Detaljerad aktivitetsplan

Integrationspaktens styrning och inriktning för 2022 har formulerats i en aktivitetsplan som tagits fram i dialog mellan arbetsmarknadsförvaltningen och en referensgrupp av medlemmar från nätverket.

Aktiviteterna ska utgå från både stadens och medlemmarnas behov och önskemål, verka styrande för stadens arbete med att samordna nätverket samt tydliggöra vilka delar av Integrationspakten medlemmarna kan engagera sig i.

Aktiviteterna kan sammanfattas i tre områden, som rör både staden och medlemmarna i nätverket:

  • Kompetensförsörjning, utbildning och breddad rekrytering.
  • Kunskapsöverföring, nätverk och samverkan.
  • Kommunikation och marknadsföring.

Inom varje område har en fokusaktivitet valts ut som särskilt utvecklingsområde för året.

Kompetensförsörjning, utbildning och breddad rekrytering

Här kan du se alla aktiviteter för 2022 inom området kompetensförsörjning, utbildning och breddad rekrytering.

Arbetsmarknadsförvaltningen bjuder in medlemmar till dialog om kompetensbehov och branschsamverkan genom exempelvis referensgupper, rundabordssamtal och workshop.

Medlemmar har möjlighet att delta i de dialoger om kompetensbehov och branschsamverkan som arbetsmarknadsförvaltingen bjuder in till.

Arbetsmarknadsförvaltningen bjuder in Plusmedlemmar att delta i dialog och samverkan inför uppstart av nya utbildningar och utveckling av utbildningsinsatser.

Plusmedlemmar har möjlighet att delta i dialog och samverkan inför uppstart av nya utbildningar och utveckling av utbildningsinsatser.

Arbetsmarknadsförvaltningen bjuder in Plusmedlemmar inom idéburen sektor till dialog och samverkan kring utbildningar och arbetsmarknadsinsatser.

Plusmedlemmar inom idéburen sektor har möjlighet att delta i dialog och samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen för att fler stockholmare ska få information om möjligheter till arbete och studier

Arbetsmarknadsförvaltningen bjuder in Plusmedlemmar och deras medarbetare att engagera sig som Stockholmsmentorer åt nyanlända.

Plusmedlemmar och deras medarbetare har möjlighet att engagera sig som Stockholmsmentorer åt nyanlända.

Arbetsmarknadsförvaltningen initierar jobbspår tillsammans med Plusmedlemmar och Arbetsförmedlingen.

Plusmedlemmar har möjlighet att delta i jobbspår initierade av arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsförvaltningen bjuder in Plusmedlemmar att delta i rekryteringsevent.

Plusmedlemmar har möjlighet att delta i rekryteringsevent.

Kunskapsöverföring, nätverk och samverkan

Här kan du se alla aktiviteter för 2022 inom området kunskapsöverföring, nätverk och samverkan.

Staden arrangerar digitala medlemsträffar med fokus på kunskap och omvärldsanalys.

Medlemmar har möjlighet att inspirera till, delta och medverka i digitala medlemsträffar arrangerade av staden.

Staden arrangerar medlemsmingel med fokus på nätverk, samverkan och kreativa verkstäder för att testa idéer och utforska nya lösningar.

Medlemmar har möjlighet att inspirera till, delta och medverka i medlemsmingel arrangerade av staden.

Staden tar fram en modell för medlemmar att agera värd för egna medlemsmöten med fokus på nätverk och samverkan.

Medlemmar har möjlighet att stå värd för egna medlemsmöten med fokus på nätverk och samverkan.

Staden arrangerar och bjuder in medlemmar till rundabordssamtal med politiken.

Medlemmar har möjlighet att medverka i rundabordssamtal med politiken.

Staden förstärker och integrerar en internationell utblick i medlemsaktiviteter.

Medlemmar har möjlighet att bidra till internationell utblick i medlemsaktiviteter.

Kommunikation och marknadsföring

Här kan du se alla aktiviteter för 2022 inom området kommunikation och marknadsföring.

Staden uppmärksammar och sprider medlemmars insatser för en mer inkluderande arbetsmarknad genom Integrationspaktens kommunikationskanaler.

Medlemmar har möjlighet att bidra med sina berättelser i Integrationspaktens events och kommunikationskanaler.

Staden tar fram kommunikationsmaterial som finns tillgängligt för alla medlemmar.

Medlemmar har möjlighet att sprida materialet i sina egna kanaler och på så sätt agera ambassadörer för nätverket.

Staden identifierar externa och interna sammanhang, exempelvis konferenser och events och bjuder in medlemmar att berätta om det gemensamma arbetet inom Integrationspakten.

Medlemmar identifierar externa och interna sammanhang, exempelvis konferenser och events och bjuder in staden att berätta om det gemensamma arbetet inom Integrationspakten.

Uppdaterad