Integrationspaktens medlemmar

Integrationspakten är ett unikt nätverk med medlemmar från privat näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor som alla har en sak gemensamt – viljan att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad.

Läs mer om hur medlemmar i Integrationspakten drar sitt strå till Stockholm

Stadens första omvända mentorprogram där mentor och adept byter plats, har just avslutats och utvärderingen visar att 100 % av deltagarna, både mentorer och adepter, kan rekommendera konceptet! I programmet har nyanlända haft rollen som mentorer till chefer på energibolaget Stockholm Exergi.

Integrationspakten har tidigare berättat om Stockholmsmentor, stadens satsning som samlar tre olika program; yrke-, språk- och ungdomsmentor. Omvänt mentorprogram är det nyaste utvecklingsspåret inom Stockholmsmentor och syftar till att skapa interkulturella utbyten som ökar förståelse för andra synsätt och värderingar, men också belysa hur en mångfald av perspektiv kan bidra till nya affärsmöjligheter.

Idén till omvänt mentorprogram kommer från ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholm Exergi, som också är medlem i Integrationspakten. Programmet inleddes i våras med gemensam workshop om coaching och mentorskap. De sex mentorsparen möttes därefter digitalt minst en gång i månaden från april till november, med undantag för juli månad.

Feedback från avslutningseventet visar på stor nöjdhet från både mentorer och adepter. Paren är mycket positiva till upplägget och resultaten matchar också förväntat syfte och mål. Mötena upplevs som intressanta och meningsfulla. Dialogerna har öppnat perspektiv och skapat förståelse – men också byggt personliga relationer. Rollerna i det omvända programmet har ibland varit svåra att särskilja, men det har inte heller upplevts som viktigt då det har skett ett gemensamt coachande. Alla har berikats med ny kunskap och deltagarna upplever en personlig utveckling.

Framförallt har programmet möjliggjort nätverkande mellan människor med olika bakgrund som kanske annars inte hade mötts. Mentorerna kommer från bland annat Syrien, Indien och Kroatien, och de flesta har en längre utbildningsbakgrund. Adepterna på Stockholms Exergi har fått konkreta insikter om hur det är att komma som ny till Sverige och vara arbetssökande, och svårigheten att förstå en ny kultur och normer. Inte minst företagskulturen på svenska arbetsplatser. Till exempel kan chefernas coachande förhållningssätt vara förvirrande för den som är van vid mer auktoritärt förhållningssätt.

Ulrika Hällgren är samordnare för Stockholmsmentor. Hon och Stockholm Exergi hoppas att den uppskattade piloten ska inspirera fler att vilja prova konceptet. För Stockholm Exergi har deras medverkan i programmet inneburit stärkta förutsättningar att möjliggöra mångfald och en inkluderande företagskultur.

Mentorprogrammen blir ännu viktigare i en tid då många känner sig isolerade. Ulrika uppmanar alla, både företag och privatpersoner som är intresserade av omvänt- eller ordinarie mentorprogram, att höra av sig. Det kostar inget att vara med och upplägget koordineras av staden.

– Mentorprogrammen bidrar till stadens mål om ett inkluderande Stockholm för alla. Interkulturella utbyten mellan företag och invånare i staden bidrar också till att stärka regionens affärsliv och attraktivitet. Och sist men inte minst skapar programmen angelägna möten mellan olika kulturer och upplevs mycket givande från båda håll!

Varför är tilliten till myndigheter stor i Sverige? Är det svenska sjukvårdssystemet tillgängligt för alla? Bestämmer barnen i svenska familjer?
Det är några exempel på frågeställningar i sju korta filmsekvenser som Studieförbundet Vuxenskolan lanserat under titeln ”Lita på Sverige”. Här lyfts frågor om Sverige, olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Filmerna finns textade på flera språk och berättar om civilsamhället, sjukvården, familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk.

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Filmerna har finansierats via Länsstyrelsen och är tillgängliga för alla att använda utan kostnad.
Marielle Peterson, projektledare hos Studieförbundet Vuxenskolan, förklarar att filmerna ska ses som underlag för samtal och reflektion. Innan årsskiftet kommer också ett studiematerial för samtal i studiecirkelform eller språkcafé.

