Lättnader för näringslivet under pandemin

Stockholms stad har satt in flera åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av pandemin.

Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, har drabbats hårt av pandemins konsekvenser. 

Stockholm arbetar också med att underlätta för att Stockholm ska kunna växla upp efter pandemin.

Åtgärder för att underlätta

Flera åtgärder är till nytta för många företag som har kontakt med Stockholms stad, till exempel som leverantör, som hyresgäst eller inom en bransch där staden utövar tillsyn.

Har du allmänna frågor om de lättnader som nu införs är du varmt välkommen att kontakta Företagslotsen i Stockholms stad, en kostnadsfri service för företagare i Stockholm.

Telefon: 08-508 11 595
E-post: lots@stockholm.se

I normala fall gäller att staden betalar sina fakturor inom 30 dagar. Denna betalningstid är förkortad till 20 dagar.

Staden lämnar uppskov med tillsynsavgifter med utgångspunkt i enskilda bedömningar.

Du som vill söka uppskov, kontakta ansvarig förvaltning eller bolag via mejl eller telefon. I kontakter med förvaltningar och bolag behöver du kunna lämna uppgift om ditt kundnummer (eller motsvarande) samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura.

Kontakt

Serveringstillstånd och försäljning av folköl och tobak

Telefon: 08-508 25 800
E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

Livsmedelsanläggningar

Telefon: 08-508 28 888
E-post: livs@stockholm.se

Hygienverksamheter, avfall, kosmetiska produkter, solarier och annan hälsoskyddsrelaterad verksamhet

Telefon: 08-508 28 900
E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se

Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet

Telefon: 08-508 28 990

Sedan 1 juni kan du som vill söka bygglov eller göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret digitalt via e-tjänst. E-tjänsten är en del i arbetet med att underlätta ansökningsprocessen för dig som sökande, underlätta för näringslivets återstart efter pandemin och bidra till ökad digitaliseringen av information.

Som en del i stadens arbete med att underlätta för det lokala näringslivet har stadsbyggnadskontoret permanent infört en väg in för näringslivet. Detta för att

  • öka tillgängligheten för rådgivning och handläggning
  • underlätta att söka bygglov och påskynda handläggningen. 

Tills vidare prioriteras hantering av ärenden som rör företag och lokaler för vårdändamål.

Kontakt

Vägen in för näringslivet för bygglovsrelaterade frågor
Telefon: 08-508 27 400
E-post: foretag.bygglov@stockholm.se
Måndag–fredag 09.00–15.00

Det finns möjlighet till uppskov för avgifter inom VA och avfallshantering. En enskild bedömning görs av ansvarigt bolag, Stockholm Vatten och Avfall.

Du kan också få hjälp med att ändra ditt abonnemang och glesa ut hämtningsintervallet för avfall.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst
Telefon: 08-522 120 00 
E-post: kund@svoa.se

Hyra av lokaler

Stockholms stad är genom förvaltningar och bolag en stor hyresvärd för många företag och verksamheter. Du som är företagare eller på annat sätt hyr lokaler av stadens förvaltningar eller bolag kan vända dig till din hyresvärd för att diskutera din möjlighet till anstånd eller nedsättning av hyran.

Kontakt

Fastighetskontoret

Telefon: 08-508 27 000
E-post: fastighetskontoret@stockholm.se

Stockholmshem

Telefon: 08-508 39 000
E-post: lokal@stockholmshem.se

Telefon: 0770-814 814 

Svenska Bostäders kundcenter

Telefon: 0771-318 318
E-post: info@svenskabostader.se

Stockholms hamnar

Telefon: 08-670 26 00
E-post: fastighetsforvaltning@stockholmshamnar.se

S:t Erik Markutveckling

Fredrik Röjme, förvaltningsansvarig
Telefon: 076-871 50 24
E-post: fredrik.rojme@newsec.se

SISAB

Per Backe, fastighetschef
Telefon: 08-508 42 209
Carmen Stefan, chef fastighetsstöd
Telefon: 08-508 47 013

Arbetsgivare inom vårdsektorn kan söka dispens för vårdpersonal som gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark utan att betala avgift och på gator med parkeringsförbud förutom under servicedag eller servicenatt.

Dispensen gäller tills den återkallas av trafikkontoret eller som längst till och med den 31 mars 2022.

Stockholm Business Region kan med en marknadsföringsinsats stötta större evenemang som bland annat ökar antalet besökare till Stockholm och upplevs positivt av stockholmarna.

För 2022 har stora resurser för marknadsföringsstödet säkerställts.

Livsmedel, hotell och restaurang

Några lättnader är inriktade på att underlätta för företag inom hotell- och restaurangbranschen som drabbats hårt av pandemins konsekvenser.

Prioriterad handläggning för företagare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar.

Möjlighet finns att få uppskov av inbetalning för tomträttsavgälder och arrenden, främst för fastigheter inom hotell, konferens och restauranger. Enskild bedömning av möjlighet till uppskov görs av ansvarig förvaltning, exploateringskontoret.

Kontakt

Kontaktcenter, tomträttsavgälder och arrenden
Telefon: 08-508 26 222

Staden kan lämna anstånd för avgifter för att använda offentlig plats för torghandel, foodtruckar och kiosker. Trafikkontoret gör enskilda bedömningar för varje ansökan om anstånd.

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Sedan 1 januari 2022 är det billigare att registrera en livsmedelsverksamhet. Avgiften är halverad och kostar 1 510 kronor.

Tidigare fakturerades flera avgifter för livsmedelstillsyn i förskott. 

Sedan 1 januari gäller en ny betalningsmodell där företag i stället faktureras efter verksamheten kontrollerats.

Många företagare har avregistrerat sin livsmedelsverksamhet på grund av pandemin. Den som vill återregistrera verksamheten under 2022 kommer att få göra det utan avgift.

Under 2022 kommer tidsbegränsade bygglov för uteserveringar att vara avgiftsfria.

Staden kommer under 2022 ge näringsidkare möjligheten att tillfälligt ha uteservering utan avgift. 

Handel

Några av lättnaderna är speciellt för att underlätta för företag inom handel.

Under 2022 kommer platser för torghandel att vara avgiftsfria.

Uppdaterad