Forum för kemikaliesmart handel

Spridningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier i Stockholm kommer delvis via konsumtionen av varor. Handeln är därför en nyckelaktör i arbetet med att minska denna spridning.

Forum för kemikaliesmart handel är en seminarieserie och en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kemikaliefrågorna för handelsföretag verksamma i staden. Det är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel, Substitutionscentrum och handelsföretag verksamma i Stockholmsregionen. Genom att samarbeta och höja kunskapsnivån kan vi hjälpas åt att minska påverkan av miljö- och hälsofarliga ämnen på stadens natur och människor.

Aktuella seminarier

EU:s kemikaliemyndighet Echa arbetar nu med att ta fram den nya SCIP-databasen. Där ska tillverkare, importörer och distributörer av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES från och med den 5 januari 2021 anmäla ifall varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Syftet är att främja giftfria kretslopp genom att göra information om dessa ämnen tillgänglig under varors och materials hela livscykel, inklusive i avfallsledet.

Vid det här webbinariet får du veta mer om vilka regler som kommer gälla och vilken information som ska anmälas till SCIP-databasen. Du får även höra om det senaste kring den uppdaterade Kemikalieappen och hur ni enklare kan kommunicera med era kunder genom den tillhörande databasen AskREACH.

Ingrid Wirén, rådgivare på Kemikalieinspektionen, berättar om de kommande bestämmelserna om anmälan till SCIP-databasen och ger praktiska råd.
Nya SCIP-databasen (pdf, 1,7 Mb, nytt fönster)

Film 1


Maria Hammarling, projektledare på Sveriges konsumenter, berättar om senaste nytt kring Kemikalieappen och databasen AskREACH.
Kemikalieappen (pdf, 20 Mb, nytt fönster)

Film 2

Poly- och perfluorerade ämnen (PFAS) är syntetiska kemikalier som på grund av sina attraktiva egenskaper under många år använts inom en rad olika tillämpningar, exempelvis brandskum, textilimpregnering, livsmedelsförpackningar, skidvalla, kosmetik och olika ytbeläggningar. PFAS har stora miljö- och hälsoeffekter och finns idag i betydande halter i miljön där ämnena i princip aldrig bryts ner. Trots detta är endast en liten del av ämnesgruppen PFAS begränsade av regelverk, till stor del beroende på att det saknats konkurrenskraftiga alternativ.

Vid det här webbinariet får du veta mer om arbetet med att hitta alternativ genom ett nyligen avslutat innovationsprojekt, POPFREE-projektet. Projektet syftade till att hitta och främja alternativa lösningar fria från PFAS till konsumenter i samverkan med industrin.

• Marie Syrén, projektledare på RISE
POPFREE – Promotion of PFAS-free alternatives (pdf, nytt fönster, 5 MB)
• Joel Svedlund, Peak Innovation
På väg mot PFAS-fri textil och skidvalla (pdf, nytt fönster, 4,4 MB)

Webbinariet är inspelat och går att se på Substitutionscentrums hemsida.

Webbinarium länk

 

 

 

Tema för detta seminarium är material i kontakt med livsmedel, även kallat FCM, Food Contact Materials. Det är en varugrupp som är särskilt angelägen när det handlar om kemikalieinnehåll, och det är en varugrupp som har ett eget regelverk för kemikalier som du behöver känna till. På seminariet får du veta mer om: lagstiftning, arbetssätt, innehåll av farliga ämnen samt nuläget i regeringens arbete med kontrollbestämmelser. Seminariet filmades och går att se i två delar. 

Film1 -200306

Susanna Andersson och Hans Steijer, från medlemsnätverket Normpack på RISE ger en introduktion till lagstiftning, hur du kan arbeta för säkrare material och innehåll av farliga ämnen i olika material.
Material i kontakt med livsmedel (pdf, nytt fönster, 1,6Mb)

Film2 -200306

Anders Wannberg, Näringsdepartementet, berättar om nuläget i regeringens arbete med bestämmelser om kontroll av kontaktmaterial hos andra än livsmedelsföretag.
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (pdf, nytt fönster, 55kB)

Kemikalieinspektion har sedan 2017 arbetat med att kartlägga farliga ämnen i varor och kemiska produkter som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Syftet med uppdraget är att ta reda på om det finns potentiellt farliga ämnen i olika konsumentprodukter som allmänheten riskerar att bli exponerad för. Uppdraget ska även bidra till substitutionsarbete i näringsliv och offentlig sektor genom att delge resultat från kartläggningen.

Olof Johansson från Kemikalieinspektionen berättar om uppdraget i stort; den övergripande kartläggningen av material, branscher och ämnesgrupper samt vad som återstår innan slutredovisning den 1 december 2020.

Kartläggning av farliga ämnen i konsumentprodukter (pdf, 2,2 MB)

Film från seminariet

Forum för kemikaliesmart handel har funnits sedan 2010. Många seminarier har filmats och går att se i efterhand.

Film från kemikaliecentrum

Information om särskilt farliga ämnen

Läs mer om era skyldigheter och rättigheter när det gäller information om särskilt farliga ämnen i varor. Och hur ni kan förenkla kommunikationen med digitala verktyg.

AskReach och Kemikalieappen för företag 

Uppdaterad