Coronaviruset: Stödpaket till det fria kulturlivet

Det fria kulturlivet i Stockholms stad har drabbats hårt till följd av coronapandemin. Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Kulturnämnden har nu fattat beslut om ett stödpaket till det fria kulturlivet.

Stödpaketet omfattar tre insatser:

 • Inga krav på återbetalning av beviljade stöd för 2020.
 • En tillfälligt stöd för intäktsbortfall.
 • Riktade lotsningsinsatser för verksamheter som drabbats av kännbara intäktsbortfall.   

Inga krav på återbetalning av beviljade stöd

Kulturförvaltningen kommer inte att ställa krav på återbetalning av beviljade stöd för verksamheter som inte har kunnat genomföra planerade aktiviteter på grund av effekterna av coronapandemin. Villkoret gäller för år 2020.

Beviljade stöd för 2020 ska redovisas som vanligt enligt ordinarie redovisningskrav.

Tillfälligt stöd för intäktsbortfall

Av kulturstödets budget 2020 prioriteras 20 miljoner kronor till ett tillfälligt stöd för intäktsbortfall. Syftet med det tillfälliga stödet är att mildra negativa effekter på Stockholms kulturliv på både kort och lång sikt.
Stödet är möjligt att söka för kulturaktörer och lokalförvaltande organisationer som har beviljats kulturstöd för 2019 eller 2020.
Stödet avser kompensation för förlorade publik- och lokalintäkter till följd av coronapandemin.

Riktade lotsningsinsatser

Kulturlotsen kan ge guidning, rådgivning och coachning till kulturverksamheter som har drabbats av kännbara intäktsbortfall. Insatserna omfattar bland annat guidning till befintliga statliga, regionala och kommunala åtgärdspaket samt rådgivning i lokalfrågor. Kulturlotsen kan också fungera som rådgivare till fastighetsägare som har hyresgäster från kulturlivet.

Planerade stödomgångar under 2020 som påverkas

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

En omprioritering av kulturstödets budget 2020 har gjorts med anledning av coronapandemin. Två pågående ansökningsomgångar påverkas.  

 • Belopp över 400 000 kronor med sista ansökningsdag 16 mars
  Inkomna ansökningar behandlas enligt plan men inga beslut kommer att fattas i juni. Besked kommer att lämnas tidigast i slutet av augusti.

 • Belopp upp till 400 000 kronor med sista ansökningsdag 27 mars
  Inkomna ansökningar behandlas enligt plan. Som tidigare meddelats kommer besked att lämnas i slutet av augusti.

Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning

 • Införandet skjuts fram till år 2021.

Stödpaket: Inga krav på återbetalning av beviljade stöd

Beviljade stöd för 2020 ska redovisas som vanligt enligt ordinarie redovisningskrav. Kulturförvaltningen kommer inte att ställa krav på återbetalning av beviljade stöd för verksamheter som inte har kunnat genomföra planerade aktiviteter på grund av coronapandemin.
Villkoret gäller för år 2020 och är en del av kulturförvaltningens stödpaket.

Ja, om din organisation har beslutat om åtgärder som har en väsentlig påverkan på innehållet i verksamheten jämfört med ansökan ska ni mejla kulturförvaltningen.

E-post: kulturstod@stockholm.se

Stödpaket: Tillfälligt stöd för intäktsbortfall

Det tillfälliga stödet är möjligt att söka för kulturaktörer som har beviljats kulturstöd 2019 eller 2020. Stödet avser kompensation för intäktsbortfall i form av uteblivna publik- och lokalintäkter till följd av coronapandemin.

Ansökan görs i vår e-tjänst. Du behöver också lämna kompletterande uppgifter om beräknade och förlorade intäkter samt kostnader.

Alla verksamheter kommer inte att få stöd. Vi kommer att prioritera

 • betydande verksamheter för barn och unga.
 • verksamheter med produktionsplatser, publika lokaler och mötesplatser av betydelse för infrastrukturen för Stockholms kulturliv.

Stödet är en engångsinsats.

Det tillfälliga stödet är en engångsinsats som är helt fristående från redan beviljade stöd för 2020. Det tillfälliga stödet kommer inte att ha någon påverkan på framtida bedömningar av ansökningar om kulturstöd.

För 2021 gäller tills vidare kulturförvaltningens ordinarie stödsystem.

Stödpaket: Kulturlots under coronapandemin

Huvudsakliga målgrupper för lotsningen är fria kulturaktörer och lokalförvaltande organisationer.

Förfrågan om lotsning kan göras även om din verksamhet inte har stöd från kulturförvaltningen.

Krislotsens verksamhet inriktas på:
• Kulturverksamheter som har avgörande betydelse för kulturell infrastruktur samt de med strategiskt viktiga lokaler.
• Kulturverksamheter med inriktning på kultur- och livescener som förlorar publik- och hyresintäkter.
• Fria kulturaktörer som har behov av att få hänvisning till befintliga statliga, regionala och kommunala åtgärdspaket under rådande kris.

Det finns två lotsningsområden inom kulturförvaltningens stödpaket. Dina behov och förutsättningar styr om du kan erbjudas generell eller fördjupad kulturlotsning.

Generell kulturlotsning under coronapandemin. 
Guidning och checklista som hänvisar till relevanta hemsidor och åtgärdspaket.

Fördjupad kulturlotsning under coronapandemin.
Åtgärdsplan med:
- rådgivning i frågor om lokaler, hyresförhållanden och dialog med fastighetsägare.
- rådgivning i frågor som rör insatser för att reducera kostnader.
- rådgivning och coachning för verksamhetens planering framåt.

Ja, lotsningen är även öppen för verksamheter som inte har stöd av kulturförvaltningen.

Kulturlotsen har en urvalsprocess för att bedöma vilken rådgivning och service du kan erbjudas. Dina behov och förutsättningar styr om du kan erbjudas generell eller fördjupad kulturlotsning.

Du kontaktar kulturlotsen genom att ange dina behov och förutsättningar.

Kontaktuppgifter

Kulturlotsen
Telefon:
08-508 319 00.
E-post: kulturlots@stockholm.se

Planerade stödomgångar 2020 och 2021

En omprioritering av kulturstödets budget 2020 har gjorts med anledning av coronapandemin. Det medför att två pågående ansökningsomgångar om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang påverkas.

 • Belopp över 400 000 kronor med sista ansökningsdag 16 mars
  Inkomna ansökningar behandlas enligt plan men inga beslut kommer att fattas i juni. Besked kommer att lämnas tidigast i slutet av augusti.
 • Belopp upp till 400 000 kronor med sista ansökningsdag 27 mars
  Inkomna ansökningar behandlas enligt plan. Som tidigare meddelats kommer besked att lämnas i slutet av augusti.
  Införandet av stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning skjuts fram till 2021.

Höstens ansökningstillfällen som rör stöd 2021 ligger kvar som planerat.

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang:

• Belopp över 400 000 kronor med sista ansökningsdag den 21 augusti och besked den 16 december påverkas inte.

• Belopp upp till 400 000 kronor med sista ansökningsdag den 25 september och besked den 18 januari 2021 påverkas inte.

Kulanpremien

Kulanpremien kommer att betalas ut för kulturaktiviteter som skulle ha ägt rum under perioden 1 mars 2020–15 juni 2020.

Kulanpremien kommer att betalas ut även om förskolan eller skolan avbokar, men endast under förutsättning att förskolans eller skolans beställare har registrerat sin bokning på Kulans webbplats senast den 16 mars 2020. De avbokade aktiviteterna ska redovisas som vanligt. Ange 0 antal barn/unga.

Uppdaterad