Forum för kemikaliesmart handel

Spridningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier i Stockholm kommer delvis via konsumtionen av varor. Handeln är därför en nyckelaktör i arbetet med att minska denna spridning.

Forum för kemikaliesmart handel är en seminarieserie och en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kemikaliefrågorna för handelsföretag verksamma i staden. Det är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel, Substitutionscentrum och handelsföretag verksamma i Stockholmsregionen. Sedan starten 2010 har över 130 företag deltagit samt berörda branschorganisationer, forskare, fackpress, myndigheter och vattenbolag. Genom att samarbeta och höja kunskapsnivån kan vi hjälpas åt att minska påverkan av miljö- och hälsofarliga ämnen på stadens natur och människor.

Aktuellt seminarium

191212 - Kartläggning av konsumentprodukter

Kemikalieinspektion har sedan 2017 arbetat med att kartlägga farliga ämnen i varor och kemiska produkter som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Syftet med uppdraget är att ta reda på om det finns potentiellt farliga ämnen i olika konsumentprodukter som allmänheten riskerar att bli exponerad för. Uppdraget ska även bidra till substitutionsarbete i näringsliv och offentlig sektor genom att delge resultat från kartläggningen.

Olof Johansson från Kemikalieinspektionen berättar om uppdraget i stort; den övergripande kartläggningen av material, branscher och ämnesgrupper samt vad som återstår innan slutredovisning den 1 december 2020.

Kartläggning av farliga ämnen i konsumentprodukter (pdf, 2,2 MB)

Film från seminariet

Information om särskilt farliga ämnen

Läs mer om era skyldigheter och rättigheter när det gäller information om särskilt farliga ämnen i varor. Och hur ni kan förenkla kommunikationen med digitala verktyg.

AskReach och Kemikalieappen för företag 

Uppdaterad