– Vi bär alla på fördomar och föreställningar om allt möjligt. Och om dessa får frodas fritt utan att möta motstånd är risken att de cementeras och blir till ”sanningar”. Vi vill bidra till att väcka tankar om funktioner och fenomen i Svenska samhället och lyfta frågeställningar som leder till djupare samtal och förhoppningsvis vidgade perspektiv. Genom att förstå många små och ibland konstiga fenomen, bygger vi upp en förståelse för hur ett samhälle fungerar och kan vara med och driva både förändring och utveckling.

Under sommaren har ensamkommande och nyanlända ungdomar genom samarbete mellan Ensamkommandes Förbund, Rädda barnen och Stockholms stad erbjudits möjlighet att få delta i datakurser. Syftet med samarbetet var att fånga grupper av ungdomar som befinner sig i en mycket osäker situation på arbetsmarknaden – och samtidigt kunna rusta dem med kompetenshöjande kunskaper i Word, Power Point, Excel, Outlook och Teams. 

Efterfrågan var stor och sommarens kurstillfällen blev fullbokade inom loppet av två dagar. Totalt deltog 45 ungdomar, varav 15 tjejer och 30 killar och sammantaget 138 kursdiplom delades ut under sommaren. På eftermiddagar efter kurstillfällena erbjöds deltagarna möjlighet till indviduellt stöd och fritidsaktiviteter vid stadens verksamheter. 

– Grundläggande datakunskap är något som förväntas både inom skolan och arbetslivet, men många nyanlända ungdomar har inte haft tillgång till en dator under sin uppväxt och saknar därför detta. Det stora intresset för sommarkursen var över förväntan och visar att det finns ett stort behov bland ungdomarna. Samarbetet mellan oss, Rädda barnen och Stockholms stad fungerade utmärkt och vi hoppas att det ska finnas resurser och mjöighet att göra detta igen, säger Benjamin Fayzi, Processledare på Ensamkommandes Förbund Stockholm.

Integrationspaktsmedlemmarna Reach for change och BLING Start-up har beviljats stöd från postkodsstiftelsen för att arbeta för en mer inkluderande social innovationssektor. Tillsammans med Stockholms stad och via Integrationspakten ska organisationerna utveckla samarbeten med lokala organisationer, offentlig sektor och privat näringsliv med syfte att nå ut mer effektivt och långsiktigt. Målet är att synliggöra och stötta samhällsförändrande lösningar utvecklade av sociala entrepenörer som verkar i områden med socioekonomiska utmaningar.

– Under 10 års tid har Reach for change arbetat med att identifiera och stötta sociala entrepenörer i Sverige och runtom i världen. Vi ser gång på gång att de närmaste utmaningarna är de som är bäst läpade för att lösa dem. Vi ser också att det finns strukturella utmaningar som gör det svårare för vissa beroende på vart man växer upp att få tillgång  till kapacitetsbyggande stöd, nätverk och kapital. Detta gör att samhället går miste om sociala innovationer med potential att skapa riktigt förändring. Arbetet har precis börjat och vi ser med spänning fram emot hösten, säger Niclas Wallberg, Sverigechef för Reach for change. 

Vill du veta mer om initativet? Kontakta Niclas Wallberg, Reach for change

E-post: niclas.wallberg@reachforchange.org

Systembolaget är medlem i Integrationspakten och Jobbpartner till Stockholms stad. Under 2019 inledde Systembolaget, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad en dialog om att starta ett jobbspår. Ett jobbspår är ett initiativ för nyanlända att snabbare komma in på arbetsmarknaden inom yrken där det finns behov av arbetskraft. Konkret handlar det om att kombinera en snabbutbildning med språkträning och praktik.

Under våren konkretiserades samarbetet genom en workshop med butiks- och områdeschefer. Här fångades goda idéer och praktiska förutsättningar upp för att på bästa sätt utforma ett jobbspår anpassat till Systembolagets förutsättningar. Jobbspåret pågick sedan mellan 2 mars och 28 maj och omfattade 25 dagars teori och 25 dagars praktik. Arbetsförmedlingen bidrog med arbetsmarknadsutbildning i service och försäljning som anpassades efter Systembolagets önskemål. Systembolaget erbjöd studiebesök och egna interna digitala utbildningar. Stockholms stad bidrag var bland annat utbildning i coaching och mentorskap på arbetsplatsen (CMA) för alla handledare och butikschefer.

