Coronaviruset: Stöd till det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer

Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med kulturskapande verksamhet som kan bidra till att stärka stadens kulturella infrastruktur? Då kan du söka kulturstöd till kulturetablering och utveckling.

Stockholms stad avsätter 20 miljoner kronor till ett stödpaket till det fria kulturlivet. Bakgrunden är allvarliga rapporter från Stockholms kulturverksamheter som vittnar om kraftiga intäktsbortfall och ekonomisk kris till följd av coronaviruset. Syftet är att hjälpa verksamheter av betydelse för kulturens infrastruktur i Stockholm.

Medel kommer att behöva omfördelas från kulturförvaltningens olika stödformer och Stockholms stads kulturlots ställer om arbetet till att guida och coacha kulturverksamheter genom krisen.

Formerna för stödpaketet snabbutreds nu och kulturnämnden fattar formellt beslut den 21 april 2020.

Frågor och svar om stödpaketet

Fråga: Vilka kan komma ifråga för medel från stödpaketet?
Svar: Stödpaketet gäller verksamheter som har stöd från Stockholms stad och avser kompensation för förlorade biljett- och lokalintäkter. Riktade insatser kommer att göras mot fria kulturaktörer med stöd över 300 000 kronor samt lokalförvaltande organisationer.

Fråga: Hur görs urvalet?
Svar: Kulturförvaltningen utreder detta de närmaste veckorna. Kulturnämnden beslutar formellt om kriterierna den 21 april.

Fråga: Vad kommer ni att prioritera?
Svar: Verksamheter som har avgörande betydelse för kulturens infrastruktur i Stockholm och verksamheter riktade mot barn och unga kommer att prioriteras.

Fråga: Kommer alla verksamheter som har lokaler och har förlorat hyresintäkter att få stöd?
Svar: Nej, det kommer att bli en prioritering.

Fråga: Var kommer pengarna till stödpaketet ifrån?
Svar: Potten består av omfördelade medel inom kulturförvaltningens olika stödformer. De pågående och planerade stödomgångarna som avser stöd 2020 kan därför komma att ställas in. Kulturnämnden fattar formellt beslut om stödpaketet den 21 april 2020.

Fråga: Vad händer med stödpaketet 2021?
Svar: För 2021 gäller tills vidare kulturförvaltningens ordinarie stödsystem.

Fråga: Finns det en risk att man varken får kulturstöd eller del av stödpaketet?
Svar: Den risken finns om man inte redan beviljats kulturstöd och inte heller ingår i den grupp som omfattas av de riktade insatserna i stödpaketet.

Fråga: Kommer ansökningar om kulturstöd för 2021 också att påverkas?
Svar: Höstens ansökningsomgångar som rör stöd 2021 ligger kvar som planerat. 

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang:

  • Belopp över 400 000 kronor med sista ansökningsdag den 21 augusti och besked den 16 december påverkas inte.
  • Belopp upp till 400 000 kronor med sista ansökningsdag den 25 september och besked den 18 januari påverkas inte.

Verksamheter ansökt om stöd med belopp över 400 000 kronor, med sista ansökningsdag den 16 mars och besked den 17 juni, är välkomna att ansöka på nytt i nästa stödomgång. Sista ansökningsdag är den 21 augusti och besked lämnas den 16 december.

Planerade stödomgångar 2020 som kan komma att ställas in

Fråga: Vilka stöd påverkas av att planerade stödomgångar kan komma att ställas in?

Svar:
Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang
Under förutsättning att kulturnämnden fattar beslut om stödpaketet kommer medel att omfördelas. Två ansökningsomgångar som nyligen har stängt kommer att påverkas:

  • belopp över 400 000 kronor med sista ansökningsdag den 16 mars
  • belopp upp till 400 000 kronor med sista ansökningsdag den 27 mars.

Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning
E-tjänsten öppnar under hösten 2020 för ansökningar om stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning avseende 2021.

Stöd till kulturetablering och utveckling
Ansökan om stödet görs efter samråd med kulturförvaltningen eller vid särskilda tematiska utlysningar av stödet

Stöd till lokalförvaltande organisationer
Investeringsstödet till lokalförvaltande organisationer omvandlas till ett kompensationsstöd för uteblivna hyresintäkter.

Fråga: Vad händer med alla de som inte kan få sina ansökningar beviljade i år?
Svar: Merparten av ansökningar om stöd för 2020 är beviljade i tidigare beslut. Det är alltså en mindre grupp aktörer som berörs. För aktörer som väljer att skjuta fram sina program är det möjligt  att ansöka om stöd i den ansökningsomgång som öppnar i höst med sista ansökningsdag den 25 september och besked den 18 januari.

Beviljade kulturstöd

Fråga: Kommer kulturförvaltningen att begära återbetalning av kulturstöd för utebliven verksamhet till följd av coronaviruset?
Svar: Nej, men stödet ska redovisas som vanligt enligt ordinarie redovisningskrav.

Fråga: Behöver vi meddela kulturförvaltningen om vi måste ändra plan och budget?
Svar: Ja, om din organisation har beslutat om åtgärder som har en väsentlig påverkan på innehållet i verksamheten jämfört med ansökan ska ni meddela kulturförvaltningen via e-post, kulturstod@stockholm.se.

Kulanpremien

Fråga: Flera förskolor och skolor avbokar nu sina kulturaktiviteter med hänvisning till coronaviruset. Är det möjligt att ändå få Kulanpremie?
Svar: Kulanpremien kommer att betalas ut för kulturaktiviteter som skulle ha ägt rum under perioden 1 mars 2020–30 april 2020.

Kulanpremien kommer att betalas ut även om förskolan eller skolan avbokar, men endast under förutsättning att förskolans eller skolans beställare har registrerat sin bokning på Kulans webbplats senast den 16 mars 2020. De avbokade aktiviteterna ska redovisas som vanligt. Ange 0 antal barn/unga.

Uppdaterad