Kronobergsparken

Cirkeln i mitten av Kronobergsparken (som ligger vid Kronobergsgatan)

Kronobergsparken är en park på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Evenemangsytan ligger högst upp i parken på en kulle.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Kronobergsparken är en park på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Den ligger mellan Polhemsgatan, Bergsgatan, Kronobergsgatan och Parkgatan.

I parkens sydvästra hörn finns en stor parklek för små och stora barn. Norr om parkleken finns en mosaisk begravningsplats.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Cirka 300 kvadratmeter.

Evenemangsytan ligger högst upp på en kulle och är rund, på grusad yta med fasta bänkar utmed kanterna. Höjdskillnaderna kan göra ytan svårtillgänglig för exempelvis rörelsehindrade.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten i parker. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

För att begränsa fordonstrafik finns vägbom. Nyckel kvitteras ut enligt särskild överenskommelse.

Evenemangsplatsen har begränsad bärighet, lägre än BK3. Högsta tillåtna bruttovikt för fordon är 3,5 ton.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad