Tomträtt för flerbostadshus och kommersiella fastigheter

Du som har en tomträtt betalar varje år en avgift till staden för att få använda marken. Det kallas tomträttsavgäld.

Kommunfullmäktige beslutar hur stor avgiften i enlighet med lagar och praxis.

Tomträttsavgälden är oförändrad under en viss tid, en så kallad avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio år.

Cirka 15–18 månader före avgäldsperiodens utgång skickar exploateringskontoret ut ett brev till dig som tomträttsinnehavaren om att avgälden ska regleras. De nya villkoren regleras i ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet och är sedan oförändrade under nästa avgäldsperiod.

Tomträttsavgäld för flerbostadshus

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 om nya tomträttsavgälder för småhus- respektive flerbostadshustomträtter.

Avgälderna som inte har uppdaterats sedan 2004 har anpassats till nivåer som bättre speglar dagens markvärden.

För tomträtter med flerbostadshus har kommunfullmäktige bestämt schablonmässiga avgälder baserade på markvärdet. Tomträttsavgälden är bestämd i kr/kvm bruttoarea (BTA). Hur stor bruttoarea som är tillåten inom tomträtten framgår av tomträttsavtalet. Avgälden är olika hög i olika delar av staden eftersom att marken är olika mycket värd.

Enligt det nya avgäldsförslaget har kommunfullmäktige bestämt de schablonmässiga avgälderna till följande nivåer (per kr/kvm BTA) beroende på när avgälden regleras.

Förtydligande till dokumentet:

  • En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där 40 % av höjningen slår igenom år 1, 55 % år 2, 70 % år 3, 85 % år 4 och 100 % år 5-10.
  • Sidan 1 – Visar utgående avgäld beroende på år för reglering, utan stegvis höjning – 10-årig avgäldsperiod
  • Sidan 2 – Visar utgående avgäld beroende på år för reglering, utan stegvis höjning – 20-årig avgäldsperiod

Nyupplåtna tomträtter – dokument med tabell som visar beslutade avgälder

Överlåtelse av tomträtt

När du säljer din tomträtt måste du meddela Stockholms stad vem som är den nya ägaren. Detta för att den nya ägaren i fortsättningen ska kunna betala tomträttsavgälden.

Uppdaterad