Tomträtt för flerbostadshus och kommersiella fastigheter

Du som har en tomträtt betalar varje år en avgift till staden för att få använda marken. Det kallas tomträttsavgäld.

Kommunfullmäktige beslutar hur stor avgiften i enlighet med lagar och praxis.

Tomträttsavgälden är oförändrad under en viss tid, en så kallad avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio år.

Cirka 15–18 månader före avgäldsperiodens utgång skickar exploateringskontoret ut ett brev till dig som tomträttsinnehavaren om att avgälden ska regleras. De nya villkoren regleras i ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet och är sedan oförändrade under nästa avgäldsperiod.

Tomträttsavgäld för flerbostadshus

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 om nya tomträttsavgälder för småhus- respektive flerbostadshustomträtter.

Avgälderna som inte har uppdaterats sedan 2004 har anpassats till nivåer som bättre speglar dagens markvärden.

För tomträtter med flerbostadshus har kommunfullmäktige bestämt schablonmässiga avgälder baserade på markvärdet. Tomträttsavgälden är bestämd i kr/kvm bruttoarea (BTA). Hur stor bruttoarea som är tillåten inom tomträtten framgår av tomträttsavtalet. Avgälden är olika hög i olika delar av staden eftersom att marken är olika mycket värd.

Enligt det nya avgäldsförslaget har kommunfullmäktige bestämt de schablonmässiga avgälderna till följande nivåer (per kr/kvm BTA) beroende på när avgälden regleras.

Förtydligande till dokumentet:

  • En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där 40 % av höjningen slår igenom år 1, 55 % år 2, 70 % år 3, 85 % år 4 och 100 % år 5-10.
  • Sidan 1 – Visar utgående avgäld beroende på år för reglering, utan stegvis höjning – 10-årig avgäldsperiod
  • Sidan 2 – Visar utgående avgäld beroende på år för reglering, utan stegvis höjning – 20-årig avgäldsperiod

Nyupplåtna tomträtter - dokument med tabell som visar beslutade avgälder

Tomträtter för småhus

Möjlighet till uppskov

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar därför ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Möjlighet finns att få uppskov av inbetalning för tomträttsavgälder och arrenden, främst för fastigheter inom hotell, konferens och restauranger. Enskild bedömning av möjlighet till uppskov görs av ansvarig förvaltning, exploateringskontoret.

Du som vill söka uppskov, kontakta exploateringskontoret via e-post eller telefon. I kontakter med förvaltningar och bolag behöver du kunna lämna uppgift om ditt kundnummer (eller motsvarande) samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura.

Friköp av tomträtt

Om du som har en tomträtt för flerbostadshus eller kommersiella fastigheter gör staden en bedömning från fall till fall om du får köpa loss tomten. 

Priset för friköp av tomträtter för bostadsändamål utgår i de flesta fall från marktaxeringsvärdet när du ansöker om att köpa din tomträtt. För flerbostadshus är friköpspriset 100 % av marktaxeringsvärdet. 

Vid friköp av kommersiella tomträtter görs en värdering från fall till fall.

Du kan skicka in en ansökan om friköp av din tomträtt till exploateringskontoret via brev eller e-post. Märk anmälan med friköp samt vilken typ av ändamål tomträtten är upplåten för. Skriv även ut fastighetsbeteckning, tomträttshavarens namn, adress, telefonnummer och mejladress.

Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

Exploateringskontoret prövar om staden i enlighet med försäljningspolicyn kan medverka till ett friköp. 

Överlåtelse av tomträtt

När du säljer din tomträtt måste du meddela Stockholms stad vem som är den nya ägaren. Detta för att den nya ägaren i fortsättningen ska kunna betala tomträttsavgälden.

Uppdaterad