockholm framöver och vi är glada att vara medlem i Integrationspakten som vi ser som en naturlig utveckling av vårt strukturerade samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen kring olika anställningsmöjligheter. Vi ser också Integrationspakten som en möjlig kontaktyta för att hitta fler samarbetspartners som vill bidra till en inkluderande verksamhet.

Har din organisation en idé?

Har din organisation en idé som går i linje med bibliotekens inkluderande verksamhet? Mejla till Stadsbiblioteket.

E-post: stadsbiblioteket@stockholm.se

 

Sommarjobbsmässa

Den 16 februari välkomnar Samhällsmatchen och Stena Fastigheter alla ungdomar i Stockholm mellan 16 och 21 år till en sommarjobbsmässa genom ett digitalt liveevent från Tele2 Arena. Företag och kommuner med anställningsbehov kommer att vara på plats och inspirationsföreläsare utlovas.

Samhällsmatchen är samlingsnamnet för Hammarby Fotbolls insatser i samhället. För tredje året i rad arrangerar Samhällsmatchen tillsammans med Stena Fastigheter, som båda är medlemmar i Integrationspakten, en sommarjobbsmässa för ungdomar.

Varför arrangerar en fotbollsklubb och ett fastighetsbolag en jobbmässa för ungdomar? Abel Abraham är CSR Manager på Hammarby Fotboll och har ett kort och kraftfullt svar; ”för att vi vill och vi kan”.

- Vi har en enorm kraft i vårt varumärke och vill inte begränsa oss till bara fotboll utan kan göra mer för samhället på olika plan. Vi har en trovärdighet och legitimitet hos ungdomarna, pratar deras språk och har lätt att attrahera målgruppen. Tillsammans med vår huvudpartner, Stena Fastigheter, har vi ett nätverk av företagskontakter som kan bidra till att ungdomar får möjlighet till ett sommarjobb.

Förra årets mässa samlade runt 1000 ungdomar och ett stort antal engagerade arbetsgivare på Tele2 Arena. Men med pandemin förvann många arbetsgivares möjlighet att anställa. Ändå genererade fjolårets sommarjobbsmässa feriejobb åt flera ungdomar, berättar Abel.

Digitalt liveevent

Inför årets mässa har arrangörerna varit tvungna att tänka nytt. Resultatet blir ett digitalt liveevent med moderator som intervjuar arbetsgivare på plats på Tele2 Arena, medan ungdomarna följer eventet via länk.

Stockholms stad är också med som utställare med målet att kunna erbjuda runt 9000 feriejobb till skolungdomar under året - för många det allra första jobbet. Att anordna en sommarjobbsmässa är viktigare än någonsin, i en tid som denna, sammanfattar Abel.

Stena Fastigheter samarbetar med flera aktörer för att barn och ungdomar i företagets bostadsområden ska ha tillgång till en aktiv och rolig fritid. Men de kan också erbjuda ungdomar en ingång till arbetsmarknaden.
Sarah Pettersson arbetar som relationsförvaltare hos Stena Fastigheter och berättar om engagemanget bakom sommarjobbsmässan:

- För Stena Fastigheter är det viktigt att möjliggöra för ungdomar att få en första rad i sitt CV. Vi erbjuder sedan flera år tillbaka sommarjobb och praktik hos oss och från och med i år kommer vi även att erbjuda arbetstillfällen på andra lov samt extrajobb.

Näringsliv och kommunen behöver samverka

Om fler ska få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden behöver näringsliv och kommunen samverka för att hitta nya vägar, erfar Sarah.

- Integrationspakten är just ett sådant nätverk som gör det möjligt för oss att hitta nya innovativa sätt att samarbeta och på så sätt gynna arbetsmarknaden i Stockholm.

För Hammarby Fotboll är det också viktigt och givande att medverka i Integrationspakten, förklarar Abel. Samhällsmatchen har som mål att initiera tre årliga rekryteringsevent och näst på tur står Karriärdagen med preliminärt datum i maj. Medlemmar i Integrationspakten med anställningsbehov får gärna lämna sin intresseanmälan för eventet.

- Integrationspakten ger oss möjligheten att träffa likasinnade som, precis som vi, vill vara med och bidra till en bättre samhällsutveckling för invånarna i Stockholm. Stadsutveckling kräver samverkan och för oss inom Hammarby Fotboll är detta en självklarhet.

Här kan du läsa mer om Samhällsmatchen och årets sommarjobbsmässa

Har ditt företag anställningsbehov och vill medverka på Karrriärdagen?

Mejla Abel Abraham

E-postadress: abel.abraham@hammarbyfotboll.se

Läs mer om sommarjobb hos Stena Fastigheter

Right To Play ska hitta hållbara vägar mot arbete och jämlikhet

Nyanlända unga tjejer stöter på flest hinder vid etablering på arbetsmarknaden. Right To Play har beviljats ESF-medel för att tillsammans med målgruppen och arbetsgivare identifiera utmaningar och hitta hållbara vägar mot arbete och jämlikhet.

Right To Play är en global organisation som använder lekens och idrottens kraft för att utbilda och stärka barn och unga. Verksamheten i Stockholm arbetar med och för utsatta ungdomar mellan 16 – 24 år, i syfte att motverka diskriminering och skapa långsiktig inkludering i samhället.

I samarbete med kommuner, företag och idrottsorganisationer anordnas aktiviteter och program som bidrar till stärkt självkänsla, utökat nätverk, bättre språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet.

Josefine Thorén, projektledare på Right To Play, berättar att verksamheten sedan hösten 2018 genererat över 300 jobb för ungdomar i och runt om Stockholm. På en arbetsmarknad hårt drabbad av pandemin, är dock nyanlända ungdomar en utsatt grupp – och tjejerna har det tuffast.

Projektmedel bevlijats för att nå resultat

Nu har Right To Play beviljats projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra en förstudie kring nyanlända tjejers inträde på arbetsmarknaden.

Hindren är ofta många och komplexa, och kräver innovativa lösningar. Projektets referensgrupper kommer att bestå av både arbetsgivare och tjejer från målgruppen. Även Stockholms stad är genom Arbetsmarknadsförvaltningen part i projektet och kommer att medverka i förstudien genom att bidra med insikter och nätverk.

- Syftet med förstudien är att ta reda på vilka hinder som står mellan nyanlända tjejer och arbetsmarknaden, samt att identifiera möjliga lösningar som kan röja dessa. Tjejerna kommer vara högst delaktiga i förstudien som experter på sina egna frågor, vilket även mottagarsidan kommer att vara, genom arbetsgivare och stadens representanter.

Right To Play är medlem i Integrationspakten och har inlett ett fördjupat samarbete med staden genom ett Jobbparterskap. Nu öppnar de även upp möjligheten för Integrationspaktens medlemmar att vara delaktiga i förstudien genom att bidra med erfarenhet från arbetsgivarnas sida.

- Forskning visar att arbetsplatser som anammar mångfald är mer innovativa och ekonomiskt lönsamma. Vi ser därmed att det är viktigt att vi krokar arm och tar fram lösningar som är förankrade hos alla parter så att vi identifierar hållbara lösningar som bär oss och skapar verklig förändring.

Läs mer om Right To Play i Stockholm

E-post: jthoren@righttoplay.com

 

Alla medlemmar i Integrationspakten

Uppdaterad