De sökande rekryterades från Arbetsförmedlingen och Stockholms stads Jobbtorg och jobbspåret resulterade i att 12 personer nu fått sommarjobb på Systembolaget. Samverkan mellan de tre parterna har varit lyckat och nu planeras för ytterligare framtida samarbeten.

I Integrationspodden möter Just Arrived's VD Sofi Fridland integrationshjältar och utrikesfödda talanger för att djupdyka i det ibland kontroversiella ämnet integration. Podden lanserades under våren och har hittills gästats av allt ifrån inspirerande entreprenörer som Saied Esmaeilzadeh till riksdagsledamöter som Leila Ali Elmi. Du hittar Integrationspodden på Spotify eller i podcastappen.

- Med tanke på allt som händer i världen känns vår podd om möjligt ännu mer relevant och viktig just nu och vi ser fram emot alla intressanta personer som planeras gästa oss framöver, säger Sofri Fridland, VD på Just Arrived.

Jobbfestivalen är en mötesplats för arbetssökande och företag med rekryteringsbehov samt organisationer som erbjuder verktyg för ökad mångfald och minskad diskriminering. Jobbfestivalen som skulle arrangerats i Kungsträdgården den 25 maj har flyttats fram till 2021 på grund av pandemin. Istället anordnade Jobbfestivalen tillsammans med Yrkesdörren en digital nätverkslunch samma dag. 40 möten mellan nya och etablerade svenskar genomfördes under en timme. De etablerade upplevde att de kunde tipsa om CV-förbättringar och hur arbetsmarknaden fungerar inom den egna branschen. Deltagarna upplevde att de hade breddat sitt yrkesrelaterade nätverk, lärt sig mer om rekryteringsprocesser inom branschen samt kommit ett steg närmre ett jobb motsvarande den egna kompetensen.

- Syftet var att skapa möten mellan etablerade och nya svenskar, 87 % av deltagarna känner att mötet förbättrat deras chanser på arbetsmarknaden, en timme gör skillnad på riktigt, säger Mats Wernheim, initiativtagare till Jobbfestivalen.

Under våren har Spotify och Stockholms stad inlett ett samarbete kring Stockholmsmentor. Fjorton av Spotifys medarbetare blev i april matchade med varsin adept och programmet är nu i full gång.

- Vi hoppas att vårt engagemang i Integrationspakten bidrar till integrationen på Stockholms arbetsmarknad. Att utveckla sitt nätverk är en viktig nyckel till arbetslivet, vilket ger möjlighet att stärka integrationen i samhället. Genom det här initiativet bidrar vi till att tillvarata den potential som många av våra nya Stockholmare har och där vi dessutom får chansen att attrahera viktig kompetens. Därför valde vi att delta i mentorprogrammet där våra medarbetare får en möjlighet att träffa och inspirera de som valt att gå med i programmet. Internt har vi mötts av ett fantastiskt engagemang och stort intresse i att utbyta erfarenheter med de som idag står utanför arbetsmarknaden, vilket är väldigt inspirerande då det visar att det finns en vilja hos våra medarbetare att vara med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Integrationspakten och dess medlemmar fortsätta hitta nya lösningar för att bidra till en bättre fungerande integration där all den kompetens vi ser också kommer till sin fulla rätt, säger Katarina Berg, CHRO på Spotify

Stockholm Exergi har tillsammans med Stockholms stad startat ett omvänt mentorskapsprogram, där personer i Stockholm Exergis ledning intar rollen som adepter och blir matchade mot handplockade mentorer från programmet Stockholmsmentor, programmet Svenska för akademiker och ett företag från Integrationspakten. Syftet är att skapa möten mellan människor som annars kanske inte hade träffats och genom det öka förståelsen för andra synsätt, värderingar och kulturer. Programmets mål är att såväl adepter som mentorer får personlig utveckling, ny kunskap och ett större nätverk.

- Vi är väldigt stolta över det här initiativet som vi gör tillsammans med Stockholms stad. Det är en viktig pusselbit i vårt arbete med att vara en inkluderande arbetsplats som speglar mångfalden i Stockholm, säger Anna Leander, HR- och hållbarhetsdirektör Stockholm Exergi.

Alla medlemmar i Integrationspakten

Uppdaterad