Minderåriga och arbetsmiljö

De allra flesta av ungdomarna som feriearbetar är minderåriga och omfattas därmed av särskilda regler i arbetslivet.

Regler om hur minderåriga får arbeta finns i Arbetsmiljölagen (AML) kapitel 5 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga AFS 2012:3, dessa kan inte förhandlas bort. Föreskrifterna gäller för ungdomar under 18 år som arbetar som arbetstagare och reglerar vad minderåriga får arbeta med. De ger även allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Ni som arbetsplats har skyddsansvar enligt lag och ansvarar också för att se till att arbetsmiljön blir tillfredställande och att eventuella risker elimineras för feriearbetarna som jobbar i din verksamhet.

Du som är arbetsgivare ska tänka på

 • att en riskbedömning görs av arbetsuppgifterna innan arbetsperioden börjar. Om ungdomen får nya arbetsuppgifter ska alltid en ny riskbedömning genomföras

 • att den som introducerar ungdomar i arbetet måste anpassa informationen till åldern och förvissa sig om att ungdomen har förstått så att eventuella risker kan elimineras. Ungdomar har i regel inte den kunskap och erfarenhet som krävs för vissa ansvarsuppgifter. De får exempelvis inte lämnas ensamma med barngrupper eller äldre, utföra tunga lyft, arbeta med maskiner där de kan skada sig, arbete med kemikalier eller utföra andra liknande arbetsuppgifter

 • att det inte är tillåtet för ungdomar att utföra vårdarbete, vilket innebär att ni måste anpassa arbetet inom till exempel äldreomsorgen så att det passar för ungdomarna

 • att ni åtgärdar de risker som finns på arbetsplatsen så att sjukdomar och olycksfall förebyggs

 • att ni som är ansvariga på arbetsplatsen ska anmäla till ert skyddsombud att ni har anställt en minderårig för feriejobb

 • att vid  behov tillhandahålla arbetskläder

 • att se till att handledarstöd finns tillgängligt på arbetsplatsen hela arbetsdagen

 • att säkerställa att ungdomen har lämpliga arbetsuppgifter som inte undantränger ordinarie personal eller vikarier

 • att ni som råder över en arbetsplats har ett ansvar för de personer som arbetar på arbetsplatsen. Det innebär att det är ansvarig chef på arbetsplatsen som också har ansvar för ungdomens säkerhet även om ungdomen är anställd av stadsdelsförvaltningen (3 kap 12§ 1a st. arbetsmiljölagen, AML)

 • att om en ungdomen skulle råka ut för någon händelse eller incident ska detta omgående rapporteras till anställande förvaltning och anmälas till Arbetsmiljöverket

 • vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för ungdomarna ska stämmas av med berörd facklig organisation för respektive verksamhet

 • att ansvara för arbetslivsinriktad rehabilitering och vid behov arbetsanpassning

 • att kontakta stadsdelsförvaltningen snarast om problem uppstår

En viktig del i alla verksamheter där feriearbetare ska arbeta är att arbetsplatsen kännetecknas av respekt för alla människors lika värde. Arbetsplatserna ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering.

Arbetsmiljön ska vara fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Alla medarbetare behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Uppdaterad